dnes je 9.8.2020

Input:

097 Opravná položka k nadobudnutému majetku

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.42 097 Opravná položka k nadobudnutému majetku

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zrušenie opravnej položky k nadobudnutému majetku po jej úplnom odpísaní:   
- aktívnej opravnej položky  098 097 
- pasívnej opravnej položky  097 098 

V uvedenom prípade ide o aplikáciu ustanovenia § 39 postupov účtovania pre podnikateľov. Týkalo sa to účtovania opravnej položky z titulu privatizácie podnikov podľa zákona č. 92/1991 Zb., kedy sa buď aktívna opravná položka alebo pasívna opravná položka účtovala počas obdobia 15 rokov. Po 15 rokoch došlo k zrušeniu tejto vytvorenej opravnej položky.

§ 39

Účtovanie opravnej položky k nadobudnutému majetku

(1) Na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku sa účtuje pri prevode majetku štátu podľa osobitného predpisu28) a pri predaji podniku, pokiaľ sa nevykonáva individuálne precenenie jednotlivých zložiek majetku. O tejto opravnej položke sa účtuje ako o rozdiele medzi kúpnou cenou pri predaji alebo cenou dosiahnutou vydražením a hodnotou majetku, ktorou sa ocenil v účtovníctve privatizovaného subjektu alebo predávajúceho zníženou o prevzaté záväzky. Účet 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku môže mať podľa svojho charakteru aktívny zostatok alebo pasívny zostatok. Majetok na príslušných majetkových účtoch sa pritom ocení zostatkovou cenou z účtovníctva privatizovaného subjektu alebo predávajúceho.

(2) Ak sa individuálne precenenie jednotlivých zložiek majetku nevykonáva, zaúčtuje sa opravná položka k majetku na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku. Do opravnej položky sa nezahŕňa cena pozemkov, ktorá sa zaúčtuje na účte 031 – Pozemky v dohodnutej cene; pokiaľ nie je cena pozemkov dohodnutá osobitne, zaúčtujú sa pozemky v ocenení podľa osobitného predpisu.

(3) Majetok sa môže dodatočne individuálne preceniť na základe odborného odhadu, a to len do výšky kúpnej ceny, alebo ceny dosiahnutej vydražením a o výsledok precenenia sa upraví opravná položka. Dodatočné precenenie sa môže vykonať najneskoršie do termínu prvého zostavenia účtovnej závierky; pokiaľ od