Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie odmeny na základe príkaznej zmluvy

9.3.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

OTÁZKA 9: Ako zaúčtujem u zamestnávateľa úhradu dohodnutej odmeny na základe príkaznej zmluvy? Je to mzdový alebo iný náklad?

ODPOVEĎ: Otázka je postavená vo všeobecnej rovine, preto je potrebné niektoré záležitosti hlbšie analyzovať, pretože môžu mať dopad aj na spôsob účtovania a zdaňovania u príkazcu.

Obsah príkaznej zmluvy je upravený v § 724 až § 731 Občianskeho zákonníka. Príkaznou zmluvou sa zaväzuje príkazník, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť. Príkazná zmluva je osobitným druhom záväzkovej zmluvy, ktorou sa upravuje vzťah medzi príkazcom, ktorý dáva príkazníkovi určitý príkaz na vykonanie nejakej činnosti. Príkazník obyčajne koná za príkazcu, t. j. v jeho záujme voči tretím osobám, vzniká mu povinnosť obstarať nejakú vec alebo vykonať nejakú činnosť pre príkazcu a v jeho záujme. Pred analýzou uvedeného problému je preto potrebné najprv skúmať, medzi akými subjektami sa príkazná zmluva uzatvára a o aký predmet obstarania veci ide. Príkazníkom môže byť tak právnická ako aj fyzická osoba. Ak je príkazná zmluva uzatvorená napr. medzi podnikateľskými subjektami (napr. advokát a spoločnosť), potom príkazník koná za príkazcu na základe plnomocenstva obyčajne vo vlastnom mene.

V praxi sa však často nahradzujú niektoré pracovnoprávne vzťahy občianskoprávnymi alebo obchodnými vzťahmi. Z tohto dôvodu je potrebné dôsledne posúdiť aj predmetnú príkaznú zmluvu, či nespĺňa kritériá tzv. závislej činnosti a či nenahrádza pracovno právny vzťah. Pracovno právne vzťahy upravuje Zákonník práce, pričom nevymedzuje presne pojem pracovno právneho pomeru, čo mnohokrát spôsobuje aj problémy pri posudzovaní a klasifikovaní výkonu súvisiaceho so závislou