Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Odpočet daňovej straty

19.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 7: Prosím  o odpoveď ohľadom odpočítania straty. Firma počas posledných  7 rokov vykazovala stratu vo výške cca 33 tis. eur a v roku 2010 prvý krát vykazuje zisk  vo výške  8 tis.  eur. Ako má odpočítavať a zaúčtovať stratu?

Vychádzajúc zo súčasného znenia § 30 ods.1 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov“) platí, že od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas najviac siedmych bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. To znamená, že je umožnené od základu dane odpočítavať každú daňovú stratu, najviac však počas bezprostredne nasledujúcich siedmych rokov. Tiež je potrebné uviesť, že daňovník môže odpočítavať daňovú stratu rovnomerne aj nerovnomerne, v závislosti od výšky vykázaného základu dane.

Zo znenia otázky vyplýva, že firma vykazovala stratu v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a až za zdaňovacie obdobie roku 2010 dosiahla kladný základ dane.

Podľa prechodného ustanovenia § 52 ods.8 zákona o dani z príjmov síce platí, že nárok na odpočítanie daňovej straty podľa § 30 tohto zákona môže použiť daňovník prvýkrát za zdaňovacie obdobie roka 2004, a to aj na straty vykázané do 31.12.2003, ktoré daňovník nezačal odpočítavať, resp. mu nevznikol nárok na začatie odpočítania podľa zákona č. 366/1999 Z. z. (t.j. daňové straty vykázané ešte pred účinnosťou zákona č.595/2003 Z.z.), avšak nevyhnutné je aplikovať aj prechodné ustanovenie § 52h ods. 9 zákona o dani z príjmov. V zmysle tohto sa totiž ustanovenie § 30 ods. 1