Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pripravované zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2014

1.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

      Ministerstvo financií SR predložilo, v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády, dňa 27.5.2013 novelu zákona o účtovníctve (rezortné číslo MF/14235/2013-74), ktorým sa zmenia aj ďalšie zákony, najmä v súvislosti so zavedením registra účtovných závierok. Navrhované zmeny sa týkajú predovšetkým rozšírenia funkcionality registra účtovných závierok a zmien, ktorá vyplývajú s transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/6/EÚ o mikrosubjektoch. Ďalšou ambíciou novely zákona je prijatie takých legislatívnych opatrení, ktoré znížia administratívnu záťaž pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, pre účtovné jednotky nezriadené na účely podnikania a tiež pre fyzické osoby podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania je stanovené na 17.6.2013 a účinnosť novely zákona sa navrhuje 1. januára 2014.

      Nakoľko výsledné znenie novely zákona o účtovníctve môže byť v rámci pripomienkového konania zmenené či upravené upozorňujeme, že v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona po jeho schválení. Zmeny a úpravy, ktoré novela zákona o účtovníctve prináša je možné rozdeliť do dvoch oblastí.

 1. Predkladaný návrh zákona má za cieľ prijať také opatrenia, ktoré v súčasnej ťažkej ekonomickej situácií zmiernia povinnosti vyplývajúce z podnikania. Účtovná jednotka musí vyčleniť časť svojich finančných zdrojov na zabezpečenie vedenie účtovníctva a na zostavenie účtovnej závierky. Tieto náklady sú nevyhnutnou súčasťou samotnej existencie firiem a nie je možné znížiť ich opodstatnenie a význam. Užitočnosť vynakladania týchto nákladov naberá na významnosti v podnikoch podnikajúcich v skupine a vo veľkých spoločnostiach. V malých podnikoch však môžu tieto náklady predstavovať neprimeranú administratívnu záťaž. Návrh zákona zmierňuje tieto povinnosti, pričom dbá na zabezpečenie vypovedacej schopnosti účtovníctva, zabezpečenie dodržiavania účtovných zásad a princípov a legislatívy EÚ. Výsledkom sú pripravované opatrenia:

  • - definovanie nového pojmu mikro účtovnej jednotky (§ 2 ods. 5 až 7), ktorou je novovzniknutá účtovná jednotka (ak sa tak rozhodne) alebo účtovná jednotka, ktorá dve po sebe idúce účtovné obdobia nebude prekračovať dve z troch veľkostných podmienok, týkajúcich sa celkovej sumy majetku (350 000 eur), čistého obratu (700 000 eur) a priemerného prepočítaného počtu zamestnancov (10);

  • - mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania a účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva neoceňujú obstarané cenné papiere určené na obchodovanie reálnou hodnotou ale ich ocenia obstarávacou cenou (§ 25 ods. 7). Nebudú mať ani povinnosť oceňovať cenné papiere a deriváty reálnou hodnotou a metódou vlastného imania (§ 27 ods. 11) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, čo má znížiť administratívnu a finančnú záťaž v súvislosti so získavaním informácií o reálnej hodnote a pri ocenení metódou vlastného imania. Odstráni sa aj vznik možných chýb z dôvodu nesprávneho zaúčtovania týchto hodnôt;

  • - pre mikro účtovné jednotky sa zjednodušuje rozsah zostavovanej účtovnej závierky. Súvaha a výkaz ziskov strát sa zostavuje v skrátenej forme, poznámky budú obsahovať len minimum údajov, ktoré požaduje legislatíva EÚ uvádzať. Obsah účtovnej závierky je vymedzený tak, aby obsahoval všetky základné údaje a informácie potrebné pre používateľov účtovnej závierky;

  • - znižuje sa periodicita inventarizácie majetku. Dlhodobý majetok sa bude inventarizovať len raz za štyri roky a peňažné prostriedky v hotovosti len ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovná jednotka, ktorá chce častejšie inventarizovať svoj majetok si môže túto povinnosť stanoviť interným predpisom;

  • - zmierňujú sa povinnosti pri vedení účtovníctva pre účtovné jednotky, ktoré neboli zriadené na účely podnikania. Ruší sa povinnosť účtovať zásoby len spôsobom A, ak majú povinný audit, môžu uplatniť v účtovníctve daňové odpisy, ak tento spôsob vyhovuje účtovnej jednotke pre potreby vykázania základu dane. Navrhuje sa upustenie od povinnosti účtovať o opravných položkách a rezervách a ruší sa aj pre ne povinnosť oceňovať cenné papiere a deriváty reálnou hodnotou. Účtovnej jednotke sa umožní účtovať na účtoch časového rozlíšenia podľa hladiny významnosti týchto položiek a podľa toho, či ide o každoročne sa opakujúce plnenia. Podrobnejšie bude uvedená problematika rozpracovaná v opatrení MF SR, ktoré ustanovuje postupy účtovania pre tieto účtovné jednotky;

  • - dochádza k úprave § 27,