Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby po 1.1.2014 - 1. časť

3.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby je potrebné riadiť sa najmä týmito ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“):

 • § 2 písm. u), ktorý obsahuje definíciu preddavku na daň,

 • § 42, ktorý obsahuje všeobecnú úpravu platenia preddavkov na daň z príjmov,

 • § 47 ods. 1, ktorý ustanovuje zaokrúhľovanie preddavkov na daň,

 • § 51c, ktorý ustanovuje, komu sa platia preddavky na daň, v akej mene sa platia a že sa započítajú na úhradu dane.

Poznámka: Na správu dane z príjmov sa používajú ustanovenia daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. v z. n. p.).

Preddavok na daň = povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie ešte nie je známa.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby:

 • sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol,

 • sa platia správcovi dane v eurách,

 • zaplatené na zdaňovacie obdobie sa po skončení tohto zdaňovacieho obdobia započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Ktorá právnickÁ osoba je povinná platiť preddavky na daň

Právnická osoba (daňovník), ktorej daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobiepresiahla 2 500 EUR, je v priebehu bežného zdaňovacieho obdobia povinná platiť preddavky na daň z príjmov.

Právnická osoba (daňovník), ktorej daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla2 500 EUR, preddavky na daň neplatí (nie je povinná ich platiť).

POZNÁMKA: Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie = daň vypočítaná zo základu dane (zníženého o daňovú stratu) uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň. Pri výpočte sa použije sadzba dane platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky. Takto vypočítaná daň sa ešte zníži o:

 • úľavy vyplývajúce zo ZDP,

 • zápočet dane zaplatenej v zahraničí,

 • daň vybranú zrážkou podľa § 43 odpočítavanú ako preddavok na daň.

Výška a splatnosť preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby

Právnická osoba (daňovník), ktorej daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie:

 • presiahla 2 500 EUR a zároveň nepresiahla 16 600 EUR, platí štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie; preddavky sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka,

 • presiahla 16 600 EUR, je povinná platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie; preddavky sú splatné vždy do konca príslušného mesiaca.

Prehľad platenia preddavkov v zdaňovacom období r. 2014:

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Poznámka: Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 27 ods. 4 daňového poriadku).

Celoročnú daň právnická osoba (daňovník) vyrovná v lehote na podanie daňového priznania.

Poznámka: S účinnosťou od 1.1.2014 suma rozhodujúca pre platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (minimálna hranica) bola zvýšená (zaokrúhlená) zo sumy 1 659,70 eura na 2 500 eur a horná hranica na platenie štvrťročných preddavkov bola zvýšená (zaokrúhlená) zo sumy 16 596,96 eura na 16 600 eur.

Platenie preddavkov na daň vo väzbe na lehotu na podanie daňového priznania

Preddavky na daň z príjmov sa platiavo väzbe na lehotu na podanie daňového priznania:

 • do lehoty na podanie daňového priznania sa preddavky platia na základe poslednej známej daňovej povinnosti,

 • po lehote na podanie daňového priznania sa preddavky platia na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

POZNÁMKY:

 • Daňové priznanie sa podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a v tejto lehote je splatná aj daň (v zákonom vymedzených prípadoch ZDP ustanovuje iné lehoty na podanie daňového priznania - § 42). V r. 2014 je pondelok 31.3.2014 posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2013 a na zaplatenie dane za toto zdaňovacie obdobie.

 • Pri splnení zákonom stanovených podmienok lehotu na podanie daňového priznania možno predĺžiť [§ 49 ods. 3 písm. a) a b)].

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby do lehoty na podanie daňového priznania

Do lehoty na podanie daňového priznania právnická osoba (daňovník) platí preddavky na daň vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní, ktoré podal za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Poslednou známou daňovou povinnosťou treba rozumieť daň vypočítanú zo základu dane (zníženého o daňovú stratu), ktorý bol uvedený v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádza predchádzajúcemu