Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Na tomto účtu se zachycuje finanční majetek, pro který není v účtovém rozvrhu samostatný syntetický účet (ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady, jako nakoupené obligace a jiné dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy a termínové vklady) se splatností delší než 1 rok, a převod majetku při pachtu obchodního závodu. Dále sem patří drahé kovy a kameny, případně předměty z drahých kovů a kamenů, pokud nejsou vykazovány jako dlouhodobý hmotný majetek nebo zásoby.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly, Evidence valutových a devizových operací


§ 24 až § 27 ZoÚ, § 8 a § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 011, 014, 019

Rozvaha: Aktiva: B.III.7.1.. – Jiný dlouhodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Převod finančních prostředků na dlouhodobé vkladové listy a termínové vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok  069  221,
211  
 
2.  BÚ  Výběr dlouhodobého vkladového listu a termínovaného dlouhodobého vkladu a převod na účet peněžních prostředků  221  069   
3.  VZ  Předpis výnosů nebo úroků  378  665,
662  
 
4.  VZ  V době držení vkladových listů účtování o časovém rozlišení výnosů z nich  385  665  ČÚS 008  
5.   BÚ,
VZ  
Prodej dluhových cenných papírů     
a) úbytek  561  069   
b) výnos:- předpis- úhrada  378,
221  
661,
378  
 
6.  VZ  Účtování pachtu obchodního závodu u propachtovatele    § 2332 až 2344, § 2349 až 2357 NOZ
Podle § 21c odst. 4 ZDP je příslušná úprava ZDP platná pro nájem i pacht (mají shodný režim).  
a) zúčtování pořizovací ceny  069  01x,
02x,
03x  
 
b) zúčtování dosud vytvořených oprávek  07x,
08x  
069   
c) pohledávka za pachtýřem ve výši zůstatkové ceny  374  069   


Nájmem a pachtem majetku dochází k dočasnému přenechání majetku jiné osobě za úplatu.


Smlouvou nájemní se pronajímatel zavazuje přenechat věc nájemci k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné § 2201 a násl. NOZ (majetek je jinou osobou pouze užíván).
Smlouvou pachtovní se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci § 2332 a násl. NOZ (majetek je jinou osobou užíván nebo současně požíván – jsou z něj brány plody a užitky).

Podrobnosti k pachtu obchodního závodu jsou u účtů 374 Pohledávky z pachtu474 Dluhy z pachtu.

Seznam zkratek dokladů:

Bankovní účet

VZ Vnitřní zúčtování

P Pokladna