dnes je 25.9.2020

Input:

121 Nedokončená výroba

6.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.47 121 Nedokončená výroba

Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD.; Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  121 701 
Nepeňažný vklad do základného imania účtovnej jednotky vo forme nedokončenej výroby, v prípade že je ocenená peniazmi v uznanej hodnote vkladu  121 353 
Bezodplatne nadobudnutá nedokončená výroba – darovaním od spoločníkov vrátane akcionárov a členov družstva  121 413 
Prevod nedokončenej výroby z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa  121 491 
Zvýšenie stavu nedokončenej výroby ocenené vo vlastných nákladoch  121 611 
Faktúra (doklad nahradzujúci faktúru) za kúpu nedokončenej výroby:    
- cena nedokončenej výroby bez DPH  518 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
- zvýšenie stavu nedokončenej výroby vo výške vyfakturovaných nákladov  121 611 
Prebytok nedokončenej výroby zistený inventarizáciou  121 611 
Bezodplatne nadobudnutá nedokončená výroba – darovaním (ocenená reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 ZoÚ) od iných osôb ako od spoločníkov, akcionárov a členov družstva  121 648 
Nepeňažný vklad nedokončenej výroby do spoločnosti alebo družstva (splátka záväzku nedokončenou výrobou)  367 121 
Použitie nedokončenej výroby na reprezentáciu:    
- úbytok nedokončenej výroby  513 121 
- daňová povinnosť z nedokončenej výroby (v prípade, že bola DPH odpočítaná pri obstaraní nedokončenej výroby)  513 343 
Darovanie nedokončenej výroby:    
- úbytok nedokončenej výroby  543 121 
- daňová povinnosť z nedokončenej výroby (v prípade, že bola DPH odpočítaná pri obstaraní nedokončenej výroby)  543 343 
Manká a škody na nedokončenej výrobe (okrem prirodzených úbytkov nedokončenej výroby)  549 121 
Neodstrániteľné poškodenie, zničenie (neopraviteľné nepodarky), odcudzenie, strata nedokončenej výroby  549 121 
Škody na nedokončenej výrobe spôsobené živelnou pohromou  549 121 
Prirodzený úbytok nedokončenej výroby stanovený podnikovými normami zistený inventarizáciou  611 121 
Zníženie stavu nedokončenej výroby pri jej aktivovaní do materiálu:    
- úbytok nedokončenej výroby  611 121 
- prírastok materiálu na sklade  112 621 
Zníženie stavu nedokončenej výroby pri jej prevode do polotovarov vlastnej výroby:    
- úbytok nedokončenej výroby  611 121 
- prírastok polotovarov vlastnej výroby  122 612 
Zníženie stavu nedokončenej výroby pri jej prevode do hotových výrobkov:    
- úbytok nedokončenej výroby  611 121 
- prírastok hotových výrobkov  123 613 
Dokončená výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj, ktorá je považovaná za výrobok:    
- úbytok nedokončenej výroby  611 121 
- skolaudovaná dokončená nehnuteľnosť ocenená vo vlastných nákladoch  123 613 
Zníženie stavu nedokončenej výroby pri jej predaji odberateľovi:    
- úbytok nedokončenej výroby  611 121 
- vznik pohľadávky voči odberateľovi  311 601 
Zníženie stavu nedokončenej výroby pri poskytnutí služieb odberateľovi:    
- úbytok nedokončenej výroby  611 121 
- vznik pohľadávky voči odberateľovi  311 602 
Zníženie stavu nedokončenej výroby pri jej predaji zamestnancovi:    
- úbytok nedokončenej výroby  611 121 
- vznik pohľadávky voči zamestnancovi  335 601 
Zníženie stavu nedokončenej výroby pri vyplácaní naturálnych miezd a príjmov:    
- úbytok nedokončenej výroby  611 121 
- vznik záväzku voči zamestnancovi  521 331 
- vznik záväzku voči spoločníkovi a členovi družstva  522 366 
Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenej výrobe z dôvodu spotreby, predaja alebo iného úbytku nedokončenej výroby z účtovníctva  192 121 
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu 121 - Nedokončená výroba pri uzatváraní účtovných kníh (spôsobom B účtovania zásob)  611 121 
Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania - zvýšenie ocenenia  121 428, 429 
Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania - zníženie ocenenia  428, 429 121 
Vyúčtovanie nákladov na zastavenú nedokončenú výrobu z viny podniku  549 121 
Účtovanie výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj, pričom nejde o zákazkovú výstavbu, resp. zákazkovú výrobu (§ 30d ods. 6 PUPP)    
Náklady vynaložené na výstavbu účtované na vecne príslušné nákladové účty  501, 518, 521... 321, 331... 
Aktivácia nákladov vynaložených na výstavbu nehnuteľnosti  121 611 
Dokončenie výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj:    
- zúčtovanie nedokončenej výroby  611 121 
- dokončená nehnuteľnosť po kolaudácii  123 613 
Predaj nehnuteľnosti:    
- predajná cena  - 601 
- DPH  - 343 
- cena celkom  311 - 
Úbytok predaj nehnuteľnosti  613 123