dnes je 13.8.2020

Input:

074 Oprávky k oceniteľným právam

10.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.28 074 Oprávky k oceniteľným právam

Ing. Miroslava Muchová; Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 074 
Účtovanie zvýšenia oprávok k oceniteľným právam v dôsledku riadneho odpisu  551 074 
Zúčtovanie zostatkovej ceny oceniteľných práv v dôsledku:    
- nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva  367, 361 074 
- delimitácie majetku štátneho podniku  411 074 
- preradenia z podnikania do osobného užívania podnikateľa – fyzickej osoby  491 074 
- predaja  541 074 
- darovania  543 074 
- manka a škody  549 074 
- likvidácie  551 074 
Oprava nesprávne vypočítaných alebo nesprávne zaúčtovaných odpisov k oceniteľným právam, ak mali byť odpisy vyššie, ako boli zaúčtované  551 074 
Oprava nesprávne vypočítaných alebo nesprávne zaúčtovaných odpisov k oceniteľným právam, ak mali byť odpisy nižšie, ako boli zaúčtované  074 551 
Vyradenie oceniteľných práv z dlhodobého nehmotného majetku v obstarávacej cene  074 014 
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  074 702 

Oprávky sú vlastne kumulované odpisy evidované od začiatku používania až po súčasnosť. Vyjadrujú narastajúcim spôsobom zaúčtované odpisy majetku.

Ak od vstupnej ceny dlhodobého