dnes je 23.9.2020

Input:

123 Výrobky

10.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.49 123 Výrobky

Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad   MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh    123 701 
Zvýšenie stavu zásob výrobkov ocenených vo vlastných nákladoch (účtované minimálne raz mesačne)    123 613 
Zníženie výrobkov pri ich aktivovaní do materiálu:    
- úbytok výrobkov    613 123 
- zvýšenie materiálu na sklade    112 621 
Prevod výrobkov do vlastnej predajne:    
- úbytok výrobkov    613 123 
- príjem tovaru na sklad    132 621 
Zníženie stavu zásob výrobkov pri predaji    613 123 
Nepeňažný vklad do účtovnej jednotky formou výrobkov, ak sú oceniteľné peniazmi a účtovná jednotka ich môže hospodársky využiť    123 353 
Prijatý dar vo forme výrobkov od spoločníkov alebo členov    123 413 
Bezodplatne nadobudnuté výrobky- darovaním (ocenené reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 ZoÚ) od iných osôb ako od spoločníkov, akcionárov a členov družstva    123 648 
Prevod výrobkov z osobného užívania individuálneho podnikateľa do podnikania    123 419 
Prebytok výrobkov zistený pri inventarizácii    123 613 
Prirodzené úbytky zásob výrobkov stanovené podnikovými normami prirodzených úbytkov    613 123 
Manká a škody na výrobkoch    549 123 
Neopraviteľné nepodarky výrobkov nad stanovené podnikové normy    549 123 
Manká a škody na výrobkoch spôsobené živelnou pohromou    549 123 
Výdaj výrobkov na účely reprezentácie    513 123 
Darovanie výrobkov    543 123 
Splátka upísaného základného imania spoločnosti výrobkami    367 123 
Výsledky inventarizácie (spôsob B):      
- manká a škody    549 613 
- manká a škody na výrobkoch spôsobené živelnou pohromou, zistené pri inventarizácii    549 613 
Preúčtovanie začiatočného stavu účtu 123 – Výrobky (spôsob B) na konci účtovného obdobia    613 123 
Rozdiel zo zmeny cien vnútropodnikového cenníka pre oceňovanie výrobkov – zvýšenie v dôsledku zvýšených vlastných nákladov vo výrobe (nie v dôsledku spôsobu oceňovania)    123 613 
Rozdiel zo zmeny cien vnútropodnikového cenníka pre oceňovanie výrobkov – zníženie v dôsledku znížených vlastných nákladov vo výrobe (nie v dôsledku spôsobu oceňovania)    613 123 
Zúčtovanie opravnej položky k výrobkom z dôvodu spotreby, predaja a iného úbytku    194 123 
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh    702 123 

Výrobky sú predmety určené na predaj mimo účtovnej jednotky.


Spoločnosť sa zaoberá výrobou ovocných kompótov, ktoré dodáva do obchodných reťazcov. Na výrobu spotrebúva ovocie, cukor, sklenené poháre, viečka. Vo výrobe pracuje 5 robotníkov. V mesiaci bolo vyrobených 10 000 ks kompótov, do obchodných reťazcov bolo predaných 8 000 ks kompótov v hodnote 24 500 €.

Výdaj zo skladu:

  • 50 g cukru v hodnote 4 000 €,

  • 10 000 ks pohárov v hodnote 1 200 €,

  • ovocie 12 000 kg v hodnote 0,50 €/kg spolu 6 000 €,

  • mzdy pracovníkov 3 200 € + odvody 1 545 € spolu 4 745 €,

  • príjem na sklad 10 000 ks kompótov v hodnote 1,594 € za 1ks kompótu spolu 15 945 €,

  • výdaj zo skladu z titulu predaja 8 000 ks kompótov v hodnote 1,594 € za 1 ks,

  • faktúra odberateľovi za