dnes je 25.9.2020

Input:

122 Polotovary vlastnej výroby

7.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.48 122 Polotovary vlastnej výroby

Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD.; Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  122 701 
Nepeňažný vklad do základného imania účtovnej jednotky vo forme polotovarov vlastnej výroby v prípade, že sú ocenené peniazmi v uznanej hodnote vkladu  122 353 
Bezodplatne nadobudnuté polotovary vlastnej výroby – darovaním od spoločníkov vrátane akcionárov a členov družstva  122 413 
Prevod polotovarov vlastnej výroby z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa  122 491 
Zvýšenie stavu polotovarov vlastnej výroby ocenené vo vlastných nákladoch (napr. pri prevode nedokončenej výroby)  122 612 
Prebytok polotovarov vlastnej výroby zistený inventarizáciou  122 612 
Bezodplatne nadobudnuté polotovary vlastnej výroby – darovaním (ocenené reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 ZoÚ) od iných osôb ako od spoločníkov, akcionárov a členov družstva  122 648 
Nepeňažný vklad polotovarov vlastnej výroby do spoločnosti alebo družstva (splátka záväzku polotovarmi vlastnej výroby)  367 122 
Použitie polotovarov vlastnej výroby na reprezentáciu:    
- úbytok polotovarov vlastnej výroby  513 122 
- daňová povinnosť z polotovarov vlastnej výroby (v prípade, že bola DPH odpočítaná pri obstaraní polotovarov vlastnej výroby)  513 343 
Darovanie polotovarov vlastnej výroby:    
- úbytok polotovarov vlastnej výroby  543 122 
- daňová povinnosť z polotovarov vlastnej výroby (v prípade, že bola DPH odpočítaná pri obstaraní polotovarov vlastnej výroby)  543 343 
Manká a škody na polotovaroch vlastnej výroby (okrem prirodzených úbytkov polotovarov vlastnej výroby)  549 122 
Neodstrániteľné poškodenie, zničenie (neopraviteľné nepodarky), odcudzenie, strata polotovarov vlastnej výroby  549 122 
Škody na polotovaroch vlastnej výroby spôsobené živelnou pohromou  549 122 
Prirodzený úbytok polotovarov vlastnej výroby stanovený podnikovými normami zistený inventarizáciou  612 122 
Zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby pri ich aktivovaní do materiálu:    
- úbytok polotovarov vlastnej výroby  612 122 
- prírastok materiálu na sklade  112 621 
Zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby pri ich prevode do hotových výrobkov:    
- úbytok polotovarov vlastnej výroby  612 122 
- prírastok hotových výrobkov  123 613 
Zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby pri ich predaji odberateľovi:    
- úbytok polotovarov vlastnej výroby  612 122 
- vznik pohľadávky voči odberateľovi  311 601 
Zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby pri poskytnutí služieb odberateľovi:    
- úbytok polotovarov vlastnej výroby  612 122 
- vznik pohľadávky voči odberateľovi  311 602 
Zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby pri ich predaji zamestnancovi:    
- úbytok polotovarov vlastnej výroby  612 122 
- vznik pohľadávky voči zamestnancovi  335 601 
Zníženie stavu polotovarov vlastnej výroby pri vyplácaní naturálnych miezd a príjmov:    
- úbytok polotovarov vlastnej výroby  612 122 
- vznik záväzku voči zamestnancovi  521 331 
- vznik záväzku voči spoločníkovi a členovi družstva  522 366 
Zúčtovanie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby z dôvodu spotreby, predaja alebo iného úbytku polotovarov vlastnej výroby z účtovníctva  193 122 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 122 – Polotovary vlastnej výroby pri uzatváraní účtovných kníh (spôsob B účtovania zásob)  612 122 
Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania - zvýšenie ocenenia  122 428, 429