dnes je 25.10.2020

Input:

315 Ostatné pohľadávky

28.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.82 315 Ostatné pohľadávky

Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Účet 315 má celkom široké použitie. Účtovné jednotky ho hlavne používajú v súlade s § 49 ods. 5 postupov účtovania, kde podľa tohto ustanovenia sa na účte 315 – Ostatné pohľadávky účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221- Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky. Ďalšie jeho použitie vyplýva z § 30a postupov účtovania – účtovanie finančného prenájmu, taktiež je používaný v súvislosti s postupovaním pohľadávok. V § 78 ods. 1 postupov účtovania je taktiež uvedené, že v prospech účtov 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a 642 – Tržby z predaja materiálu sa účtujú tržby so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky alebo na ťarchu účtu 311 – Odberatelia.

Účtovný prípad MD D 
Pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu  315, 311 641, 642 
- ak pôjde o platiteľa DPH (daňová povinnosť)  315, 311 343 
Prijatá platba realizovaná platobnou kartou (predaj tovaru)  315 604, 343 
Pripísanie platby na účet  221 315 
Účtovanie reklamácie voči dodávateľovi (faktúra už bola zaplatená). Odberateľ zaúčtuje prijatý dobropis.  315 04x, 11x, 13x, resp. 501 a 504 (pri účtovaní zásob spôsobom B), 51x, 343 (zníženie dane na odpočítanie) 
Zľava z ceny poskytnutá odberateľovi – materiál ešte nebol spotrebovaný  315 111, resp. 112, 343 (zníženie dane na odpočítanie) 
Zľava z ceny poskytnutá odberateľovi – materiál bol už spotrebovaný  315 501, 343 (zníženie dane na odpočítanie) 
Nadobudnutie pohľadávky postúpením  315 325 
Odpis pohľadávky nadobudnutej postúpením (pohľadávka nebola uhradená)  546 315 
Postúpenie (predaj pohľadávky) – účtovanie u postupcu. (Najskôr vyradenie pohľadávky 546/311):    
- výnos z postúpenej pohľadávky  315 646 
- prijatá úhrada od postupníka (banka)  221 315 
Obstaranie pohľadávky postúpením (kúpou)- účtovanie u postupníka  315 325 
- prijatie úhrady od dlžníka na bankový účet  221 315 
Ďalšie postúpenie pohľadávky, ktorú sme nadobudli postúpením:    
- vyradenie pohľadávky nadobudnutej postúpením  546 315 
- výnos z postúpenej pohľadávky  315 646 
Podľa § 30a PÚ účtovná jednotka predala svoj majetok leasingovej spoločnosti, ktorý si následne prenajala formou finančného leasingu, účtovanie predajnej ceny:    
- zostatková cena predaného majetku  541 082 
- vyradenie predaného majetku  082 022