Daňový kalendár
február 2016
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
 
Najbližšia daňová povinnosť
8.2.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
8.2.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie
Kurzy mien 6.2.2016
 1 USD1,12 EUR (-0)
 1 GBP0,77 EUR (+0,01)
 1 PLN4,41 EUR (-0)
 1 CZK27,04 EUR (+0,02)
viac
Sadzby NBS
Platné od 10. 9. 2014
Jednodňové refinančné operácie 0,30 %
Hlavné refinančné operácie 0,05 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,00 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
IAS/IFRS, pravidlá, slovník
Checklisty
Účtovné checklisty
Pripravované legislatívne zmeny


EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Vyčerpanie dovolenky počas materskej v roku 2015Garancia

6.2.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som Vás poprosiť o radu v prípade dovolenky za obdobie predošlých rokov, ktorá vznikla v čase čerpania materskej dovolenky zamestnankyne. Keď nastúpila na MD, zostala jej dovolenka z predošlého obdobia, nemohla ju vyčerpať kvôli nástupu na MD. Po ...
celý článok

Zdanenie nepeňažného príjmu zamestnanca v roku 2016Garancia

6.2.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výklad MF SR k uplatňovaniu § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov hovorí, že ak zamestnávateľ použitie majetku na súkromné účely zamestnancom tomuto zamestnancovi zdaní ako nepeňažný príjem v súlade s § 5 ZDP alebo dá použitie majetku aj na súkromné ...
celý článok

Refakturácia mýtneho z pohľadu DPH v roku 2016Garancia

6.2.2016, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prepravná spoločnosť XY, s. r. o. (platiteľ DPH), ktorá sa zaoberá aj prenájmom hnuteľných a nehnuteľných vecí, prenajíma spoločnosti Z (tiež platiteľ DPH v SR) motorové vozidlo. Spoločnosť XY, s. r. o. mesačne fakturuje nájom za používanie MV a tiež bude ...
celý článok

Ako zaúčtovať darček z faktúryGarancia

6.2.2016, Mgr. Tomáš Maršalek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prosím o radu ako zaúčtovať darček z faktúry za tablet v hodnote 0,- EUR. Je potrebné ho prijať na sklad a ak áno v akej cene? Ak ho darujeme zamestnancovi je potrebné ho zdaniť ako nepeňažný príjem a v akej cene? Majetok nadobudnutý darovaním sa v ...
celý článok

Daň z motorových vozidiel za rok 2015Garancia

6.2.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 sa pre § 7 pre uplatnenie zníženia/zvýšenia použije ktorý dátum? Napr. 25 % - 36 mesiacov od prvej evidencie - do 1. 1. 2015 alebo 31. 12. 2015 alebo 1. 1. 2016? Odpoveď: ...
celý článok

Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnostiGarancia

5.2.2016, Ing. Ida Gelatová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, tzv. „reštitučných“ zákonov Podmienky oslobodenia je vhodné vyhodnocovať v poradí, v akom sú uvedené ďalej. Ide o to, aby sme zdĺhavo a ťažkopádne ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Refundácia lístkov na kultúrne podujatie zo sociálneho fonduGarancia

5.2.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Akú čiastku za kultúrne podujatie mám refundovať zo sociálneho fondu, keď cena lístkov bola 50,00 eur? Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov upravuje  podmienky vytvárania a čerpania sociálneho fondu. Tvorba a čerpanie ...
celý článok

Dodanie tovaru do iného členského štátu ako je sídlo odberateľa v roku 2016Garancia

5.2.2016, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Holandská spoločnosť platiteľ DPH si pod IČ DPH holandským objedná u slovenského dodávateľa registrovaného na Slovensku pod IČ DPH SK tovar. Pričom holandská spoločnosť chce, aby bol tovar premiestnený do Poľska, kde je holandská spoločnosť registrovaná pre ...
celý článok

Oceňovanie v účtovníctve do 31. decembra 2015 a od 1. januára 2016Garancia

5.2.2016, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Oceňovanie predstavuje spôsob vyjadrovania objektu oceňovania v peňažných jednotkách (cenách). Cena je miera hodnoty objektu oceňovania vyjadrená v peňažných jednotkách. Oceňovanie v účtovníctve je upravené predovšetkým v  piatej časti zákona č. 431/2002 Z. z. ...
celý článok

Colný úrad Bratislava bezodplatne ponúka drevené palety na humanitárne účely

5.2.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Colný úrad Bratislava má k dispozícii 41 kusov plochých drevených euro paliet, ktoré bezodplatne ponúka na humanitárne účely - na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi ...
celý článok
Najčítanejšie

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Garancia

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ...
celý článok

Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014Archív

21.3.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sú upravené zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je prenajímateľ povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené ...
celý článok

Účtovanie stravných lístkovGarancia

15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ...
celý článok

Účtovanie colného dlhu v roku 2015Archív

24.1.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prepustením tovaru pri dovoze z tretích krajín do voľného obehu krajín Europského spoločenstva získava tovar štatút tovaru Spoločenstva. Prepustenie tovaru do colného režimu voľného obchodu znamená uplatnenie obchodno-politických opatrení vzťahujúcich sa na ...
celý článok

Účtovanie prijatého dobropisu v roku 2015 v podvojnom účtovníctveArchív

21.5.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod dobropisom vo všeobecnosti je potrebné rozumieť pripísanie určitej čiastky v prospech z dôvodu  vzniku následných skutočností. Ide teda o vystavený účtovný doklad z dôvodu poskytnutej, napr. bonifikácie, zľavy, uznania reklamácie, a pod. V tomto prípade ...
celý článok
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 61/2016 Z.z. o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 62/2016 Z.z. o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 63/2016 Z.z. novela op. č. 223/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 64/2016 Z.z. novela op. č. 651/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 65/2016 Z.z. novela op. č. 652/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 66/2016 Z.z. novela op. č. 25/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 67/2016 Z.z. o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 68/2016 Z.z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim (vyšlo dňa: 1.1.2016 v čiastke č. 7)
  • 72/2016 Z.z. novela op. 224/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 13.1.2016 v čiastke č. 8)
  • 73/2016 Z.z. o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach (vyšlo dňa: 13.1.2016 v čiastke č. 8)

Anotácie právnych predpisov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: