NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Poskytovanie elektronických služieb nezdaniteľným osobám v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

Spoločnosť ABC, s.r.o. (registrovaný platiteľ DPH na Slovensku), bude dodávať elektronické služby podľa §18 konečným odberateľom (súkromným osobám) do Českej republiky. Vzniká spoločnosti ABC, s.r.o., povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH v Česku? ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Žiadosti o vytvorenie VRP budete môcť podávať od 2. marca

26.2.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tá časť poslednej novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov), ktorá nadobudne účinnosť 1.4.2015 zavádza novú formu evidovania hotovostných tržieb – evidenciu prostredníctvom ... celý článok
Súvisiace

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobuZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

25.2.2015, JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Juraj Mezei PhD. Pri dohodnutí pracovného pomeru na určitú dobu účastníci pracovnoprávnych vzťahov už pri uzatváraní pracovnej zmluvy prejavujú svoj súhlas s tým, aby pracovný pomer trval len po určitú, zmluvne vymedzenú dobu a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Dohoda o vykonaní práce na nepravidelný príjem zamestnancaZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

24.2.2015, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávali sme na dohodu o vykonaní práce na nepravidelný príjem zamestnanca od 30.9.2013 do 14.2.2014. V 2/2014 sme podľa platnej legislatívy robili rozpočet mzdy za 6 mesiacov. Prosím vás ako sa zohľadnia odvody za rok 2013 v potvrdení o zdaniteľných ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Preradenie drobnej stavby do odpisovej skupiny v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

24.2.2015, Ing. Zuzana Hrušovská Bakertilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
V roku 2013 sme zaradili rozvody dusíka ako drobnú stavbu do odpisovej skupiny č. 3 (splnené podmienky, t. z., rozloha bola do 25 m2 a výška do 5 m). V roku 2014 sme rozšírili základ tejto stavby na 32 m2. Máme túto stavbu preklasifikovať do odpisovej skupiny č. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Daňová licencia za zdaňovacie obdobie 2014 z pohľadu DPHPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

16.12.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prvýkrát b udú spoločnosti daňovú licenciu platiť v roku 2015 za zdaňovacie obdobie 2014. Ide o minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby, ktorú platí daňovník, ktorého vypočítaná výška dane za zdaňovacie obdobie je nižšia ako daňová licencia alebo ... celý článok
Súvisiace

Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015

26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok
Súvisiace

Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka 2014 a zmeny platné od 1. 1. 2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

28.11.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prelome rokov je potrebné jednak vykonať určité úkony súvisiace s ukončením kalendárneho roku, ale taktiež skontrolovať dáta zamestnancov, skontrolovať aplikácie legislatívnych zmien vo mzdách nového kalendárneho roku. V tomto článku sa zameriame na ... celý článok
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Nový vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje od 1.1.2015

23.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 99d ods. 4 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Ministerstvo financií SR vypracovalo a v októbri t.r. predložilo do medzirezortného ... celý článok
Súvisiace

Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametrePri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

20.11.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ... celý článok
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 296/2014 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 29.10.2014 v čiastke č. 91)
  • 297/2014 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2015 (vyšlo dňa: 31.10.2014 v čiastke č. 92)
  • 298/2014 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)
  • 299/2014 Z.z. novela zák. č. 462/2007 Z. z. a č. 143/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)
  • 301/2014 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. a č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

9.3.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie - zmeny od 1.1.2015

10.3.2015, Bratislava

Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

25.3.2015, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

31.3.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu... Prihláška tu!

Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie

8.4. - 10.4.2015, Bratislava
Lektori: Ing. Jana Mundierová, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Príďte načerpať nové informácie. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. ... Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP

15.4. - 17.4.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvom, daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

 

 

PARTNERI
www.skcu.sk www.humanet.sk www.money.sk
Baker Tilly Datamolino logo