NOVINKA
Refakturácia ubytovania z pohľadu DPH v roku 2017

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
december 2017
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Novela zákona o používaní …
Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“) bola vypracovaná Ministerstvom financií SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017.
Rada IASB navrhla zmeny a …
Dňa 12. septembra 2017 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) zverejnila navrhované zmeny a doplnenia štandardu IAS 8, s cieľom pomôcť subjektom určiť rozdiel medzi účtovnou politikou a účtovným odhadom.
Zdaňovanie príjmov spoločníkov a …
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z týchto podielov na zisku (dividend) je vyplatený príjem neznížený o výdavky. Zrazením dane vyberanej zrážkou je daňová povinnosť daňovníka považovaná za splnenú a daňovník tieto príjmy už v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.
Účtovanie zákonného rezervného …
Podiel na zisku právnickej osoby možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Porušenie povinnosti vytvoriť alebo doplniť zákonný rezervný fond alebo nedeliteľný fond je dôvodom, aby súd na návrh štátneho orgánu alebo na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodol o zrušení spoločnosti.
Top témy
Schválený návrh zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účinnosť novely zákona je od 1. januára 2018.
Pri podieloch vyplácaných zo zisku je potrebné brať do úvahy skutočnosť, z ktorého zdaňovacieho obdobia je zisk vykázaný.
Novela daňového poriadku schválená parlamentom prinesie reformu daňového tajomstva. Cieľom tejto reformy je zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňovníkov.
Výška sumy životného minima je úzko spätá aj s veličinami ustanovenými v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Ide o výpočet nezdaniteľných častí základu dane (§ 11 ZDP), limitu zdaniteľných príjmov pre zvýšenie sadzby dane fyzickej osoby z 19 % na 25 % (§ 15 ZDP), výšky sumy daňového bonusu (§ 33 ZDP), limitu na podávanie daňového priznania (§ 32 ZDP) a tiež výpočtu výšky minimálnej dane (§ 46a ZDP).
Najnovšie
13
dec
Komentár k zákonu o dani z príjmov § 37 - Spôsob …
Ing. Viera Mezeiová § 37 (1) Nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, a) predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa  § 11  ods. 3 ...
13
dec
Změny ve zdravotním pojištění k 1. …
Zmeny v zdravotnom poistení k 1. 1. 2018 Ako každoročne, tak aj k dátumu 1. 1. 2018 dochádza v zdravotnom poistení na zmeny, ktoré sa priamo dotýkajú jednotlivých skupín platiteľov. Preberieme si teraz tie najpodstatnejšie, niektoré doplnené príkladmi. I. ...
13
dec
Informácia o určení vzorov tlačív …
Ing. Ivana Glazelová Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke Informáciu o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor ...
13
dec
Zmeny v zákone o dani z príjmov od …
Ing. Peter Horniaček Národná rada SR na svojom zasadnutí 7. decembra tohto roka schválila návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá obsahuje veľké množstvom zmien. Národná rada SR na svojom zasadnutí 7. ...
12
dec
Osvobození z daně příjmů při …
Oslobodenie z dane príjmov pri predaji chalupy Predávame chalupu, kde má manžel po celú dobu vlastnenia nahlásené trvalé bydlisko. Chalupu však vlastníme iba 3 roky. Je možné použiť oslobodeniu podľa § 4 ods. 1 ZDP s tým, že finančné prostriedky by boli použité ...
12
dec
Výpočet PN v roku 2018
Ing. Martina Švaňová Problematiku náhrady príjmu počas PN upravuje zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a problematiku nemocenského upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Ak bol zamestnanec pre chorobu ...
12
dec
Nová verzia virtuálnej …
Ing. Ivana Glazelová Finančná správa spustila novú verziu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Nová verzia VRP obsahuje nový balík reportov, ktoré si užívatelia často žiadali. Finančná správa spustila novú verziu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) ...
11
dec
Komentár k zákonu o dani z príjmov …
Ing. Viera Mezeiová 33a (1) Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie,57a) na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie,57a) najviac zo sumy 50 000 eur na jednu ...
11
dec
Novela zákona o dani z príjmov a …
Ing. Alena Zábojová Parlament odsúhlasil vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Táto novela, prináša okrem iných aj ďalšie zmeny do transferového oceňovania. Parlament odsúhlasil vládny návrh, ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Účtovníctvo zobrazuje javy, procesy ako aj výsledok hospodárenia v určenom čase, ktorým je účtovné obdobie jedného roka. Z uvedeného vyplýva, že údaje o pohyboch majetku, záväzkov, ktoré ovplyvňujú ich stavy ku koncu účtovného obdobia a údaje o nákladoch a  ...
Zaúčtovanie došlej faktúry - …
Naša spoločnosť obdržala faktúru s dátumom vystavenia 17.12.2014 na nákup mobilného telefónu (MT). Na tejto faktúre bol nasledovný rozpis: 1. Mobilný telefón 1 ks za cenu za MJ v sume 125 EUR, DPH v sume 25 EUR, celkom 150 EUR 2. Aktivačný ...
Účtovanie colného dlhu v roku 2015
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
Daňovo uznané rezervy v roku 2016
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v § 19 ods. 3 písm. f) stanovuje, že do daňových výdavkov je možné uplatniť len tvorbu rezerv presne špecifikovaných v § 20 ZDP (tzv. zákonné rezervy). Zákonnými, t. j. ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: