dnes je 13.8.2020

Input:

079 Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

14.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.30 079 Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

Ing. Miroslava Muchová; Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 079 
Účtovanie zvýšenia oprávok k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku v dôsledku riadneho odpisu  551 079 
Zúčtovanie zostatkovej ceny ostatného dlhodobého nehmotného majetku v dôsledku:    
- nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva  367, 361 079 
- delimitácie majetku štátneho podniku  411 079 
- preradenia z podnikania do osobného užívania podnikateľa – fyzickej osoby  491 079 
- predaja  541 079 
- darovania  543 079 
- manka a škody  549 079 
- likvidácie  551 079 
Oprava nesprávne vypočítaných alebo nesprávne zaúčtovaných odpisov k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku, ak mali byť odpisy vyššie, ako boli zaúčtované  551 079 
Oprava nesprávne vypočítaných alebo nesprávne zaúčtovaných odpisov k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku, ak mali byť odpisy nižšie, ako boli zaúčtované  079 551 
Vyradenie ostatného dlhodobého nehmotného majetku z dlhodobého nehmotného majetku v obstarávacej cene  079 019 
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  079 702 

Oprávky sú vlastne kumulované odpisy evidované od začiatku používania až po súčasnosť. Vyjadrujú narastajúcim spôsobom