NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane za rok 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

31.1.2015, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lehota na podanie daňového priznania je ustanovená v § 49 ZDP a je viazaná na koniec zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je kalendárny rok [ § 2 písm. l ) ZDP]. Daňové priznanie je fyzická osoba povinná podať do troch mesiacov po uplynutí ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015Súvisiace

Kurzové rozdiely pri pôžičkeZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

31.1.2015, Ing. Vladimír Pastierik, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od našej materskej spoločnosti sme prijali pôžičku v USD, splácať ju budeme v USD mesačne počas dvoch rokov. Mesačne účtujeme úroky z pôžičky v USD aj v EUR. Pri splátke splácame aj úroky, ktoré máme v účtovníctve prerátané iným kurzom ako je kurz úhrady. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Diaľničné známky v r. 2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

29.1.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cena (úhrada) diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami: Cena (úhrada) diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami: ... celý článok
Súvisiace

Daňové priznanieZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

28.1.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka 1 V akej lehote je možné podať dodatočné daňové priznanie k DPH, napríklad za 12/2013? Odpoveď: Ak daňový subjekt zistí, že daň má byť vyššia alebo nadmerný odpočet nižší, ako je uvedené v podanom daňovom priznaní, je povinný podať správcovi dane ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.1.2015, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie DP. V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do daňového priznania. Príklad však neobsahuje všetky situácie, s ktorými ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Daňová licencia za zdaňovacie obdobie 2014 z pohľadu DPHPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

16.12.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prvýkrát b udú spoločnosti daňovú licenciu platiť v roku 2015 za zdaňovacie obdobie 2014. Ide o minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby, ktorú platí daňovník, ktorého vypočítaná výška dane za zdaňovacie obdobie je nižšia ako daňová licencia alebo ... celý článok
Súvisiace

Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015

26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok
Súvisiace

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ... celý článok
Súvisiace

Nový vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje od 1.1.2015

23.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 99d ods. 4 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Ministerstvo financií SR vypracovalo a v októbri t.r. predložilo do medzirezortného ... celý článok
Súvisiace

Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametrePri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

20.11.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ... celý článok
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 296/2014 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 29.10.2014 v čiastke č. 91)
  • 297/2014 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2015 (vyšlo dňa: 31.10.2014 v čiastke č. 92)
  • 298/2014 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)
  • 299/2014 Z.z. novela zák. č. 462/2007 Z. z. a č. 143/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)
  • 301/2014 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. a č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Pohľadávky a záväzky – účtovné a daňové hľadisko

12. - 13.2.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Seminár, na ktorom sa v priebehu 2 dní dozviete všetko o pohľadávkach a záväzkoch z účtovného a daňového pohľadu... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami v praktických príkladoch +  vyplňovanie kontrolného výkazu + pripravované zmeny pre rok 2015

16.2.2015, Bratislava

Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

17.2.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení. Okrem iného Vám poskytneme informácie o vrátení nadmerného odpočtu, či o zmenách v období na podávanie súhrnného výkazu... Prihláška tu!

Zdaňovanie licenčných poplatkov nerezidentov na území SR

6.3.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Skúsený odborník Vám poradí v oblasti zdaňovania licenčných poplatkov nerezidentov na území SR, riešené budú tiež konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

 

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2015

23.2.2015, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Školenie zamerané na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o zásadných zmenách, ktoré nadobudli účinnosť od 1. januára 2015. Obsahom školenia bude okrem iného nové odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán... Prihláška tu!

 

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

25.3.2015, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

PARTNERI
www.skcu.sk www.humanet.sk www.money.sk
Baker Tilly Datamolino logo