NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Zrážky zo mzdy zamestnanca - 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

19.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Voči zamestnancovi je nariadená exekúcia, nedoplatok poistného na zdravotné poistenie (prednostná pohľadávka). Zamestnanec je rozvedený, má 2 deti - na ktoré platí výživné šekom, nevykonávame zrážku na výživné. Nežijú v spoločnej domácnosti, aj keď majú ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Faktúra - zjednodušený dokladZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

19.9.2014, Ing. Marta Rešetková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme spoločnosť, ktorá má povinnosť platiť mýtne poplatky. Národná diaľničná spol., a.s., Bratislava, nám vyhotovuje "Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1140872882", kde uvedie: Identifikačné údaje prevádzkovateľa vozidla, Údaje o platbe, Názov položky s ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobeZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

19.9.2014, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ľuboslava Minková Dočasné pridelenie Právny úkon dočasné pridelenie je potrebné posudzovať podľa ustanovenia § 58 Zákonníka práce. Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa môže so zamestnancom písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

„Poistite sa“, že nebudete ručiť za DPH, ktorú má správcovi dane zaplatiť váš dodávateľ

19.9.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Váš dodávateľ je zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a vy sa obávate, že nezaplatí (neodvedie) správcovi dane DPH uvedenú na faktúre za tovar, resp. služby, ktorý/é vám dodal a vy budete musieť za túto daň ručiť? ... celý článok
Súvisiace

Vymeriavací základ pri brigádnikovi s pravidelným príjmomZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

18.9.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Júlia Pšenková Brigádnik na DOBPŠ s pravidelným príjmom nad 18 rokov zarobí za mesiac napríklad 359,-eur,živnostník odvádza za neho odvody do SP zo sumy /359-159/ t. j. zo sumy 200EUR,vymeriavací základ za zamestnávateľa bude 359EUR alebo ako za zamestnanca ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyPri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk.

24.1.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. Stiahnuť dokument Názov spoločnosti / organizácie ( adresa, IČO )       Názov smernice   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy     Prílohy   Príloha č. x Vypracovanie ... celý článok
Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013

Páliť lieh v nelegálnej pálenici sa neoplatí!

7.8.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak colníci odhalia osobu, ktorá na nelegálne (na čierno) vypáli lieh, tento lieh jej zhabú a uložia jej pokutu vo výške najmenej 3 319 eur. Okrem toho treba mať na pamäti, že ak niekto nelegálne páli lieh alebo má vo svojej držbe nelegálne výrobné zariadenie, ... celý článok
Súvisiace

Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaníPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok
Súvisiace

Vyhláška o spôsobe označovania platby dane bude doplnená - účinnosť nadobudne 1.1.2015

10.7.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. 1. 2012 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Prax si však vyžiadala jej doplnenie. Preto MF SR vypracovalo a do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ... celý článok
Súvisiace

Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.3.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sú upravené zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je prenajímateľ povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené ... celý článok
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 123/2014 Z.z. ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41)
  • 125/2014 Z.z. novela výn. 410/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41)
  • 127/2014 Z.z. ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu (vyšlo dňa: 16.5.2014 v čiastke č. 42)
  • 135/2014 Z.z. o uložení Dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 29.5.2014 v čiastke č. 45)
  • 141/2014 Z.z. novela nar. vl. č. 87/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2014 v čiastke č. 50)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

26.9.2014, Bratislava
Lektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

Certifikované štúdium - Účtovník špecialista

29.9 - 31.10.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Štúdium ukončené skúškou a certifikátom udeleným Stredoeurópskou vysokou školou. Účtovník špecialista je prípravou na seniorskú pozíciu účtovníka. Je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách, účtovníkom, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

30.9.2014, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

3.10.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných oblastí z praxe na konkrétnych príkladoch s dôrazom na účtovné a daňové aspekty danej problematiky v príkladoch... Prihláška tu!

Pohľadávky v podnikateľskej praxi

14.10.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Prinášame Vám v poradí už piaty ročník konferencie zameranej na pohľadávky v podnikateľskej praxi. Na konferencii budú riešené rizikové pohľadávky z účtovného a daňového pohľadu, ako i pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

31.10.2014, Žilina
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

28.11.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

PARTNERI
www.skcu.sk www.money.sk
www.humanet.sk Datamolino logo