Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

061 - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

061 – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Na tomto účtu se zachycují cenné papíry a podíly osob s rozhodujícím vlivem na řízení, nebo provozování obchodní korporace jiné osoby, která je osobou ovládanou (ovládající osoba vlastní vyšší než 40% podíl na hlasovacích právech či disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody apod.) a jsou pořízeny za účelem dlouhodobého držení.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly, Evidence valutových a devizových operací


§ 24–27 ZoÚ, § 8, § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 008, 014, 017

Rozvaha: Aktiva: B.III.1. – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod cenných papírů a podílů do dlouhodobého finančního majetku  061  064  § 31 až 33, § 73 až § 79, § 318 až § 321 ZOK
Součástí pořizovací ceny se stává cena uplatněné opce na její nákup, poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám a ostatní přímé náklady s prodejem související.  
      
2.  VZ  Pořízení cenných papírů a podílů bezúplatně  061  668  § 33 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
3.  VZ  Upsání akcií nebo vkladu podle stanov  378  vklad  *)  
4.  VZ  Převod do finančního majetku po zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku  061  367  § 23a ZDP **)  
5.  VZ  Převod pohledávky na splacení vkladu  367  378   
6.  VZ  Uplatnění práva opce na nákup cenných papírů  061  376   
7.  VZ  Prodej, jiný úbytek cenných papírů či majetkových podílů  561  061  § 24 odst. 2 písm. r), w), ze),
§ 25 odst. 1 písm. c) ZDP 
8.  VZ  Přecenění majetkové účasti ekvivalencí:     
a) snížení pořizovací ceny  414  061 AÚ  ČÚS 008  
b) zvýšení pořizovací ceny  061 AÚ  414   
c) zrušení zaúčtovaného snížení, resp. zvýšení pořizovací ceny při prodeji nebo jiném úbytku cenného papíru, podílů  061 AÚ,
414  
414,
061 AÚ  
 
9.  VZ   Snížení hodnoty majetkové účasti – přecenění pomocí opravné položky (OP):Používá se v případě, kdy účetní jednotka rozhodla, že majetkové účasti nebudou přeceněny ekvivalencí.    ČÚS 005
Při snížení ocenění se u majetkových účastí užívá i nepřímé snížení hodnoty vytvořením účetní opravné položky, neboť se obvykle jedná o změnu, která nemá trvalý charakter. Opravné položky nelze vytvářet na zvýšení hodnoty majetku.Pokud by bylo jasné, že snížení hodnoty je trvalého charakteru, použije se přímý odpis do finančních nákladů – účet 568.  
a) snížení hodnoty majetkové účasti – přecenění pomocí opravné položky (OP)  579  096   
b) zúčtování OP při zvýšení tržního ocenění nebo při prodeji či jiném úbytku majetkové účasti  096  579   
10.  VZ  Účetní jednotka pozbyla rozhodující vliv ve společnosti  062,
063  
061   
11.  VZ  Účetní jednotka získala rozhodující vliv  061  062,
063  
 


Pokud účetní jednotka ovládá spoluvlastněnou společnost, je označována za ovládající osobu. Ovládající osoba vykonává přímo, nebo nepřímo (prostřednictvím jiné osoby) rozhodující vliv na řízení nebo provozování závodu jiné společnosti – ovládané osoby.

Osobou ovládající je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.

Osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami ovládajícími, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.

Osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě získá podíl na hlasovacích právech představující alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.

Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací, a je-li ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací.

*) Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou (včetně ážia); jsou-li však cenné papíry a podíly nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní korporace, základem jejich ocenění u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu. Pokud by účetní cena vkladu, s ohledem na závazky přecházející současně s vkladem, dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a podílů nulové ocenění a rozdíl je zúčtován do výnosů (cenný papír a podíl je účtován na podrozvahových účtech).

**) Převodem obchodního závodu na obchodní korporaci se pro účely ZDP rozumí postup, při kterém obchodní korporace převádí, bez toho, aby zanikla, obchodní závod, na jinou obchodní korporace tak, že za převedený obchodní závod získá převádějící obchodní korporace podíl v přijímající obchodní korporaci nebo se zvýší její vklad do základního kapitálu přijímající obchodní korporaci. Nabývací cenou podílu v přijímající obchodní korporaci je cena převedeného obchodního závodu, jak byl oceněn pro nepeněžitý vklad podle zvláštního právního předpisu. Příjmy (výnosy) vzniklé u převádějící obchodní korporace při převodu obchodního závodu v souvislosti s oceněním převedeného majetku a dluhů pro účely převodu obchodního závodu se nezahrnují do základu daně.


Oceněním ekvivalencí se rozumí, že majetková účast je při pořízení oceněna pořizovací cenou, která je k okamžiku sestavení účetní uzávěrky upravována na hodnotu odpovídající míře účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu obchodní korporace, v níž má účetní jednotka majetkovou účast.

Pokud by podíl účetní jednotky na ztrátách vlastněné (spoluvlastněné) obchodní korporace byl vyšší než hodnota účasti (nebo byl stejný), je majetková účast oceněna nulou a sledována v podrozvaze.


Seznam zkratek dokladů:

Bankovní účet

VZ Vnitřní zúčtování

P Pokladna