dnes je 9.8.2020

Input:

065 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

2.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.22 065 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

Ing. Miroslava Muchová; Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Ako dlhový cenný papier držaný do doby splatnosti sa účtuje cenný papier, ktorý má určenú splatnosť, a pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a zámer držať ho do doby splatnosti.

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh    065 701 
Obstaranie kupónových dlhových cenných papierov držaných do splatnosti ocenených obstarávacou cenou:      
- cena obstarania dlhodobého finančného majetku    043 325 
- náklady spojené s obstaraním dlhodobého finančného majetku    043 325 
- zaradenie kupónových dlhových cenných papierov držaných do splatnosti do dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene    065 043 
Obstaranie diskontovaných dlhových cenných papierov držaných do splatnosti ocenených obstarávacou cenou:      
- cena obstarania (tzv. emisný kurz) dlhodobého finančného majetku    043 325 
- náklady spojené s obstaraním dlhodobého finančného majetku    043 325 
- zaradenie diskontovaných dlhových cenných papierov držaných do splatnosti do dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene    065 043 
Kurzové rozdiely (zisky) vzniknuté počas účtovného obdobia pri predaji dlhových cenných papierov držaných do splatnosti vyjadrených v cudzej mene    065 663 
Rozdiel medzi menovitou hodnotou a nižšou obstarávacou cenou (bez kupónu) kupónových dlhových cenných papierov účtovaný ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ku dňu splatnosti dlhových cenných papierov    065 665 
Úrok z kupónových dlhových cenných papierov, ktorý je účtovaný ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ku dňu splatnosti dlhových cenných papierov vyčíslený na základe úrokovej sadzby    065 665 
Úrok z diskontovaných dlhových cenných papierov, ktorý je účtovaný ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ku dňu splatnosti diskontovaných dlhových cenných papierov vyčíslený z rozdielu medzi menovitou hodnotou a emisným kurzom    065 665 
Inkaso dlhových cenných papierov v lehote splatnosti v hotovosti:      
- pomerná časť úrokov z dlhových cenných papierov ku dňu splatnosti    065 665 
- inkaso dlhových cenných papierov účtované pri ich vrátení emitentovi    211 065 
Inkaso dlhových cenných papierov v lehote splatnosti na bežný bankový účet:      
- pomerná časť úrokov z dlhových cenných papierov ku dňu splatnosti    065 665 
- inkaso dlhových cenných papierov účtované pri ich vrátení emitentovi    221 065 
Predaj dlhových cenných papierov držaných do splatnosti:      
- pomerná časť úrokov z dlhových cenných papierov ku dňu predaja    065 665 
- úbytok dlhových cenných papierov v účtovnom ocenení    561 065 
- tržby z predaja dlhových cenných papierov (vznik pohľadávky)    315 661 
Kurzové rozdiely (straty) vzniknuté počas účtovného obdobia pri predaji dlhových cenných papierov držaných do splatnosti vyjadrených v cudzej mene    563 065 
Rozdiel medzi menovitou hodnotou a vyššou obstarávacou cenou (bez kupónu) kupónových dlhových cenných papierov účtovaný ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ku dňu splatnosti dlhových cenných papierov    566 065 
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh    702 065 

Základným znakom dlhového cenného papiera je okrem možnosti poberania výnosov z jeho držby aj návratnosť vloženej investície. Medzi dlhové cenné papiere svojím charakterom patria všetky druhy dlhopisov, pokladničné poukážky, šeky, vkladové listy, ale aj tzv. tovarové CP, ako sú zmenky, skladiskové listy, náložné listy, ďalej podielové listy otvorených podielových fondov. Dlhopis je vo