NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Ani kontroly niektorých podnikateľov neodradia od porušovania zákona

31.3.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aj počas februára a marca t.r. daniari a colníci kontrolovali dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. No, a div sa svete, opäť sa našli podnikatelia, ktorí sa vytrvalo snažia ustanovenia tohto zákona obchádzať. Aj počas februára a ... celý článok
Súvisiace

Uvádzanie dovozu tovaru z Číny do daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

25.3.2015, Ing. Stanislav Krajčír, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma obchoduje s tovarom v rámci celého sveta. Ako riešiť nasledujúce situácie v daňovom priznaní k DPH a súhrnom výkaze: 1. dovoz tovaru z Číny do SR, tovar sa preclieva v SR, 2. dovoz tovaru z Číny, ktorý je prepustený do režimu voľného obehu a preclený v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Prepojené účtovné jednotkyZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

25.3.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcem sa opýtať na prepojenú účtovnú jednotku. Naša akciová spoločnosť má v predstavenstve 3 ľudí. Obchodujeme so spoločnosťou (s.r.o.), kde sú títo traja spoločníkmi. Ide pre nás o prepojenú účtovnú jednotku? Musíme obchody s ňou uvádzať v ÚZ oddelene? ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

25.3.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. januára 2015 nadobudlo účinnosť opatrenie MF SR č. MF/23635/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Jednou z ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Potvrdenie od lekára na pracovné voľno v rozsahu 2 dní v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

24.3.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je dovolené uznať zamestnancovi v prípade jeho neprítomnosti v práci 2 po sebe nasledujúce pracovné dni potvrdenie od lekára, pričom sa jedná o toho istého všeobecného lekára a potvrdenie je vydané na celý deň? Nie je potrebné predložiť za každý deň ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Zmeny v platení preddavkov daňovníka od 1.1.2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

29.11.2014, Ing. Miroslava Brnová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorá sa platí počas zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov je upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ... celý článok
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok
Súvisiace

Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke za rok 2014Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.1.2015, Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná závierka je podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná závierka v  ... celý článok
Súvisiace

Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávkyPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

27.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) – Národná rada SR ho schválila 15.10.2014. Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ... celý článok
Súvisiace

Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka 2014 a zmeny platné od 1. 1. 2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

28.11.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prelome rokov je potrebné jednak vykonať určité úkony súvisiace s ukončením kalendárneho roku, ale taktiež skontrolovať dáta zamestnancov, skontrolovať aplikácie legislatívnych zmien vo mzdách nového kalendárneho roku. V tomto článku sa zameriame na ... celý článok
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 52/2015 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 20.3.2015 v čiastke č. 17)
  • 53/2015 Z.z. novela zák. č. 577/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 28.3.2015 v čiastke č. 18)
  • 54/2015 Z.z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí (vyšlo dňa: 28.3.2015 v čiastke č. 18)
  • 57/2015 Z.z. novela vyhl. č. 578/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 28.3.2015 v čiastke č. 18)
  • 58/2015 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 28.3.2015 v čiastke č. 18)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie

8.4. - 10.4.2015, Bratislava
Lektori: Ing. Jana Mundierová, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Príďte načerpať nové informácie. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. ... Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP

15.4. - 17.4.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvom, daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

Pohľadávky a záväzky – účtovné a daňové hľadisko

13.4. - 14.4.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Viete ako je potrebné zahrňovať do základu dane z príjmov neuhradené záväzky  po zmene zákona o dani z príjmov účinného po 01.01.2015? Viete ako správne účtovať daňovú licenciu, či sa v súvislosti s daňovou licenciou účtuje odložená daň z príjmov a ako je potrebné daňovú licenciu zohľadniť v podsúvahovej evidencii? Viete čo je potrebné uviesť v podsúvahovej evidencii v súvislosti s pohľadávkami a záväzkami? Viete aké zmeny nastali v súvislosti s pohľadávkami / záväzkami po splatnosti z hľadiska dane z príjmov? Prihláška tu!

Elektronické trhovisko

17.4.2015, Bratislava
Lektorka: JUDr. Anna Karasová
Počas školenia získate potrebné informácie o elektronickom kontraktačnom systéme a hlavne o elektronickom trhovisku - o jeho hlavných prínosoch a výhodách. Počas školenia máte možnosť konzultovať svoje otázky... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie - zmeny od 1.1.2015

28.4.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Exekúcie a zrážky zo mzdy

28.4.2015, Bratislava
Lektorka: Júlia Pšenková
Problematickú tému exekúcií a zrážok zo mzdy v mzdovej učtárni vyriešite na našom poldňovom školení. Na školení sa lektorka bude venovať prednostným a neprednostným zrážkam zo mzdy, exekúciám i nepostihnuteľným častiam mzdy. Vaše otázky môžete rozdiskutovať s odborníčkou z praxe... Prihláška tu!

Vybrané problémy DPH v praktických príkladoch - dvojdňový seminár

29.4. - 30.4.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na problematiku dane z pridanej hodnoty. Počas dvoch dní školenia vyriešite konkrétne problémy z Vašej praxe ako: fakturácia služieb, refakturácia, stála prevádzkareň z pohľadu DPH, zmena pri samozdanení služieb, DPH a automobil využívaný na súkromné účely a mnoho ďalších... Prihláška tu!

 

PARTNERI
www.skcu.sk www.humanet.sk www.money.sk
Baker Tilly Datamolino logo