dnes je 25.10.2020

Input:

342 Ostatné priame dane

15.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.95 342 Ostatné priame dane

Ing. Eva Miháliková

Na účet č. 342 Ostatné priame dane sa účtujú dane zo závislej činnosti. Povinnosť odvádzať daň zo závislej činnosti má každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vypláca príjmy zo závislej činnosti. Za príjmy zo závislej činnosti sa považujú:

  • Príjmy z pracovnoprávnych vzťahov,

  • Príjmy z obdobných vzťahov, v ktorých je daňovník pri výkone práce pre platiteľa takého príjmu povinný dodržiavať jeho pokyny,

  • Príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania,

  • Príjmy likvidátorov, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným,

  • Príjmy a funkčné príplatky ústavných činiteľov, prokurátorov, členov predstavenstiev a dozorných rád,

  • Príjmy zo sociálneho fondu,

  • Príjmy za funkcie poslancov, členov volebných komisií a podobne.

Účtovná jednotka ako platiteľ dane zo závislej činnosti je povinná vyberať prípadne zrážať túto daň daňovníkom a následne ju odvádzať príslušnému správcovi dane, takto vyberaná daň sa účtuje súvzťažne s účtom v účtovnej triede 3 – účty zúčtovacích vzťahov.

V prípade, že na konci účtovného obdobia vykazuje účet 342 zostatok, znamená to, že účtovná jednotka od daňovníkov vybrala daň zo závislej činnosti ale neodviedla ju správcovi dane.

342

 

Text

 

MD

 

D

 

 

 

Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh 

 

701

 

342

 

 

Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

 

342

 

701

 

 

Preddavok na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (zamestnancov) účtovaný počas účtovného a zdaňovacieho obdobia

 

331

 

342

 

 

Preddavok na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (spoločníkov, komanditistov a členov družstva) účtovaný počas účtovného a zdaňovacieho obdobia

 

366

 

342

 

 

Priznaný daňový bonus

 

342

 

331, 366

 

 

Ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb – zamestnancov:

 

 

 

 

- Ak boli zrážky počas roka vyššie ako je ich skutočná suma (preplatok)

 

342

 

331

 

 

- Ak boli zrážky počas roka nižšie ako je ich skutočná suma (nedoplatok)

 

331

 

342

 

 

Ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb – spoločníkov, komanditistov a členov družstva:

 

 

 

 

- Ak boli zrážky počas roka vyššie ako je ich skutočná suma (preplatok)

 

342

 

366

 

 

- Ak boli zrážky počas roka nižšie ako je ich skutočná suma (nedoplatok)

 

366

 

342

 

 

Daň z príjmov vyberaná zrážkou, pričom zrážku vykonáva platiteľ dane z príjmov daňovníka

 

24., 32., 33., 37., 47.,

 

342

 

 

Domeranie nesprávnej zrazenej dane z príjmov účtované na ťarchu nákladov účtovnej jednotky

 

548

 

342

 

 

Úhrada domeranej dane z bankového účtu

 

342

 

221