dnes je 24.10.2020

Input:

343 Daň z pridanej hodnoty

19.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.96 343 Daň z pridanej hodnoty

Ing. Miroslava Muchová; Ing. Eva Miháliková

Daň z pridanej hodnoty je jednou z najdôležitejších nepriamych daní daňového systému SR, zároveň je to tá najzložitejšia daň. Platia ju všetci vo väčšine nakupovaného tovaru, odvádzať ju však musia len platitelia s prideleným IČ DPH. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje na účte 343 a to či je tento účet použitý na strane Má dať alebo na strane Dal sa určí podľa toho či sa jedná o daň z pridanej hodnoty na vstupe alebo na výstupe.

Ako je zrejmé už z názvu daň z pridanej hodnoty na vstupe je daň z pridanej hodnoty ktorá do účtovnej jednotky vstupuje spolu s tovarom, majetkom, atď., znamená to že ju účtovná jednotka uhrádza na základe daňových dokladov svojim dodávateľom. Keďže ju účtovná jednotka – platiteľ dane z pridanej hodnoty uhrádza dodávateľom, vzniká jej nárok na jej vrátenie, tzn. takáto DPH sa vždy účtuje ako pohľadávka voči finančnej správe na účet Má dať.

Daň z pridanej hodnoty na výstupe predstavuje opačný prípad, je to DPH, ktorú platiteľovi dane z pridanej hodnoty uhrádzajú odberatelia na základe daňových dokladov, tzn. DPH prijíma a súčasne ju teda musí odvádzať štátu. Takáto DPH sa účtuje ako záväzok voči finančnej správe na účet Dal.

Pre urýchlenie kontroly odvodu dane z pridanej hodnoty je vhodné daň na vstupe a na výstupe účtovať na rozdielne analytické účty účtu 343.

343 – Daň z pridanej hodnoty

343

 

 

Text

 

 

MD

 

D

 

 

 

Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

 

 

343

 

701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

 

 

701

 

343

 

 

 

 Zloženie zábezpeky na DPH v prípade dobrovoľnej registrácie z bankového účtu

 

378

 

221

 

 

 

 Použitie zábezpeky na DPH na úhradu nedoplatku na dani z pridanej hodnoty

 

343

 

378

 

 

Vrátenie zábezpeky na DPH správcom dane na bankový účet

 

221

 

378

 

 

 

Nákup dlhodobého majetku, zásob alebo služieb v hotovosti:

 

 

 

 

 

 

- cena dlhodobého majetku, zásob alebo služieb bez DPH

 

 

0.., 1.., 5..

 

-

 

 

 

- DPH

 

 

343

 

-

 

 

 

- celková suma

 

 

-

 

211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrada DPH vypočítaná v daňovom priznaní k DPH (vlastnej daňovej povinnosti) z bežného bankového účtu

 

 

343

 

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava daňovej povinnosti v prípade dobropisov (vystavených za uznané reklamácie) a v prípade zliav poskytnutých odberateľovi dodatočne za predaj dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod. – ak pohľadávka nebola ešte uhradená:

 

 

 

 

 

 

- výška dobropisu, resp. zľavy

 

 

601, 602, 604, 606, 607, 6..

 

-

 

 

 

- DPH

 

 

343

 

-

 

 

 

- zníženie pohľadávky

 

 

-

 

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava daňovej povinnosti v prípade dobropisov (vystavených za uznané reklamácie) a v prípade zliav poskytnutých odberateľovi dodatočne za predaj dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod. – ak pohľadávka bola uhradená:

 

 

 

 

 

 

- výška dobropisu, resp. zľavy

 

 

601, 602, 604, 606, 607, 6..

 

-

 

 

 

- DPH

 

 

343

 

-

 

 

 

- vznik záväzku

 

 

-

 

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zníženie poskytnutého preddavku o DPH (DPH na odpočítanie) na základe daňového dokladu o uskutočnení zdaniteľného plnenia

 

 

343

 

314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) za obstaranie dlhodobého majetku, zásob alebo služieb:

 

 

 

 

 

 

- cena dlhodobého majetku, zásob alebo služieb bez DPH

 

 

0.., 1.., 5..

 

-

 

 

 

- DPH

 

 

343

 

-

 

 

 

- celková suma faktúry

 

 

 

321, 479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšenie DPH na odpočítanie na základe ťarchopisov (prijatých za uznané reklamácie) pri dodávateľsky obstaranom dlhodobom majetku, pri dodávateľsky obstaraných zásobách alebo službách:

 

 

 

 

 

 

- výška ťarchopisu

 

 

0.., 1.., 5..

 

-

 

 

 

- DPH

 

 

343

 

-

 

 

 

- zvýšenie záväzku

 

 

 

321, 479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) od zahraničného dodávateľa z iného členského štátu za dodávku dlhodobého majetku, zásob alebo služieb vyjadrená v cudzej mene (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu splnenia dodávky):

 

 

 

 

 

 

- cena dlhodobého majetku, zásob alebo služieb

 

 

0.., 1.., 5..

 

321, 479

 

 

 

- daňová povinnosť a daň na odpočítanie (tzv. samozdanenie – prenos daňovej povinnosti na nadobúdateľa tovarov a služieb)

 

 

343/AÚ

 

343/AÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nárok na odpočítanie DPH pri dovoze majetku zo zahraničia (tretích krajín) – predpis záväzku voči colnému orgánu

 

 

343

 

379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňová povinnosť pri zrušení registrácie platiteľa (vrátenie odpočítanej dane z dlhodobého majetku, zásob)

 

 

0.., 1.., 548

 

343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňová povinnosť účtovnej jednotky, o ktorej účtuje platiteľ DPH pri uskutočnení zdaniteľných plneniach (ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona) v prípade, že uskutočňuje predaj v hotovosti:

 

 

 

 

 

 

- cena zdaniteľného plnenia (dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod.)

 

 

-

 

601, 602, 604, 606, 607, 6..

 

 

 

- DPH

 

 

-

 

343

 

 

 

- celková suma

 

 

211

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkaso vrátenej dane z pridanej hodnoty (nadmerného odpočtu) na bežný bankový účet

 

 

221

 

343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňová povinnosť účtovnej jednotky, o ktorej účtuje platiteľ DPH pri uskutočnení zdaniteľných plneniach (ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona) v prípade, že vystavuje faktúru (doklad nahrádzajúci faktúru):

 

 

 

 

 

 

- cena zdaniteľného plnenia (dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod.)

 

 

-

 

601, 602, 604, 606, 607, 6..

 

 

 

- DPH

 

 

-

 

343

 

 

 

- celková suma faktúry

 

 

311, 315

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšenie daňovej povinnosti účtovnej jednotky v dôsledku vystavenia ťarchopisu:

 

 

 

 

 

 

- zvýšenie ceny zdaniteľného plnenia (dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod.)

 

 

-

 

601, 602, 604, 606, 607, 6..

 

 

 

- DPH

 

 

-

 

343

 

 

 

- celková suma ťarchopisu

 

 

311, 315

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storno pôvodne vystavenej faktúry (dokladu nahrádzajúceho faktúru) za predaj dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod. pred uhradením pohľadávky – účtované ako storno:

 

 

 

 

 

 

- storno výnosov

 

 

-

 

-601, 602, 604, 606, 607, 6..

 

 

 

- DPH

 

 

-

 

-343

 

 

 

- storno pohľadávky

 

 

-311, 315

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zníženie DPH na odpočítanie na základe dobropisov (prijatých za uznané reklamácie) a na základe zliav poskytnutých pri dodávateľsky obstaranom dlhodobom majetku, pri dodávateľsky obstaraných zásobách alebo službách v prípade, že záväzok bol uhradený:

 

 

 

 

 

 

- výška dobropisu, resp. zľavy

 

 

-

 

0.., 1.., 5..

 

 

 

- DPH

 

 

-

 

343

 

 

 

- vznik pohľadávky

 

 

315

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zníženie DPH na odpočítanie na základe dobropisov (prijatých za uznané reklamácie) a na základe zliav poskytnutých pri dodávateľsky obstaranom dlhodobom majetku, pri dodávateľsky obstaraných zásobách alebo službách v prípade, že záväzok nebol uhradený:

 

 

 

 

 

 

- výška dobropisu, resp. zľavy

 

 

-

 

0.., 1.., 5..

 

 

 

- DPH

 

 

-

 

343

 

 

 

- zníženie záväzku

 

 

321

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zníženie prijatého preddavku o DPH (daňová povinnosť) na základe daňového dokladu o uskutočnení zdaniteľného plnenia

 

 

324, 475

 

343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznik daňovej povinnosti DPH pri:

 

 

 

 

 

 

- použití majetku na reprezentačné účely, ak bola pri nákupe odpočítaná daň

 

 

513

 

343

 

 

 

- darovaní majetku, ak bola pri nákupe odpočítaná daň

 

 

543

 

343

 

 

 

- odcudzení majetku (krádeži), ak bola pri nákupe odpočítaná daň

 

 

549

 

343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeranie (dodatočné vyrubenie) dane z pridanej hodnoty za minulé účtovné obdobia

 

 

538

 

343