dnes je 23.9.2020

Input:

124 Zvieratá

11.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.50 124 Zvieratá

Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD.; Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  124 701 
Nákup zvierat v hotovosti:    
- cena zvierat bez DPH:  124 - 
- DPH  343 - 
- celková suma  - 211 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) za nákup zvierat:    
- cena zvierat bez DPH  124 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Externé náklady spojené s obstaraním zvierat (prepravné, provízia, poistné a pod.):    
- cena služby bez DPH  124 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra za dodávku zvierat vyjadrená v cudzej mene (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu splnenia dodávky)  124 321 
Vyrubenie cla týkajúceho sa zvierat dovezeného zo zahraničia (tretích krajín):    
- clo  124 379 
- dovozná prirážka  124 379 
- daň z pridanej hodnoty (na odpočítanie)  343 379 
- daň z pridanej hodnoty (bez práva na odpočítanie)  124 379 
Prevzatie dodávok zvierat na základe dodacieho listu, príjemky a pod. (ak účtovná jednotka nemá faktúru alebo doklad nahrádzajúci faktúru) a suma nie je známa  124 323 
Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok zvierat pri uzatváraní účtovných kníh (ak neboli účtované počas účtovného obdobia) a suma nie je známa  124 323 
Prevzatie dodávok zvierat na základe dodacieho listu, príjemky a pod. (ak účtovná jednotka nemá faktúru alebo doklad nahrádzajúci faktúru) a suma je známa  124 326 
Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok zvierat pri uzatváraní účtovných kníh (ak neboli účtované počas účtovného obdobia) a suma je známa  124 326 
Nepeňažný vklad do základného imania účtovnej jednotky vo forme zvierat, ak je ocenený peniazmi v uznanej hodnote vkladu (účtovanie v prijímajúcej účtovnej jednotke)  124 353 
Bezodplatne nadobudnuté zvieratá – darovaním od spoločníkov vrátane akcionárov a členov družstva  124 413 
Prevod zvierat z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa  124 491 
Príchovky zvierat (narodené zvieratá) ocenené vo vlastných nákladoch  124 614 
Prírastky zvierat (hmotnostné a vzrastové) ocenené vo vlastných nákladoch  124 614 
Prebytok zvierat zistený inventarizáciou  124 614 
Zvýšenie stavu zvierat po ich vrátení odberateľom z dôvodu reklamácie  124 614 
Cenový rozdiel k úbytku zvierat, ak účtovná jednotka oceňuje úbytok zvierat vopred stanovenými skladovými cenami:    
- zvýšenie ocenenia do výšky skutočných vlastných nákladov  124 614 
- zníženie ocenenie do výšky skutočných vlastných nákladov  614 124 
Prevzatie zvierat do výkrmu po ich preradení zo základného stáda (z dlhodobého hmotného majetku):    
- zostatková cena (doúčtovanie oprávok)  551 086 
- vyradenie zvierat z dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene  086 026 
- prevzatie zvierat do výkrmu ocenené v zostatkovej cene  124 614 
Vnútroorganizačné služby – preprava zvierat vo vlastnej réžii  124 622 
Bezodplatne nadobudnuté zvieratá – darovaním (ocenené reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 ZoÚ) od iných osôb ako od spoločníkov, akcionárov a členov družstva  124 648 
Reklamácie uplatnené voči dodávateľom zvierat a služieb s tým spojených (po úhrade faktúry za zvieratá):    
- uznaná reklamácia  315 124 
- zníženie DPH na odpočítanie  315 343 
Reklamácie uplatnené voči dodávateľom zvierat a služieb s tým spojených (pred úhradou faktúry za zvieratá):    
- uznaná reklamácia  321 124 
- zníženie DPH na odpočítanie  321 343 
Storno došlej faktúry za zvieratá, ak účtovná jednotka odmietne prevzatie dodávky zvierat  321 124 
Nepeňažný vklad zvierat do spoločnosti alebo družstva (splátka záväzku zvieratami)  367 124 
Použitie zvierat na reprezentáciu:    
- úbytok zvierat  513 124 
- daňová povinnosť zo zvierat (v prípade, že bola DPH odpočítaná pri obstaraní zvierat)  513 343 
Darovanie zvierat:    
- úbytok zvierat  543 124 
- daňová povinnosť zo zvierat (v prípade, že bola DPH odpočítaná pri obstaraní zvierat)  543 343 
Manká a škody na zvieratách (zavinené uhynutia, nezavinené uhynutia nad normu, odcudzenie zvierat)  549 124 
Škody na zvieratách spôsobené živelnou pohromou (okrem prirodzených úbytkov zásob)  549 124 
Úbytok zvierat pri ich predaji  614 124 
Prirodzený úbytok zvierat stanovený podnikovými normami zistený inventarizáciou (nezavinené uhynutie)  614 124 
Úbytok zvierat pri ich nutnom usmrtení  614 124 
Zníženie stavu zvierat pri ich preradení do základného stáda (dlhodobého hmotného majetku):    
- úbytok zvierat (zníženie stavu zvierat vo výkrme)  614 124 
- aktivácia zvierat (dlhodobého hmotného majetku)  042 624 
- zaradenie zvierat do základného stáda (dlhodobého hmotného majetku)  026 042 
Zníženie stavu zvierat pri ich odovzdaní na bitúnok:    
- úbytok zvierat  614 124 
- aktivácia výrobkov  123 613 
- aktivácia tovaru  132 621 
Zníženie stavu zvierat pri ich prevode do vlastnej predajne:    
- úbytok zvierat  614 124 
- prírastok tovaru v predajni  132 621 
Zníženie stavu zvierat pri ich predaji odberateľovi:    
- úbytok zvierat  614 124 
- vznik pohľadávky voči odberateľovi  311 601 
- DPH  311 343 
Zníženie stavu zvierat pri poskytnutí služieb odberateľovi:    
- úbytok zvierat  614 124 
- vznik pohľadávky voči odberateľovi  311 602 
- DPH  311 343 
Zníženie stavu zvierat pri ich predaji zamestnancovi:    
- úbytok zvierat  614 124 
- vznik pohľadávky voči zamestnancovi  335 601 
Zníženie stavu zvierat pri vyplácaní naturálnych miezd a príjmov:    
- úbytok zvierat  614 124 
- vznik záväzku voči zamestnancovi  521 331 
- vznik záväzku voči spoločníkovi a členovi družstva  522 366 
Zúčtovanie opravnej položky k zvieratám z dôvodu predaja alebo iného úbytku zvierat z účtovníctva  195 124 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 124 – Zvieratá pri uzatváraní účtovných kníh pri spôsobe B účtovania zásob  614 124 
Prevod konečného zostatku účtu 124 - Zvieratá zisteného inventarizáciou pri spôsobe B účtovania zásob  124 614 
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  702 124 

Hodnota zvierat na účte 124 sa zvyšuje o:

  • príchovky,

  • hmotnostné prírastky a vzrastové prírastky (chovateľské prírastky)

a znižuje o úbytky zvierat v dôsledku úhynu, škody a pod.

Za príchovky zvierat sa považujú živonarodené zvieratá hneď po narodení, jednodenná vyliahnutá hydina a nové vzniknuté včelstvá.

Vlastné náklady tvoria:

  • priame náklady vynaložené na zabezpečenie nových zvierat, ktoré sa dajú presne určiť na jedno nové narodené zviera,

  • nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú k chovu (nedajú sa určiť presne na jednotku produkcie, hodnota sa stanoví rozpočítaním).

Postup pri stanovení cien na ocenenie príchovkov a prírastkov je