Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Samozdanenie DPH

20.9.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Samozdanenie, ako prenos povinnosti platiť daň z dodávateľa tovaru alebo služby na nadobúdateľa, resp. príjemcu, sa používa predovšetkým pri nákupe tovarov a služieb od zahraničných osôb. Od 1. 4. 2009 sa na Slovensku samozdanenie uplatňuje aj na vybrané druhy tovarov a služieb dodávaných v rámci tuzemska. Označuje sa tiež pojmom „tuzemský sektorový reverse charge mechanizmus“ alebo inak tuzemské sektorové samozdanenie. Pojem samozdanenie zákon o DPH nedefinuje ani neobsahuje v žiadnom zo svojich ustanovení.

Daň z pridanej hodnoty sa v prípade každého konkrétneho zdaniteľného obchodu v rámci EÚ vysporiada voči štátnemu rozpočtu toho štátu, ktorý je jeho miestom. Zákon o DPH upravuje určenie miesta zdaniteľného obchodu pre každý druh zdaniteľného obchodu, t. j. dodanie tovaru, dodanie služby, nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, dovoz tovaru.

Predmetom dane je zdaniteľný obchod uskutočnený v tuzemsku, t. j. na území Slovenskej republiky. Aj povinnosť samozdanenia v tuzemsku sa bude týkať len tých zdaniteľných obchodov, u ktorých je miestom dodania, príp. nadobudnutia, Slovenská republika.

V nadväznosti na predmet dane poukážeme na niektoré odlišnosti v samozdanení pri:

 • dodaní tovaru v tuzemsku,

 • dodaní služby v tuzemsku,

 • nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu,

 • dovoze tovaru.

SAMOZDANENIE PRI DODANÍ TOVARU V TUZEMSKU

Pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku je podľa ust. § 69 ods. 1 zákona o DPH povinný platiť daň platiteľ dane, ktorý je dodávateľom tohto plnenia. Výnimkou je novozavedené tuzemské sektorové samozdanenie (daň platí platiteľ dane - kupujúci), ktoré sa vzťahuje na dodanie:

 • investičného zlata, zlata vo forme suroviny alebo polotovaru a ich sprostredkovanie,

 • kovového odpadu a kovového šrotu.

Prenos povinnosti platiť daň sa uplatní v prípade, ak dodávateľ aj odberateľ tovarov a služieb uvedených v § 69 ods. 10, 11 a 12 zákona o DPH sú v tuzemsku platiteľmi dane. Dodanie tovaru občanom platiteľovi dane nie je predmetom dane, preto ani povinnosť platiť daň sa v takomto prípade na príjemcu, platiteľa dane, neprenáša.

Príjemca, platiteľ dane:

 • uvádza povinnosť platiť daň v riadkoch 09 a 10 daňového priznania k DPH (podľa vzoru platného od 1. 4. 2009),

 • daň ním uplatnenú si môže súčasne aj odpočítať, pri splnení podmienok odpočítania dane všeobecne, t. j. podľa ust. § 49 až § 51 zákona o DPH.

Dodávateľ, platiteľ dane:

 • dodanie tovaru, resp. dodanie služby, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň príjemca, neuvádza v daňovom priznaní k DPH,

 • eviduje toto plnenie v záznamoch podľa § 70,

 • vo faktúre vyhotovenej pre zákazníka je povinný uviesť odkaz na § 69 ods. 10, 11 alebo 12, na článok 198 ods. 2 (dodanie zlata podľa § 69 ods. 10 alebo dodanie investičného zlata podľa § 69 ods. 11) alebo článok 199 ods. 1 písm. d) (dodanie kovového odpadu a kovového šrotu) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar alebo služba dodaná,

 • si môže odpočítať daň z prijatých plnení, ktoré použije na svoje zdaniteľné obchody, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca.

Príklad

Spoločnosť SRO, ktorá je platiteľom dane, kúpila v septembri 2009 kovový šrot od tuzemského platiteľa v cene bez dane 3 500  a od občanov v celkovej cene 1000  . V tom istom mesiaci tento tovar ďalej predala spoločnosti ODPAD, platiteľovi dane v tuzemsku, v cene bez dane 5 000  . Pri kovovom šrote kúpenom od platiteľa dane uplatní samozdanenie (v riadku 09 uvedie základ dane 3 500  a v riadku 10 daň 665  ). Daň v sume 665  si v súlade s § 49 až 51 odpočíta. Nákup od občanov ani ďalší predaj kovového šrotu inému platiteľovi dane neuvedie v daňovom priznaní k DPH. Tieto transakcie zahrnie do evidencie vedenej podľa § 70, medzi prijaté tovary a služby, ako aj medzi dodané tovary a služby v príslušnom zdaňovacom období. Spoločnosť ODPAD uplatní samozdanenie na celú sumu kovového šrotu fakturovanú spoločnosťou SRO (základ dane 5 000  + DPH 950  ). Daň v sume 950  si odpočíta, pretože kovový šrot použije v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Samozdanenie pri dodaní tovaru v tuzemsku sa uplatňuje aj v prípadoch, keď miestom dodania tovaru je tuzemsko, ale dodávateľom je zahraničná osoba. Princíp samozdanenia zabezpečuje odvod dane do štátneho rozpočtu bez toho, aby sa dodávateľ tovaru musel v tuzemsku registrovať pre DPH. Uplatňuje sa pri dodaní:

 • tovaru spojenom s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, kedy je miestom dodania miesto, kde tovar inštalovaný alebo zmontovaný [§ 13 ods. 1 písm. b)] a osobou povinnou platiť daň je zákazník, ak je zdaniteľnou osobu a zahraničný dodávateľ nie je v tuzemsku platiteľom dane (§ 69 ods. 2),

 • tovaru druhému odberateľovi prvým odberateľom pri trojstrannom obchode podľa § 45, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň druhý odberateľ (§ 69 ods. 7),

 • plynu cez rozvodný systém zemného plynu alebo pri dodaní elektriny obchodníkovi alebo inej osobe, kedy je miestom dodania tohto tovaru sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko zákazníka [§ 13 ods. 1 písm. e) a f)] a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 (§ 69 ods. 9).

Príklad 2

Platiteľ dane objednal u českého dodávateľa stroj spolu s jeho montážou vo výrobnej prevádzke v tuzemsku. Dodávateľ tovar doviezol na Slovensko v auguste, namontoval a odovzdal ho zákazníkovi 5. októbra 2009. Faktúru bez dane vyhotovil 9. 10. 2009. Český dodávateľ uskutočnil dodanie tovaru s montážou, s miestom dodania v tuzemsku. Zákazník, platiteľ dane, je v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH povinný uplatniť samozdanenie. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká dňom dodania (§ 19 ods. 1), v danom prípade momentom odovzdania zmontovaného stroja, t. j. 5. 10. 2009. Platiteľ dane si v súlade s podmienkami uvedenými v § 49 až 51 zákona o DPH môže daň uplatnenú pri samozdanení odpočítať. Dodávateľ neuvádza toto plnenie v daňovom priznaní v ČR ani v ČR nepodáva súhrnný výkaz, pretože pri dodaní tovaru s montážou alebo inštaláciou sa miesto dodania presúva tam, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný.

SAMOZDANENIE PRI DODANÍ SLUŽBY V TUZEMSKU

Prenos povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia sa uplatňuje predovšetkým pri službách s miestom dodania v tuzemsku dodaných zahraničnou osobou, v súlade s definíciou podľa § 69 ods. 2 až 4 zákona o DPH. Na služby sprostredkovania dodané tuzemským platiteľom v súvislosti s dodaním zlata podľa § 69 ods. 10 a 11 sa uplatní samozdanenie v zanedbateľnom rozsahu.

Určenie miesta zdaniteľných obchodov a osôb povinných platiť daň

Najviac problémov v praxi pri určení miesta dodania a následne pri hľadaní odpovede na otázku, či je platiteľ alebo iná osoba, ktorá je príjemcom služby v tuzemsku povinná uplatniť samozdanenie, vzniká práve v súvislosti s dodaním služieb. Zákon o DPH pri určení miesta dodania služieb, ktoré upravuje v § 15 a § 16, obsahuje množstvo výnimiek zo základného pravidla.

Pri poskytovaní služieb je podľa všeobecnej úpravy (§ 15 ods. 1) miestom dodania miesto, kde má dodávateľ služby sídlo, resp. miesto podnikania alebo prevádzkarne, z ktorej sa služba dodáva. Ak dodávateľ nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, je miestom dodania jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Zo služieb, pri ktorých sa miesto dodania určuje podľa tohto pravidla, daň vysporiada voči štátnemu rozpočtu sám dodávateľ, platiteľ dane. Na takéto služby sa samozdanenie nevzťahuje.

Príklad 3:

Platiteľ dane si v auguste 2009 v súvislosti s obchodnými rokovaniami v Českej republike prenajal na 10 dní od českého podnikateľa osobný automobil. Cena za prenájom je 23,80  na 1 deň (20,00  + 3, 80   DPH), t. j. celkom za 10 dní zaplatil 238  . Miestom dodania služby nájmu je v zmysle § 15 ods. 1 Česká republika (nie je možné určiť miesto dodania služby podľa § 15 ods. 7, pretože výnimka uvedená v ods. 8 písm. f) tohto ustanovenia vylučuje z určenia miesta dodania podľa sídla zákazníka nájom dopravných prostriedkov). Český prenajímateľ fakturoval nájom osobného automobilu, ako službu dodanú v ČR, pri ktorej uplatnil českú daň. Zákazník, platiteľ dane identifikovaný pre DPH len v SR, si túto daň nemôže uplatniť v daňovom priznaní k DPH v tuzemsku. Pri splnení podmienok stanovených v českom právnom predpise môže požiadať o jej vrátenie príslušný finančný úrad v ČR.

Odlišne sa určí miesto dodania u služieb podľa § 15 ods. 2 až 10 a § 16. V nadväznosti na takto určené miesto dodania, ust. § 69 ods. 2 až 4 definuje osoby povinné platiť daň v prípade, ak je pri uplatnení niektorej z uvedených výnimiek miestom dodania tuzemsko.

K samozdaneniu, ktoré uplatňuje platiteľ dane, sa v prevažnej miere viaže aj právo odpočítať ním uplatnenú daň [§ 49 ods. 2 písm. b)]. Ak sa povinnosť platiť daň vzťahuje na zdaniteľnú osobu - nepodnikateľa alebo právnickú osobu registrovanú pre daň podľa § 7, ktoré nemajú postavenie platiteľa dane, daň uplatnenú pri samozdanení si nemôžu odpočítať.

Samozdanenie uplatňuje:

 • zdaniteľná osoba (platiteľ, ale aj podnikateľ, ktorý nie je platiteľom), ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v tuzemsku, ak je príjemcom služby a tovaru dodaného s montážou alebo inštaláciou zahraničnou osobou (osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, a ktorá podniká v zahraničí) z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, a ak tento zahraničný dodávateľ nie je v tuzemsku platiteľom dane (§ 69 ods. 2); samozdanenie sa neuplatní, ak je zahraničný dodávateľ platiteľom dane registrovaným v tuzemsku, kedy je povinný uplatniť k cene služby slovenskú daň a vysporiadať ju voči štátnemu rozpočtu SR v súlade s § 69 ods. 1,

Príklad 4:

Podnikateľ so sídlom v tuzemsku, ktorý nie je platiteľom dane, si objednal stavebné práce na jednej zo svojich prevádzok v tuzemsku u poľského obchodného partnera. Miestom dodania poskytovaných služieb je v zmysle § 15 ods. 2 Slovenská republika. Napriek tomu, že poľský dodávateľ poskytuje služby v tuzemsku, pre vysporiadanie dane voči štátnemu rozpočtu SR nemusí na Slovensku žiadať o registráciu. Daň v SR uplatní formou samozdanenia (§ 69 ods. 2) zákazník, zdaniteľná osoba. Poľský dodávateľ službu vyfakturuje bez dane. Zákazník, tuzemská zdaniteľná osoba, k cene služby uplatní v tuzemsku daň, ktorú uvedie v daňovom priznaní podanom podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH v lehote do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V tej istej lehote zaplatí daň. Právo odpočítať túto daň mu nevzniká, pretože nie je platiteľom dane.

Príklad 5:

Český prepravca, ktorý nie je v SR identifikovaný pre daň, v rámci cesty z Humenného do Ostravy vykonal pre slovenského platiteľa dane prepravu tovaru z Prešova do Žiliny. Službu, ktorú poskytol v tuzemsku (miestom dodania služby prepravy je podľa § 15 ods. 3 miesto, kde sa preprava vykonáva) fakturoval zákazníkovi bez uplatnenia dane. Platiteľ dane, ktorý je príjemcom služby, je v zmysle § 69 ods. 2 povinný platiť daň. Daň uplatnenú v rámci samozdanenia si môže odpočítať v súlade s podmienkami uvedenými v § 49 až 51.

Príklad 6:

Nemecký dodávateľ techniky vykonal na Slovensku opravu prístroja pre zákazníka, výskumný ústav so sídlom v Žiline, ktorý nie je platiteľom