dnes je 13.8.2022

Praktické informácie - Slovník stavebných pojmov

Altánok

Altánok je menšia stavba, ktorú spravidla nájdeme v záhradách či parkoch. Altánok môže byť presklený, čiastočne otvorený alebo otvorený. Najčastejším materiálom na stavbu altánku je drevo. Tento materiál sa však kombinuje s inými stavebnými materiálmi za účelom dosiahnutia stability a trvácnosti stavby, ktoré sú nesmierne dôležité, keďže tieto stavby sa nachádzajú celoročne v exteriéri. Altánok sa niekedy nazýva aj besiedkou.

Arkáda

Oblúk umiestnený na stĺpoch.

Arkier

Zakrytý výstupok budovy, ktorý sa nedotýka priamo terénu.

Asanácia

Úprava za účelom zlepšenia stavu (odstránenie ekologickej záťaže s dopadom na životné prostredie).

Átrium

Vnútorný dvor, ktorý je nekrytý.

Búracie práce

Stavebné práce, ktoré zabezpečujú odstránenie starej stavby alebo práce, ktoré vytvárajú priestor pre obnovu udov.

Byt

Je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

Bytová budova

Je pozemná stavba, ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie

Bytový dom

Je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

Činiteľ svetlosti

Určuje schopnosť vonkajšieho povrchu kontaktného zatepľovacieho systému alebo omietky v závislosti od farby povrchovej úpravy odrážať, resp. pohlcovať tepelné žiarenie.

Controlling

Kontrola a riadenie nákladov.

Časový postup

Súpis jednotlivých krokov prípravy a realizácie diela , môže sa znázorňovať formou úsečkového, sieťového alebo priestorového grafu, ktorý môže okrem časovej náročnosti definovať aj náročnosť jednotlivých fáz diela na hmotné zdroje ( techniku, materiály, personál).

Dodávateľ generálny

Je zodpovedný za celú dodávku, zhotovenie diela.

Dodávateľ nepriamy

Nie je v priamom vzťahu s investorom, je subdodávateľom diela alebo práce na základe objednávky resp zmluvy vyššieho dodávateľa.

Dodávateľ vyšší

V zmluve o dielo je to zhotoviteľ, ktorého predmetom plnenia je zhotovenie stavby.

Drevenica

Drevo je tradičným slovenským stavebným materiálom. Drevo bolo vždy hojne dostupné, a preto ho naši predkovia automaticky používali na stavbu svojich príbytkov. Takéto drevené stavby nazývame drevenice. Množstvo dreveníc nájdeme aj dnes v dedinách po celom Slovensku. Dedinský dom, drevenica, však prežíva svoju renesanciu. Aj moderný človek objavuje krásu v jednoduchosti drevenej stavby.

Elektroinštalácia

Je súčasťou inštalácií. Elektroinštalácia sa delí na slaboprúd, silnoprúd a informačné technológie.

Faktor difúzneho odporu

Vyjadruje schopnosť látky prepúšťať vodnú paru. Udáva, koľkokrát je difúzny odpor daného materiálu väčší ako rovnako hrubá vrstva vzduchu pri rovnakej teplote.

Fasáda

Slovo fasáda pochádza z francúzskeho „face“, čo znamená tvár. V architektúre sa fasádou označuje vonkajšia časť stavby – priečelie budovy. Fasáda je teda povrch budovy, ktorý je prerušovaný oknami a dekorovaný takými stavebnými prvkami, akými sú napríklad rímsy. Fasáda je najdôležitejšia časť stavby z pohľadu jej dizajnu a vonkajšieho efektu. Pri historických stavbách dochádza k ochrane práve fasád budov.

Hrubá stavba

Realizujú sa stavebné práce, ktoré sú: zakladanie, vodorovné a zvislé konštrukcie, vŕtanie otvorov, zastrešenie.

Impregnácia

Impregnácia je napúšťanie pijavých látok prírodnými alebo umelými prípravkami, ktoré menia ich úžitkové vlastnosti. Impregnácia sa používa najmä na ochranu materiálov voči vplyvu vody. Impregnácia má však širšie použitie – ochrana voči vplyvu plesní, hmyzu či ohňa. Impregnovať možno okrem dreva aj papier, textílie, betón či omietku. Na impregnáciu sa využívajú rôzne vosky, živice či iné umelo syntetizované chemické látky.

Izolácia

Slovo izolácia pochádza z francúzskeho „isole“, čo prekladáme ako osamelý. Pri izolácii skutočne dochádza k oddeľovaniu materiálu či časti stavby od ostatných zložiek konštrukcie. Podľa toho, čo sa snažíme oddeliť od časti stavby, rozoznávame: hydroizoláciu, elektroizoláciu, tepelnú izoláciu, akustickú izoláciu a tak ďalej. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že pri izolácii sa snažíme zaviesť opatrenie, ktoré poslúži na ochranu pred kontaktom s neželaným vonkajším vplyvom.

Jednoduché stavby

Sú: a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie, b) stavby na individuálnu rekreáciu, c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, d) oporné múry, e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

Kondenzačná zóna

Vymedzená časť hrúbky stavebnej konštrukcie, v ktorej nastáva kondenzácia vodnej pary difundujúcej cez stavebnú konštrukciu.

Kontaktný zatepľovací systém

Prídavná konštrukcia vyznačujúca sa tepelnoizolačnou schopnosťou, ktorej jednotlivé vrstvy sú vo vzájomnom plošnom kontakte.

Kotevná dĺžka

Dĺžka spolupôsobenia kotevného prvku a pôvodnej stavebnej konštrukcie.

Kotevný prvok (hmoždinky)

Zabezpečuje spoľahlivý prenos zaťaženia hmotnosti zatepľovacieho systému a vonkajších síl do pôvodnej stavebnej konštrukcie.

Krokva

Krokva je šikmý prvok krovu, ktorý nesie strešné dosky, na ktorých je pokladaná strešná krytina. V najbežnejšom usporiadaní sú krokvy postavené v priamom smere na väznice. Pri starších vlašských sústavách sú krokvy vodorovné. Krokvu môžeme jednoducho definovať aj ako hradu, na ktorej je uložená konštrukcia strechy.

Krov

Krov je nosná konštrukcia strechy, ktorej funkciou je niesť strešnú krytinu – škridle, lepenku atď. Krov má za úlohu rozložiť hmotnosť samotnej strechy a zabezpečiť, aby celá konštrukcia odolala náporu vetra a najmä snehu v zime. Krov môžeme rozdeliť na základe použitého materiálu na: drevený, kovový a kombinovaný alebo podľa spôsobu podoprenia krovu. U nás sa najčastejšie používa väznicová sústava.

Kúrenie

Zabezpečuje tepelnú pohodu v zimnom období. Kúrenie môže byť: radiátorové, podlahové a teplovzdušné.

Lepiaca malta

Materiál priľnavý na podklad, pomocou ktorého možno vytvoriť spojovaciu vrstvu.
Lepiacu maltu možno vytvoriť z:
- pastovitého lepidla, do ktorého sa v závislosti od jeho podstaty pridá určené množstvo lepidla
- suchého - práškovitého lepidla, ktoré sa spracuje pridaním požadovaného množstva vody
- lepidla, ktoré je namiešané v hmote

Licencia

Oprávnenie vystavené autorizovanou osobou, ktoré umožňuje zhotoviteľovi stavebných prác vykonať zatepľovanie obytných a iných budov pozemných stavieb osvedčeným zatepľovacím systémom.

Nebytová budova

Je pozemná stavba, v ktorej je viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely.

Obytná miestnosť

Je miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie.

Obvodový plášť

Stavebná konštrukcia tvoriaca vonkajší, zvyčajne zvislý obal budovy, zabezpečuje ochranu vnútorného prostredia pred nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia.

Omietkový zatepľovací systém

Prídavná vrstva vytvorená z malty vyznačujúcej sa tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Parozábrana

Fólia, ktorá sa používa pri izolovaní minerálnou vlnou. Slúži na zabránenie prieniku vodných pár z domu do izolácie.

Pergola

Pergolu nájdeme najčastejšie v rôznych parkoch či súkromných záhradách. Pergola jednoznačne patrí k najkrajším záhradným prvkom, pretože pôsobí prirodzene. Táto stĺpkovitá konštrukcia spravidla nemá celistvé zastrešenie. Voľne stojace stĺpiky sú pospájané materiálom, ktorý umožňuje rast rôznych popínavých rastlín. Takto vzniká vzdušný strop. Pergola sa označuje aj termínom filagória.

Projektovanie stavieb

Zabezpečuje plány rodinných domov, administratívnych budov a sietí, podľa ktorých sa tieto stavby realizujú. Stavebné plány sú podkladom pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Stavebné plány sú podkladom pre stanovenie ceny.

Prestup tepla

Na vnútornom alebo vonkajšom povrchu určuje výmenu tepla medzi povrchom stavebnej konštrukcie a okolitým vzduchom, charakterizovaný je súčiniteľom prestupu tepla.

Príslušenstvo bytu

Sú miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske alebo hygienické funkcie bytu.

Rosný bod

Teplota vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie, pri ktorej vzniká kondenzácia vodnej pary.

Rodinný dom

Je bytová budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Rekreačná chata

Je menšie obydlie, obyčajne vo vidieckom alebo v čiastočne vidieckom prostredí, niekedy aj v meste, určené na pobyt mestského obyvateľstva v prírode, najmä cez víkend.

Stavba

Je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie a) spojenie pevným základom, b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, e) umiestnenie pod zemou.

Schodisko

Je vnútorný komunikačný priestor, v ktorom sú umiestnené schody. Spravidla býva ohraničené po stranách stenami a čelne obvodovou stenou. Zhora môže byť schodiskový priestor ohraničený stropom, svetlíkom alebo povalovým uzáverom.

Šindeľ

Šindeľ je tradičná slovenská strešná krytina, ktorú môžeme vidieť na rôznych historických či menej historických stavbách. Klasický šindeľ bol vyrábaný z dreva a spravidla bol zdobený rôznymi vyrezávanými motívmi. Šindle sa používajú aj dnes. Veľmi rozšírené sú drevené šindle, používajú sa však aj šndle vyrobené z rôznych syntetických materiálov.

Stavebný dozor

Zabezpečuje na stavbe kontrolu kvality, kvantity stavebných prác na strane investora.

Stavebný pozemok

Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.

Strecha

Sú stavebné práce, ktoré ukončujú posledné poschodie. Môžu to byť ploché strechy, široké strechy, drevené krovy, zastrešenie Bramacom, Tondachom, hydroizoláciami.

Soklová lišta

Kovový nekorodujúci profil zabezpečujúci ochranu zatepľovacieho systému pred mechanickým poškodením. Vytvára presné vymedzenie začiatku zatepľovacieho systému.

Spojovacia vrstva

Je vytvorená z lepiacej malty, ktorá v kontaktnom zatepľovacom systéme zabezpečuje spolupôsobenie pôvodnej stavebnej konštrukcie a vrstiev zatepľovacieho systému.

Spotreba energie

Množstvo tepla stanovené výpočtovo alebo merané v skutočných podmienkach potrebné na dosiahnutie požadovanej teploty vnútorného vzduchu vo vykurovaných miestnostiach, pri uvažovaní definovaných normových, výpočtových alebo skutočných tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a pôsobenia vonkajších klimatických podmienok.

Súčiniteľ difúzie vodnej pary

Udáva množstvo vodnej pary, ktoré difunduje za jednotku času kockou s hranou 1 m medzi dvoma protiľahlými stenami, medzi ktorými je rozdiel čiastočného tlaku vodnej pary 1 Pa.

Súčiniteľ prechodu tepla U

Udáva tepelný tok šíriaci sa z vnútorného prostredia plochou konštrukcie 1 m2 pri jednotkovom rozdieli teplôt vnútorného a vonkajšieho vzduchu.

Súčiniteľ prestupu tepla

Je definovaný podielom hustoty tepelného toku a rozdielu teplôt medzi povrchom konštrukcie a okolitým vzduchom. Súčiniteľ prestupu tepla je vyjadrený súčtom súčiniteľa prestupu tepla sálaním a prúdením.

Stavba domov na kľúč

Firma zabezpečuje pre zákazníka komplexnú starostlivosť o stavbu. Od projektovej dokumentácie, cez stavebné povolenie, realizáciu, až po vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Terasa

Terasa je plochá upravená časť stavby – najčastejšie strechy. Terasa sa využíva ako relaxačná časť budov. Konkrétna podoba terasy závisí od tvaru strechy a jej veľkosti. Na terase spravidla nájdeme zábradlie, ktoré slúži ako bezpečnostný prvok. Terasy bývajú dekorované rôznymi rastlinami, nábytkom či inými netradičnejšími prvkami. Terasy môžu byť plné alebo čiastočne zastrešené.

Technické osvedčenie

Kladné technické hodnotenie vlastností zatepľovacieho systému vytvoreného z certifikovaných materiálov a výrobkov, potvrdzuje alebo vymedzuje možnosti jeho zabudovania na zlepšenie teplotechnických vlastností pôvodných stavebných konštrukcií.

Technologická prestávka

Čas potrebný na prerušenie vytvárania jednotlivých vrstiev zatepľovacieho systému, ktoré sú vo vzájomnom kontakte.

Tepelná vodivosť

Schopnosť látky prenášať teplo vedením, je charakterizovaná súčiniteľom tepelnej vodivosti ako základný ukazovateľ tepelnoizolačných vlastností materiálu.

Tepelnoizolačná vrstva

Časť kontaktného zatepľovacieho systému vytvorená z tepelnoizolačného materiálu, zabezpečuje požadovanú tepelnoizolačnú schopnosť zateplenej stavebnej konštrukcie.

Tepelný most

Časť stavebnej konštrukcie, kde v dôsledku porušenia jej tepelnotechnickej homogenity je teplota vnútorného povrchu v zimnom období nižšia ako teplota v bežnom mieste vnútorného povrchu konštrukcie.

Tepelný odpor R

Veličina, ktorá určuje schopnosť stavebnej konštrukcie zabezpečovať tepelnú ochranu. Je charakterizovaná hustotou tepelného toku šíriaceho sa stavebnou konštrukciou. Tepelný odpor konštrukcie je tým väčší, čím väčšia je hrúbka konštrukcie (vrstvy) a čím nižší je súčiniteľ tepelnej vodivosti konštrukcie (vrstvy).

Voda

Je súčasťou inštalácií. Delí sa na úžitkovú, studenú a teplú vodu. Je ju možné realizovať rozvodmi – pozinkované, plastové a plasthliník.

Vnútorné rozvody

Musia byť bezpečné a musia umožňovať užívanie stavby na účel, na ktorý je určená. Vnútorné rozvody veľkých a viacposchodových stavieb musia mať aj vo vnútri stavby uzávery umožňujúce uzavrieť alebo prerušiť prívod energie alebo vody do časti stavby v prípade poruchy alebo pri údržbe.

Základný náter (podkladný náter)

Podkladový penetračný náter zabezpečujúci spolupôsobenie povrchovej vrstvy a výstužnej vrstvy.

Zatepľovací systém

Skladba materiálov a doplnkových prvkov, ktoré spolu s pôvodnou stavebnou konštrukciou zabezpečujú požadovanú tepelnú ochranu budovy bez negatívneho vplyvu na ostatné funkčné vlastnosti stavebnej konštrukcie a budovy. Môže byť kontaktný zateľovací systém alebo odvetraný.

Zatepľovanie

Súbor technických opatrení, ktoré zabezpečujú tepelnú ochranu budovy a umožňujú zabudovanie prídavných vrstiev stavebnej konštrukcie spravidla na jej vonkajšej strane, ktorých súčasťou je tepelnoizolačná vrstva.

Zemné práce

Sú stavebné práce, ktoré sa realizujú strojmi na zrovnanie terénu pre osadenie stavby. Zemné práce sa realizujú podľa vytyčovacích plánov.

Zrub

Zrubom označujeme akýkoľvek dom, chatu, chatku, ktorých hlavným konštrukčným materiálom sú otesané brvná. Zrub je jednoduchá stavba, ktorá však v súčasnosti získava na obľube. Krása zrubu je v jeho jednoduchosti a v jedinečnom spojení s prírodou. Na stavbu zrubu sa najčastejšie používa jedľové, bukové či smrekové drevo.

Zmeny dokončených stavieb

Sú: a) nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú, b) prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou, c) stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby.

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o účtovníctve od 1.9.2022

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 16.8.2022

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Daňová kontrola v praxi – ako daňový úrad počíta pokuty a úroky z omeškania

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 17.8.2022

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
august 2022
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 12.8.2022
1 EUR1,03 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,68 PLN (-0,02)
1 EUR24,35 CZK (-0,05)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné