dnes je 15.8.2020

Input:

065 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

5.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.22 065 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

Ing. Miroslava Muchová, Revidoval 28.11.2017 Ing. Ján Mintál

Ako dlhový cenný papier držaný do doby splatnosti sa účtuje cenný papier, ktorý má určenú splatnosť, a u ktorého má účtovná jednotka úmysel a zámer držať ho do doby splatnosti.

065  Text  MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   065  701  
          
   Obstaranie kupónových dlhových cenných papierov držaných do splatnosti ocenených obstarávacou cenou:       
   - cena obstarania dlhodobého finančného majetku   043  325  
   - náklady spojené s obstaraním dlhodobého finančného majetku   043  325  
   - zaradenie kupónových dlhových cenných papierov držaných do splatnosti do dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene   065  043  
          
   Obstaranie diskontovaných dlhových cenných papierov držaných do splatnosti ocenených obstarávacou cenou:       
   - cena obstarania (tzv. emisný kurz) dlhodobého finančného majetku   043  325  
   - náklady spojené s obstaraním dlhodobého finančného majetku   043  325  
   - zaradenie diskontovaných dlhových cenných papierov držaných do splatnosti do dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene   065  043  
          
   Kurzové rozdiely (zisky) vzniknuté počas účtovného obdobia pri predaji dlhových cenných papierov držaných do splatnosti vyjadrených v cudzej mene   065  663  
          
   Rozdiel medzi menovitou hodnotou a nižšou obstarávacou cenou (bez kupónu) kupónových dlhových cenných papierov účtovaný ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ku dňu splatnosti dlhových cenných papierov   065  665  
          
   Úrok z kupónových dlhových cenných papierov, ktorý je účtovaný ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ku dňu splatnosti dlhových cenných papierov vyčíslený na základe úrokovej sadzby   065  665  
          
          
   Úrok z diskontovaných dlhových cenných papierov, ktorý je účtovaný ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ku dňu splatnosti diskontovaných dlhových cenných papierov vyčíslený z rozdielu medzi menovitou hodnotou a emisným kurzom   065  665  
          
   Inkaso dlhových cenných papierov v lehote splatnosti v hotovosti:       
   - pomerná časť úrokov z dlhových cenných papierov ku dňu splatnosti   065  665  
   - inkaso dlhových cenných papierov účtované pri ich vrátení emitentovi   211  065  
          
   Inkaso dlhových cenných papierov v lehote splatnosti na bežný bankový účet:       
   - pomerná časť úrokov z dlhových cenných papierov ku dňu splatnosti   065  665  
   - inkaso dlhových cenných papierov účtované pri ich vrátení emitentovi   221  065  
          
   Predaj dlhových cenných papierov držaných do splatnosti:       
   - pomerná časť úrokov z dlhových cenných papierov ku dňu predaja   065  665  
   - úbytok dlhových cenných papierov v účtovnom ocenení   561  065  
   - tržby z predaja dlhových cenných papierov (vznik pohľadávky)   315  661  
          
   Kurzové rozdiely (straty) vzniknuté počas účtovného obdobia pri predaji dlhových cenných papierov držaných do splatnosti vyjadrených v cudzej mene   563  065