dnes je 13.8.2020

Input:

072 Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

8.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.26 072 Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

Ing. Miroslava Muchová; Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh    701 072 
Účtovanie zvýšenia oprávok k aktivovaným nákladom na vývoj v dôsledku riadneho odpisu    551 072 
Zúčtovanie zostatkovej ceny aktivovaných nákladov na vývoj v dôsledku:      
- nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva    367, 361 072 
- delimitácie majetku štátneho podniku    411 072 
- preradenia z podnikania do osobného užívania podnikateľa – fyzickej osoby    491 072 
- predaja    541 072 
- darovania    543 072 
- manka a škody    549 072 
- likvidácie    551 072 
Oprava nesprávne vypočítaných alebo nesprávne zaúčtovaných odpisov k aktivovaným nákladom na vývoj, ak mali byť odpisy vyššie, ako boli zaúčtované    551 072 
Oprava nesprávne vypočítaných alebo nesprávne zaúčtovaných odpisov k aktivovaným nákladom na vývoj, ak mali byť odpisy nižšie, ako boli zaúčtované    072 551 
Vyradenie aktivovaných nákladov na vývoj z dlhodobého nehmotného majetku v obstarávacej cene    072 012 
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh    072 702 

Oprávky sú vlastne kumulované odpisy evidované od začiatku používania až po súčasnosť. Vyjadrujú narastajúcim spôsobom zaúčtované odpisy majetku.

Ak od vstupnej ceny dlhodobého majetku odpočítame aktuálne oprávky k určitému okamihu a takto sa vyčísli zostatková hodnotu dlhodobého majetku.

Pokiaľ ide o nehmotný majetok – aktivované náklady