NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Užívateľský a materský zamestnávateľ z pohľadu vyplatenia mzdy po novele ZP od 1.3.2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

26.4.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je pravda, že užívateľský zamestnávateľ spoločne zodpovedá za vyplatenie porovnateľnej mzdy materským zamestnávateľom v súvislosti s novelou Zákonníka práce účinnou od 1. 3. 2015 Ustanovil sa tzv. systém spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti ( ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Účtovanie budovy skladu a pozemku v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

26.4.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša firma (s.r.o.) kúpila nehnuteľnosť - budovu skladu. V zmluve a tiež vo faktúre je uvedený predaj budovy spolu s pozemkom, ale len jednou sumou (83.000,- EUR). Na liste vlastníctva je uvedené: druh stavby ako nebytová budova označená súpisným číslom a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Posúdenie náhrady škody od poisťovne a nákladov na opravu v prípade daňovníka nezaloženého na podnikanie podľa zákona o dani z príjmov v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

25.4.2015, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme registrovaná náboženská spoločnosť na Slovensku. Na vozidle, ktoré je zaradené v majetku spoločnosti, sa stala poistná udalosť. Bola nám poukázaná suma od poisťovne, ktorá je nižšia ako reálne náklady na opravu vozidla na základe faktúry zo servisu. Je ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Faktúra za dodávku tovaru do tretej krajiny v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

25.4.2015, Mgr. Ing. Ján Kaššaj, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenský platiteľ DPH uzavrel kontrakt na dodávku tovaru so švédskym odberateľom, ktorý je na Slovensku registrovaný ako platiteľ DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a pod týmto DIČ tovar objednáva. Tovar bude vyvezený švédskym ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Rozvrhnutie pracovného časuZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

23.4.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času upravuje  § 86  ZP. O rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ, avšak po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. Pri rovnomernom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Zmeny v platení preddavkov daňovníka od 1.1.2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

29.11.2014, Ing. Miroslava Brnová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorá sa platí počas zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov je upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ... celý článok
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015Pri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk.

26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok
Súvisiace

Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke za rok 2014Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.1.2015, Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná závierka je podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná závierka v  ... celý článok
Súvisiace

Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávkyPri článkoch označených týmto symbolom viac negarantujeme aktuálnosť a správnosť informácií, nakoľko nie sú aktulizované na základe posledných legislatívnych zmien.Ak hľadáte zaručené odpovede na svoje otázky, odporúčame Vám stať sa predplatiteľom online knižnice www.uad.sk.

27.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) – Národná rada SR ho schválila 15.10.2014. Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ... celý článok
Súvisiace

Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka 2014 a zmeny platné od 1. 1. 2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

28.11.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prelome rokov je potrebné jednak vykonať určité úkony súvisiace s ukončením kalendárneho roku, ale taktiež skontrolovať dáta zamestnancov, skontrolovať aplikácie legislatívnych zmien vo mzdách nového kalendárneho roku. V tomto článku sa zameriame na ... celý článok
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 74/2015 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 14.4.2015 v čiastke č. 23)
  • 77/2015 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. a niektorých zákonov (vyšlo dňa: 16.4.2015 v čiastke č. 25)
  • 78/2015 Z.z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 17.4.2015 v čiastke č. 26)
  • 79/2015 Z.z. o odpadoch (vyšlo dňa: 21.4.2015 v čiastke č. 27)
  • 81/2015 Z.z. o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu (vyšlo dňa: 21.4.2015 v čiastke č. 27)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

14.5.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

18.5.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I.

20.5. - 22.5.2015, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
3 - denné školenie venované problematike medzinárodných účtovných štandardov. Je určené účtovníkom, ktorí sa chcú v problematike zdokonaliť, prípadne získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch. Počas kurzu získate prehľad o základných štandardoch, ktoré Vám lektorka vysvetlí na praktických príkladoch. Školenie je vedené v slovenskom jazyku. Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

20.5.2015, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

22.5.2015, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie - zmeny od 1.1.2015

27.5.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Zdaňovanie licenčných poplatkov nerezidentov na území SR

27.5.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Skúsený odborník Vám poradí v oblasti zdaňovania licenčných poplatkov nerezidentov na území SR, riešené budú tiež konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

 

PARTNERI
www.skcu.sk www.humanet.sk www.money.sk
Baker Tilly Datamolino logo
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva