Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nová nezdaniteľná časť základu dane

23.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 13.9.2013 NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení. Týmto zákonom sa súčasne s účinnosťou od 1.1.2014 novelizuje aj zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ZDP“).

Najvýraznejšie zmeny a doplnky ZDP sa týkajú § 11, ostatné zmeny, ktoré sa dotkli § 19, 32, 35, 37 a § 38, sú viac-menej v polohe legislatívno-technických úprav a spresnení.

Touto novelou ZDP sa s účinnosťou od 1.1.2014 zavádza nový druh nezdaniteľnej časti základu dane, a to príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákon č. 650/2004 Z.z.) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Tieto príspevky bude možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené - najviac však 180 eur za rok. Aby mohlo byť toto daňové zvýhodnenie uplatnené, budú musieť byť splnené zákonom stanovené podmienky - príspevky budú