dnes je 13.8.2020

Input:

063 Realizovateľné cenné papiere a podiely

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.21 063 Realizovateľné cenné papiere a podiely

Ing. Miroslava Muchová; Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Ako realizovateľný cenný papier a podiel sa účtuje cenný papier a podiel, ktorý nie je cenným papierom na obchodovanie, cenným papierom držaným do doby splatnosti, cenným papierom a podielom v dcérskej účtovnej jednotke, cenným papierom a podielom v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou.

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh    063 701 
Zaradenie realizovateľných cenných papierov a podielov do dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene    063 043 
Príplatok určený na tvorbu rezervného fondu – prevod na samostatný analytický účet dlhodobého finančného majetku, konkrétne na účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely    063 043 
Obstaranie akcií uskutočnené výmenou vymeniteľných dlhopisov za akcie    063 065, 256 
Zmena reálnej hodnoty realizovateľných cenných papierov a podielov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:      
- rozdiel zo zvýšenia ocenenia    063 414 
- rozdiel zo zníženia ocenenia    414 063 
Zostatok podielov v cudzej mene prepočítaný referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – zistený kurzový rozdiel sa považuje za súčasť ocenenia podielu reálnou hodnotou:      
- kurzový zisk    063 414 
- kurzová strata    414 063 
Zvýšenie hodnoty realizovateľných cenných papierov a podielov pri zvýšení základného imania z vlastných zdrojov    063 665 
Predaj realizovateľných cenných papierov a podielov:      
- vyradenie realizovateľných cenných papierov a podielov v obstarávacej cene (predtým sa zúčtuje oceňovací rozdiel na účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov)    561 063 
- zrušenie pasívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín zaúčtovaného na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín do 31. 12. 2009    415 668 
- zrušenie aktívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín zaúčtovaného na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín do 31. 12. 2009    568 415 
- tržba z predaja    311, 315 661 
Zníženie hodnoty realizovateľných cenných papierov a podielov pri znížení základného imania    568 063 
Zánik podielu spoločníka, resp. členstva členovi družstva z dôvodu jeho vylúčenia alebo zrušenia účasti:      
- vyradenie podielu v obstarávacej cene (predtým sa zúčtuje oceňovací rozdiel na účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov)    568 063 
- zrušenie pasívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín zaúčtovaného na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín do 31. 12. 2009    415 668 
- zrušenie aktívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín zaúčtovaného na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín do 31. 12. 2009    568 415 
- nárok spoločníka na vyrovnací podiel    378 665 
- prijatá úhrada vyrovnacieho podielu v hotovosti, resp. na bežný bankový účet    211, 221 378 
Zúčtovanie realizovateľných cenných papierov a podielov pri likvidácii účtovnej jednotky:      
- vyradenie realizovateľných cenných papierov a podielov v obstarávacej cene (predtým sa zúčtuje oceňovací rozdiel na účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov)    568 063 
- zrušenie pasívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín zaúčtovaného na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín do 31. 12. 2009    415 668 
- zrušenie aktívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín zaúčtovaného na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín do 31. 12. 2009    568 415 
- nárok spoločníka na podiel na likvidačnom zostatku účtovnej jednotky    378 665 
- prijatá úhrada podielu na likvidačnom zostatku v hotovosti, resp. na bežný bankový účet    211, 221 378 
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh    702 063 

Za realizovateľné cenné papiere a podiely sú považované cenné papiere a podiely, ktoré nie sú cennými papiermi určenými na obchodovanie na verejnom trhu, ani cenné papiere držané do doby splatnosti, ani cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, ani v spoločnosti s podstatným vplyvom. Z tohto následne vyplýva, že ide o cenné papiere,