Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Právna zodpovednosť konateľa pri nezaplatení DPH

22.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Konateľ je výkonným orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným. Tým, že konateľ súhlasil s ustanovením do funkcie, preberá na seba ťarchu v podobe zodpovednosti za riadne plnenie všetkých práv a povinností vzťahujúcich sa k tejto funkcii.

Podstata zodpovednosti spočíva vo vzniku nepriaznivého právneho následku, ktorý postihuje toho, kto porušil, resp. ohrozil pôvodnú právnu povinnosť. Konanie konateľa a jeho zodpovednosť za prípadné negatívne dôsledky spojené so sankciami je potrebné rozlišovať z hľadiska priority ochrany záujmov spoločenského systému, pričom jednotlivé druhy zodpovednosti sa môžu vzájomne prelínať:

  • trestnoprávna zodpovednosť ako najzávažnejší dôsledok porušenia právnych predpisov. Príkladom môžu byť skutkové podstaty trestných činov nevyplatenia mzdy a odstupného, podvodný úpadok, zavinený úpadok, poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev, zvýhodňovanie veriteľa, trestné činy daňové.
  • obchodnoprávna zodpovednosť v prípade porušovania právnych predpisov obchodného práva, najmä ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich ustanovení Občianskeho zákonníka.
  • pracovnoprávna zodpovednosť vyplývajúca z právnych predpisov v oblasti pracovného práva, najmä zo Zákonníka práce.
  • administratívnoprávna zodpovednosť vznikajúca z mnohých právnych predpisov z oblasti správneho práva, napr. stavebný zákon, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov.

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú iba registrovaní užívatelia portálu UAD profi.

 

Som už registrovaný na UAD.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie radu výhod:

  • každý týžden obdržíte ZADARMO do svojej e-mailovej schránky najčítanejšie noviny v SR, obsahujúce prehľad aktualít, články, zodpovedané otázky z oblasti daní a účtovníctva

  • každý pracovný deň min. 1 aktualita (20-30 nových článkov mesačne) 
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a dotazov na portáli www.uad.sk

  • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.uad.sk


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov. 

 

 

Získajte viac informácií o moduloch UaD profi