dnes je 13.8.2020

Input:

073 Oprávky k softvéru

9.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.27 073 Oprávky k softvéru

Ing. Miroslava Muchová; Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 073 
Účtovanie zvýšenia oprávok k softvéru v dôsledku riadneho odpisu  551 073 
Zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru v dôsledku:    
- nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva  367, 361 073 
- delimitácie majetku štátneho podniku  411 073 
- preradenia z podnikania do osobného užívania podnikateľa – fyzickej osoby  491 073 
- predaja  541 073 
- darovania  543 073 
- manka a škody  549 073 
- likvidácie  551 073 
Oprava nesprávne vypočítaných alebo nesprávne zaúčtovaných odpisov k softvéru, ak mali byť odpisy vyššie, ako boli zaúčtované  551 073 
Oprava nesprávne vypočítaných alebo nesprávne zaúčtovaných odpisov k softvéru, ak mali byť odpisy nižšie, ako boli zaúčtované  073 551 
Vyradenie softvéru z dlhodobého nehmotného majetku v obstarávacej cene  073 013 
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  073 702 

Oprávky sú vlastne kumulované odpisy evidované od začiatku používania až po súčasnosť. Vyjadrujú narastajúcim spôsobom zaúčtované odpisy majetku.

Ak od vstupnej ceny dlhodobého majetku