NOVINKA
Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2018

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
máj 2018
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2018 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Formy regionálnej investičnej ...
Medzi formy regionálnej investičnej pomoci sa zaraďujú dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, úľavy na dani z príjmov, príspevky na vytvorené nové pracovné miesta, prevody nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom.
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v roku 2018.
13. a 14. plat od 1. mája 2018 z ...
V NR SR bola s účinnosťou od 1. mája 2018 schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Do ZDP bolo ustanovené nové oslobodenie príjmov zo závislej činnosti do výšky 500 eur pri vyplatení tzv. 13. a 14. peňažného plnenia za prácu, t. j. príjmu zo závislej činnosti (plat).
Predaj tovaru, pri ktorom sa ...
Dňa 1. 1. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, ktorý okrem iného mení úpravu prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.
Top témy
Ide o novú kategóriu podnikania, ktorú náš právny poriadok doteraz nepoznal.
Mzda a náhrada mzdy za sviatok, § 122 ZP, Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, § 122a, Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, § 122b, Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, § 123 ZP od 1. mája 2018, Prechodné ustanovenie, § 252m ZP
Zverejnením v Zbierke zákonov SR sa stala platnou novela zákona č. 57/2018 Z. z., ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Ustanovenia tejto novely sa stávajú účinné k 1. aprílu 2018 a v zákone o dani z príjmov upravuje 5 novelizačných bodov.
Podiely na zisku (dividendy) uvedené v § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.
Najnovšie
25
máj
Fyzická a dokladová inventúra
Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ivana Glazelová Podľa  § 30 ods. 1  ZU skutočné stavy hmotného majetku, príp. majetku nehmotnej povahy sa zisťujú  fyzickou inventúrou . Pri fyzickej inventúre sa zisťuje stav majetku podľa jednotiek množstva ...
25
máj
Výmena názorov o štandarde IFRS 17 ...
Ing. Alena Macáková EFRAG pracuje na návrhu odporúčania na schválenie štandardu IFRS 17, ktorý je očakávaný v septembri 2018 spolu s prípadovými štúdiami, nezávislým výskumom a ďalšími dokumentami a ECON pracuje na návrhu uznesenia. Dňa 17. mája 2018 Výbor ...
24
máj
Čiastkový základ dane z príjmov zo ...
prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Viera Mezeiová Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p ( ZDP ) pri zdaňovaní fyzických osôb (FO) vychádza z princípu zdanenia celkových príjmov týchto osôb z rôznych zdrojov a rôzneho druhu. Preto podnikateľ ako ...
24
máj
Podmienky podania opravného a ...
Ing. Ivana Glazelová Ustanovenie § 16 daňového poriadku upravuje práva a povinnosti daňového subjektu v súvislosti s podaním opravného daňového priznania a dodatočného daňového priznania. Ustanovenie § 16 daňového poriadku upravuje práva a povinnosti ...
23
máj
Príjmy, z ktorých sa platí daň z ...
prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová Úvod Základ dane vyjadruje, z akej základne sa daň vyrubí. Musí byť vyjadrený v v eurách. Určenie základu dane pre fyzickú osobu je uvedené v   zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ). ...
23
máj
Druhy inventarizácie
Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ivana Glazelová Inventarizáciu z hľadiska účelu ich vykonania môžeme členiť na: - povinnú, resp. zákonnú, ktorú musí účtovná jednotka vykonať podľa zákona o účtovníctve, - dobrovoľnú, - alebo mimoriadnu. Povinná ...
23
máj
Legislatívna úprava riešenia ...
Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh ...
22
máj
Príjmy, ktoré podliehajú dani z ...
prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová Úvod Rozsah daňovej povinnosti, t. j. ktoré príjmy podliehajú dani z príjmov FO, vyjadruje predmet dane z príjmov. Od vymedzenia predmetu dane je odvodený aj názov daňového zákona (č. 595/2003 Z. z. o dani z  ...
22
máj
Formy regionálnej investičnej ...
Ing. Juraj Válek PhD. Medzi formy regionálnej investičnej pomoci sa zaraďujú dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, úľavy na dani z príjmov, príspevky na vytvorené nové pracovné miesta, prevody nehnuteľného majetku alebo nájmu ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...
Zamestnanecká prémia v roku 2017
Ing. Marcela Prajová Uplatnenie zamestnaneckej prémie je vymedzené v § 32a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP "). Suma zamestnaneckej prémie priznanej a vyplatenej zamestnancovi je v súlade s ust. § 9 ods. 2 ...
Novela Zákonníka práce a ďalších ...
JUDr. Zdeňka Dvoranová /Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe, Zákona o službách zamestnanosti, Zákona o minimálnej mzde, Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení, Zákona o ...
Účtovné a daňové odpisy v roku 2018
Ing. Jozef Pohlod Pri hospodárskej činnosti sa využíva hmotný a nehmotný majetok, ktorého podstata spočíva v tom, že sa nespotrebuje jednorazovo pri vykonávanej činnosti, ale slúži počas dlhšej doby. Svoju hodnotu postupne prenáša do hodnoty výsledkov činnosti ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
7.11.2018 - 9.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
22.11.2018 - 23.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
20.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
21.8.2018 - 22.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
29.5.2018, Žilina
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2018. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
1.6.2018, Žilina
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Prihláška tu!
20.6.2018 - 22.6.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové aktualizácie štandardov IFRS 15 a IFRS 16 Prihláška tu!
5.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles