dnes je 25.9.2020

Input:

112 Materiál na sklade

4.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.45 112 Materiál na sklade

Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  112 701 
Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene  112 111 
Zúčtovanie materiálu na ceste na účet materiálu pri jeho prevzatí na sklad  112 119 
Nákup materiálu v hotovosti, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu  112 211 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) za dodávku materiálu, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu:    
- cena materiálu bez DPH  112 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra za dodávku materiálu vyjadrená v cudzej mene (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu splnenia dodávky), ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu  112 321 
Externé náklady spojené s obstaraním materiálu (prepravné, provízia, poistné, spracovanie materiálu a pod.), ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu    
- cena služby bez DPH  112 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Vyrubenie cla týkajúceho sa materiálu dovezeného zo zahraničia (tretích krajín), ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu:    
- clo  112 379 
- dovozná prirážka  112 379 
- daň z pridanej hodnoty (na odpočítanie)  343 379 
- daň z pridanej hodnoty (bez práva na odpočítanie)  112 379 
Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok materiálu prijatých na základe dodacieho listu, príjemky a pod. (účtovná jednotka nemá faktúru alebo doklad nahrádzajúci faktúru) a suma nie je známa, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu  112 323 
Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok materiálu prijatých na základe dodacieho listu, príjemky a pod. (účtovná jednotka nemá faktúru alebo doklad nahrádzajúci faktúru) a suma je známa, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu  112 326 
Nepeňažný vklad do základného imania účtovnej jednotky vo forme materiálu, v prípade že je ocenený peniazmi v uznanej hodnote vkladu, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu (účtovanie v prijímajúcej účtovnej jednotke)  112 353 
Bezodplatne nadobudnutý materiál – darovaním od spoločníkov vrátane akcionárov a členov družstva, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu  112 413 
Prevod materiálu z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu  112 491 
Materiál vrátený na sklad, ak už bol zaúčtovaný do spotreby  112 501 
Materiál získaný demontážou dlhodobého hmotného majetku  112 501 
Materiál ocenený v úžitkovej hodnote, ktorý sa získa ako obal pri obstarávaní dlhodobého hmotného majetku  112 042 
Materiál získaný likvidáciou úplne odpísaného dlhodobého hmotného majetku  112 648 
Materiál vytvorený vlastnou činnosťou, ocenený vlastnými nákladmi  112 621 
Vlastné náklady vynaložené na spracovanie nakúpeného materiálu, vykonané vo vlastnej réžii  112 621 
Prevod vlastných výrobkov do materiálu, ocenený vlastnými nákladmi  112 621 
Vnútroorganizačné služby – preprava materiálu vo vlastnej réžii, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu  112 622 
Bezodplatne nadobudnutý materiál – darovaním (ocenený reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 ZoÚ od iných osôb ako od spoločníkov, akcionárov a členov družstva, ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu  112 648 
Materiál získaný z dlhodobého hmotného majetku:    
- pred odpisom zrušenej investície  112 042 
- po odpise zrušenej investície  112 648 
Poskytnutie materiálu inej účtovnej jednotke na základe zmluvy o pôžičke:    
- výdaj materiálu  315 112 
- vrátenie materiálu  112 315 
Reklamácie uplatnené voči dodávateľom materiálu a služieb s tým spojených, ak bol už materiál prevzatý na sklad alebo ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu (po úhrade faktúry za materiál):    
- uznaná reklamácia  315 112 
- zníženie DPH na odpočítanie  315 343 
Reklamácie uplatnené voči dodávateľom materiálu a služieb s tým spojených, ak už bol materiál prevzatý na sklad alebo ak účtovná jednotka nepoužíva účet 111 – Obstaranie materiálu (pred úhradou faktúry za materiál):    
- uznaná reklamácia  321 112 
- zníženie DPH na odpočítanie  321 343 
Nepeňažný vklad materiálu do spoločnosti alebo družstva (splátka záväzku materiálom)  367 112 
- daňová povinnosť k DPH vyúčtovaná prijímateľovi nepeňažného vkladu  355 343 
- inkaso DPH  221 355 
Spotreba materiálu – výdaj zo skladu  501 112 
Zľavy, skontá, rabaty poskytované dodávateľom:    
- zľava z ceny po úhrade faktúry  315 112 
- zľava z ceny pred úhradou faktúry  321 112 
Výdaj materiálu zo skladu na účely reprezentácie:    
- úbytok materiálu v obstarávacej cene  513 112 
- daňová povinnosť z materiálu použitého na účely reprezentácie (v prípade, že bola DPH odpočítaná pri obstaraní materiálu)  513 343 
Výdaj materiálu zo skladu zamestnancom na účely ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v obstarávacej cene  527 112 
Predaj materiálu – úbytok v obstarávacej cene  542 112 
Výdaj materiálu zo skladu na účely darovania:    
- úbytok materiálu v obstarávacej cene  543 112 
- daňová povinnosť z materiálu použitého na účely darovania (v prípade, že bola DPH odpočítaná pri obstaraní materiálu)  543 343 
Neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata materiálu  549 112 
Zámena materiálu za materiál s inou účtovnou jednotkou:    
- úbytok odovzdávaného materiálu v účtovnej cene  - 112 
- príjem nadobudnutého materiálu v reálnej hodnote  112 - 
- zaúčtovanie rozdielu medzi reálnou hodnotou a účtovnou hodnotou zameneného materiálu – reálna hodnota je vyššia  - 642 
- zaúčtovanie rozdielu medzi reálnou hodnotu a účtovnou hodnotou zameneného materiálu – účtovná hodnota je vyššia  542 - 
Výsledky inventarizácie (spôsob A účtovania zásob):