NOVINKA
Diaľničné známky a ich účtovanie v roku 2018

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
marec 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
13. a 14. plat od 1. mája 2018 z ...
V NR SR bola s účinnosťou od 1. mája 2018 schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Do ZDP bolo ustanovené nové oslobodenie príjmov zo závislej činnosti do výšky 500 eur pri vyplatení tzv. 13. a 14. peňažného plnenia za prácu, t. j. príjmu zo závislej činnosti (plat).
Predaj tovaru, pri ktorom sa ...
Dňa 1. 1. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, ktorý okrem iného mení úpravu prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2018.
Elektronická komunikácia od 1. 1. ...
Od 1. 1. 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1. 7. 2018 aj na všetky fyzické osoby (podnikateľov).
Top témy
Od 1. 1. 2018 obsahuje zákon o dani z príjmov v § 17f nový inštitút zdanenia, tzv. zdanenie pri odchode (exit tax).
Mzda a náhrada mzdy za sviatok, § 122 ZP, Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, § 122a, Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, § 122b, Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, § 123 ZP od 1. mája 2018, Prechodné ustanovenie, § 252m ZP
Zverejnením v Zbierke zákonov SR sa stala platnou novela zákona č. 57/2018 Z. z., ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Ustanovenia tejto novely sa stávajú účinné k 1. aprílu 2018 a v zákone o dani z príjmov upravuje 5 novelizačných bodov.
Vzhľadom na doplnenie ustanovení § 72, § 74 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2018, Finančné riaditeľstvo SR vydáva aktualizovaný metodický pokyn k fakturácii podľa zákona o DPH.
Najnovšie
16
mar
373 - Pohledávky a dluhy z pevných termínových operací
373 - Pohľadávky a dlhy z pevných termínových operácií Na tomto účte sa účtuje o zmenách reálnej hodnoty pevných derivátových kontraktov, v čase dojednania derivátov je ich reálna hodnota nulová, preto sa na bilančných účtoch neobjaví. Vzhľadom na to, že ...
16
mar
Dovoz
Dovoz Naša spoločnosť (tuzemský platcu) nakupuje tovar od iného tuzemského platiteľa, ktorý však sám tento tovar nakupuje v tretej krajine. Prepravu podľa dohody s tuzemským dodávateľom objednáva naša spoločnosť a uskutočňuje sa tretie krajiny - colnice - naša ...
16
mar
Základ daně z nabytí nemovitých ...
Základ dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí a postup pri stanovení nadobúdací hodnoty Do 2013 2014-31. 10. 2016 1. 11. 2016-2018 Základom dane z prevodu nehnuteľností je cena zistená podľa osobitného predpisu platná v deň nadobudnutia nehnuteľnosti, a to aj v ...
16
mar
Osvobození příjmu z prodeje ...
Oslobodenie príjmu z predaja cenného papiera podľa výšky príjmu § 4 ods. 1 písm. w) ZDP oslobodzuje príjem fyzickej osoby z odplatného prevodu cenných papierov a príjmy z podielov pripadajúca na podielový list pri zrušení podielového fondu, ak nepresiahne ich ...
16
mar
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje
Odpočet na podporu výskumu a vývoja § 34 ods. 4 ZDP umožňuje právnickým aj fyzickým osobám uplatniť odpočet na podporu výskumu a vývoja. Ak nie je možné tento odpočet odpočítať z dôvodu nízkeho základu dane alebo daňovej straty, možno odpočet realizovať ...
16
mar
Európska únia prijala zmeny ...
Ing. Alena Palušková Európska únia vo svojom Úradnom vestníku zverejnila Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/289 z 26. februára 2018, ktorým prijala zmeny štandardu IFRS 2 Platby na základe podielov. Európska únia vo svojom Úradnom vestníku zverejnila ...
15
mar
Daňová uznateľnosť manka a škody
Ing. Marcela Prajová Manká a škody vyplývajúce z účtovníctva upravuje ZDP v ustanovení § 21 ods. 2 písm. e) ZDP . Podľa tohto ustanovenia sú daňovými výdavkami manká a škody len do výšky prijatých náhrad . Manká a škody presahujúce prijaté náhrady sa za daňové ...
15
mar
Intrakomunitárne dodanie tovaru z ...
Ing. Juraj Válek, PhD. Intrakomunitárny obchod je dodaním tovaru medzi platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Je založený na princípe, že obchod je predmetom dane v štáte dodávateľa, kde je oslobodený od dane a predmetom dane je aj v štáte odberateľa, kde vzniká ...
15
mar
081 - Oprávky ke stavbám
081 - Oprávky k stavbám Vymedzenie stavieb je uvedené pri účte 021. Oprávky vyjadrujú kumulovanú výške doterajších účtovných odpisov za celú dobu užívania stavieb. Najdôležitejšie informácie vo vymedzení stavieb z hľadiska účtovného, daňového a občianskeho ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...
Účtovanie pôžičky medzi ...
Pri poskytnutí pôžičky v princípe dochádza ku vzniku záväzkového vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Podmienky záväzkového vzťahu, ktorý vzniká zmluvou o pôžičke, sú predmetom úpravy § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení veriteľ ...
Daňovo uznané rezervy v roku 2016
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v § 19 ods. 3 písm. f) stanovuje, že do daňových výdavkov je možné uplatniť len tvorbu rezerv presne špecifikovaných v § 20 ZDP (tzv. zákonné rezervy). Zákonnými, t. j. ...
Účtovanie prijatého dobropisu v ...
Pod dobropisom vo všeobecnosti je potrebné rozumieť pripísanie určitej čiastky v prospech z dôvodu  vzniku následných skutočností. Ide teda o vystavený účtovný doklad z dôvodu poskytnutej, napr. bonifikácie, zľavy, uznania reklamácie, a pod. V tomto prípade ...
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: