NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Teória a prax daňového priznania typu A za rok 2014ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

4.3.2015, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (do 15. februára) alebo nechce, aby jeho súčasný zamestnávateľ vedel o výške jeho platu u ďalšieho zamestnávateľa. Toto sú dve najčastejšie situácie, kedy je zamestnanec povinný sám si podať ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015Súvisiace

Nevyfakturovaný materiál v jednoduchom účtovníctve na prelome účtovného obdobia 2014 a 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

4.3.2015, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako je potrebné postupovať, ak mám nakúpený materiál (stavebná firma), ktorý ešte nie je vyfakturovaný a je už súčasťou stavby (nákup materiálu 2014 odovzdanie po ukončení v 2015)? Účtujem v JU priamo do spotreby, sklad si nevediem. Nakúpený tovar ide priamo na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov a zamestnávateľov, že na dôchodok poberaný z EÚ sa nazerá ako na dôchodok poberaný zo Sociálnej poisťovne

4.3.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa (ďalej len „SP“) na svojom webovom sídle zverejnila upozornenie určené pracujúcim starobným dôchodcom a ich zamestnávateľom. Zákon o sociálnom poistení priznáva určité úľavy v platení poistného na sociálne poistenie starobným ... celý článok
Súvisiace

Posúdenie vytvorenia internetovej stránky z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

3.3.2015, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako sa posudzuje vytvorenie internetovej stránky z daňového a účtovného hľadiska? Internetovú (webovú) stránku možno charakterizovať ako špeciálne programové vybavenie počítača a spoločnosť (podnikateľ) si ju môže vytvoriť vlastnou činnosťou, alebo si ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace

Posúdenie miesta dodania zábavného podujatia určeného pre uzatvorený okruh účastníkov v roku 2015ZámokPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

3.3.2015, Ing. Tomáš Janoušek Bakertilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Neplatiteľ DPH z Českej republiky fakturuje slovenskému platiteľovi DPH vstupenky na zábavné podujatie. Vstupenky sú určené pre presne stanovený počet zamestnancov. Vzniká slovenskej firme povinnosť vykonať samozdanenie v súvislosti s miestom dodania? ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK

Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka 2014 a zmeny platné od 1. 1. 2015Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

28.11.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prelome rokov je potrebné jednak vykonať určité úkony súvisiace s ukončením kalendárneho roku, ale taktiež skontrolovať dáta zamestnancov, skontrolovať aplikácie legislatívnych zmien vo mzdách nového kalendárneho roku. V tomto článku sa zameriame na ... celý článok
Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace

Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015

26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok
Súvisiace

Daňová licencia za zdaňovacie obdobie 2014 z pohľadu DPHPri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

16.12.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prvýkrát b udú spoločnosti daňovú licenciu platiť v roku 2015 za zdaňovacie obdobie 2014. Ide o minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby, ktorú platí daňovník, ktorého vypočítaná výška dane za zdaňovacie obdobie je nižšia ako daňová licencia alebo ... celý článok
Súvisiace

Nový vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje od 1.1.2015

23.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 99d ods. 4 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Ministerstvo financií SR vypracovalo a v októbri t.r. predložilo do medzirezortného ... celý článok
Súvisiace

Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke za rok 2014Pri článkoch označených týmto symbolom Vám garantujeme, že informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd sú správne, aktuálne a platné.

21.1.2015, Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná závierka je podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná závierka v  ... celý článok
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 296/2014 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 29.10.2014 v čiastke č. 91)
  • 297/2014 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2015 (vyšlo dňa: 31.10.2014 v čiastke č. 92)
  • 298/2014 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)
  • 299/2014 Z.z. novela zák. č. 462/2007 Z. z. a č. 143/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)
  • 301/2014 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. a č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)

Anotácia právnych predpisov

O ČOM SA HOVORÍ
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

9.3.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie - zmeny od 1.1.2015

10.3.2015, Bratislava

Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

25.3.2015, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

31.3.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu... Prihláška tu!

Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie

8.4. - 10.4.2015, Bratislava
Lektori: Ing. Jana Mundierová, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Príďte načerpať nové informácie. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. ... Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP

15.4. - 17.4.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvom, daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

 

 

PARTNERI
www.skcu.sk www.humanet.sk www.money.sk
Baker Tilly Datamolino logo