dnes je 24.10.2020

Input:

343 Daň z pridanej hodnoty

24.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.96 343 Daň z pridanej hodnoty

Ing. Miroslava Muchová; Ing. Eva Mihalíková, revidoval 06.04.2018 Ing. Jozef Pohlod

Daň z pridanej hodnoty je jednou z najdôležitejších nepriamych daní daňového systému SR, zároveň je to tá najzložitejšia daň. Platia ju všetci vo väčšine nakupovaného tovaru, odvádzať ju však musia len platitelia s prideleným IČ DPH. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje na účte 343 a to či je tento účet použitý na strane Má dať alebo na strane Dal sa určí podľa toho či sa jedná o daň z pridanej hodnoty na vstupe alebo na výstupe.

Ako je zrejmé už z názvu daň z pridanej hodnoty na vstupe je daň z pridanej hodnoty ktorá do účtovnej jednotky vstupuje spolu s tovarom, majetkom, atď., znamená to že ju účtovná jednotka uhrádza na základe daňových dokladov svojim dodávateľom. Keďže ju účtovná jednotka – platiteľ dane z pridanej hodnoty uhrádza dodávateľom, vzniká jej nárok na jej vrátenie, tzn. takáto DPH sa vždy účtuje ako pohľadávka voči finančnej správe na účet Má dať.

Daň z pridanej hodnoty na výstupe predstavuje opačný prípad, je to DPH, ktorú platiteľovi dane z pridanej hodnoty uhrádzajú odberatelia na základe daňových dokladov, tzn. DPH prijíma a súčasne ju teda musí odvádzať štátu. Takáto DPH sa účtuje ako záväzok voči finančnej správe na účet Dal. Daňová povinnosť vyplýva aj subjektom, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť a prijímajú služby zo zahraničia.

Pre urýchlenie kontroly odvodu dane z pridanej hodnoty je vhodné daň na vstupe a na výstupe účtovať na rozdielne analytické účty účtu 343.

343 – Daň z pridanej hodnoty

Účtovný prípad  MD  D  
Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   343   701   
Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   701   343   
 Zloženie zábezpeky na DPH v prípade dobrovoľnej registrácie z bankového účtu   378   221   
 Použitie zábezpeky na DPH na úhradu nedoplatku na dani z pridanej hodnoty   343   378   
Vrátenie zábezpeky na DPH správcom dane na bankový účet   221   378   
Nákup dlhodobého majetku, zásob alebo služieb v hotovosti:         
a) cena dlhodobého majetku, zásob alebo služieb bez DPH   0.., 1.., 5..   -   
b) DPH   343   -   
c) celková suma   -   211   
Úhrada DPH vypočítaná v daňovom priznaní k DPH (vlastnej daňovej povinnosti) z bežného bankového účtu   343   221   
Oprava daňovej povinnosti v prípade dobropisov (vystavených za uznané reklamácie) a v prípade zliav poskytnutých odberateľovi dodatočne za predaj dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod. – ak pohľadávka nebola ešte uhradená:         
a) výška dobropisu, resp. zľavy   601, 602, 604, 606, 607, 6..   -   
b) DPH   343   -   
- zníženie pohľadávky   -   311   
Oprava daňovej povinnosti v prípade dobropisov (vystavených za uznané reklamácie) a v prípade zliav poskytnutých odberateľovi dodatočne za predaj dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod. – ak pohľadávka bola uhradená:         
a) výška dobropisu, resp. zľavy   601, 602, 604, 606, 607, 6..   -   
b) DPH   343   -   
c) vznik záväzku   -   325   
Zníženie poskytnutého preddavku o DPH (DPH na odpočítanie) na základe daňového dokladu o uskutočnení zdaniteľného plnenia   343   314   
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) za obstaranie dlhodobého majetku, zásob alebo služieb:         
a) cena dlhodobého majetku, zásob alebo služieb bez DPH   0.., 1.., 5..   -   
b) DPH   343   -   
c) celková suma faktúry      321, 479   
Zvýšenie DPH na odpočítanie na základe ťarchopisov (prijatých za uznané reklamácie) pri dodávateľsky obstaranom dlhodobom majetku, pri dodávateľsky obstaraných zásobách alebo službách:         
a) výška ťarchopisu   0.., 1.., 5..   -   
b) DPH   343   -   
c) zvýšenie záväzku      321, 479   
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) od zahraničného dodávateľa z iného členského štátu za dodávku dlhodobého majetku, zásob alebo služieb vyjadrená v cudzej mene (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu splnenia dodávky):         
a) cena dlhodobého majetku, zásob alebo služieb   0.., 1.., 5..   321, 479   
b) daňová povinnosť a daň na odpočítanie (tzv. samozdanenie – prenos daňovej povinnosti na nadobúdateľa tovarov a služieb)   343/AÚ   343/AÚ   
Nárok na odpočítanie DPH pri dovoze majetku zo zahraničia (tretích krajín) – predpis záväzku voči colnému orgánu   343   379   
Daňová povinnosť pri zrušení registrácie platiteľa (vrátenie odpočítanej dane z dlhodobého majetku, zásob)   0.., 1.., 548   343   
Daňová povinnosť účtovnej jednotky, o ktorej účtuje platiteľ DPH pri uskutočnení zdaniteľných plneniach (ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona) v prípade, že uskutočňuje predaj v hotovosti:         
a) cena zdaniteľného plnenia (dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod.)   -   601, 602, 604, 606, 607, 6..   
b) DPH   -   343   
c) celková suma   211   -   
Inkaso vrátenej dane z pridanej hodnoty (nadmerného odpočtu) na bežný bankový účet   221   343   
Daňová povinnosť účtovnej jednotky, o ktorej účtuje platiteľ DPH pri uskutočnení zdaniteľných plneniach (ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona) v prípade, že vystavuje faktúru (doklad nahrádzajúci faktúru):         
a) cena zdaniteľného plnenia (dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod.)   -   601, 602, 604, 606, 607, 6..   
b) DPH   -   343   
c) celková suma faktúry   311, 315   -   
Zvýšenie daňovej povinnosti účtovnej jednotky v dôsledku vystavenia ťarchopisu:         
a) zvýšenie ceny zdaniteľného plnenia (dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod.)   -   601, 602, 604, 606, 607, 6..   
b) DPH   -   343   
c) celková suma ťarchopisu   311, 315   -   
Storno pôvodne vystavenej faktúry (dokladu nahrádzajúceho faktúru) za predaj dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod. pred uhradením pohľadávky – účtované ako storno:         
a) storno výnosov   -   -601, 602, 604, 606, 607, 6..   
b) DPH   -   -343   
c) storno pohľadávky   -311, 315   -   
Zníženie DPH na odpočítanie na základe dobropisov (prijatých za uznané reklamácie) a na základe zliav poskytnutých pri dodávateľsky obstaranom dlhodobom majetku, pri dodávateľsky obstaraných zásobách alebo službách v prípade, že záväzok bol uhradený:         
a) výška dobropisu, resp. zľavy   -   0.., 1.., 5..   
b) DPH   -   343   
c) vznik pohľadávky   315   -