Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Povinnosť auditu

25.9.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

OTÁZKA 4: Sme obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je obchodná činnosť. Z roka na rok stúpajú naše tržby a neviem, kde by som našla kedy našej spoločnosti z legislatívy vyplýva povinnosť auditu a aké podmienky musíme naplniť.

ODPOVEĎ: Tému overovania účtovnej závierky audítorom upravuje § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“). Posledná novelizácia tohto paragrafu je účinná od 1. 3. 2009.

Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom zo zákona tá účtovná jednotka,

  1. ktorá je obchodnou spoločnosťou okrem akciovej spoločnosti, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

    • celková suma majetku