dnes je 24.10.2020

Input:

343 Daň z pridanej hodnoty

16.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.96 343 Daň z pridanej hodnoty

Ing. Miroslava Muchová; Ing. Eva Mihalíková; Ing. Jozef Pohlod


Daň z pridanej hodnoty je jednou z najdôležitejších nepriamych daní daňového systému SR, zároveň je to tá najzložitejšia daň. Platia ju všetci vo väčšine nakupovaného tovaru, odvádzať ju však musia len platitelia s prideleným IČ DPH. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje na účte 343 a to či je tento účet použitý na strane Má dať alebo na strane Dal sa určí podľa toho či sa jedná o daň z pridanej hodnoty na vstupe alebo na výstupe.

Ako je zrejmé už z názvu daň z pridanej hodnoty na vstupe je daň z pridanej hodnoty ktorá do účtovnej jednotky vstupuje spolu s tovarom, majetkom, atď., znamená to že ju účtovná jednotka uhrádza na základe daňových dokladov svojim dodávateľom. Keďže ju účtovná jednotka – platiteľ dane z pridanej hodnoty uhrádza dodávateľom, vzniká jej nárok na jej vrátenie, tzn. takáto DPH sa vždy účtuje ako pohľadávka voči finančnej správe na účet Má dať.

Daň z pridanej hodnoty na výstupe predstavuje opačný prípad, je to DPH, ktorú platiteľovi dane z pridanej hodnoty uhrádzajú odberatelia na základe daňových dokladov, tzn. DPH prijíma a súčasne ju teda musí odvádzať štátu. Takáto DPH sa účtuje ako záväzok voči finančnej správe na účet Dal. Daňová povinnosť vyplýva aj subjektom, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť a prijímajú služby zo zahraničia.

Pre urýchlenie kontroly odvodu dane z pridanej hodnoty je vhodné daň na vstupe a na výstupe účtovať na rozdielne analytické účty účtu 343.

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  343 701 
Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 343 
 Zloženie zábezpeky na DPH v prípade dobrovoľnej registrácie z bankového účtu  378 221 
 Použitie zábezpeky na DPH na úhradu nedoplatku na dani z pridanej hodnoty  343 378 
Vrátenie zábezpeky na DPH správcom dane na bankový účet  221 378 
Nákup dlhodobého majetku, zásob alebo služieb v hotovosti:    
a) cena dlhodobého majetku, zásob alebo služieb bez DPH  0.., 1.., 5.. - 
b) DPH  343 - 
c) celková suma  - 211 
Úhrada DPH vypočítaná v daňovom priznaní k DPH (vlastnej daňovej povinnosti) z bežného bankového účtu  343 221 
Oprava daňovej povinnosti v prípade dobropisov (vystavených za uznané reklamácie) a v prípade zliav poskytnutých odberateľovi dodatočne za predaj dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod. – ak pohľadávka nebola ešte uhradená:    
a) výška dobropisu, resp. zľavy  601, 602, 604, 606, 607, 6.. - 
b) DPH  343 - 
- zníženie pohľadávky  - 311 
Oprava daňovej povinnosti v prípade dobropisov (vystavených za uznané reklamácie) a v prípade zliav poskytnutých odberateľovi dodatočne za predaj dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod. – ak pohľadávka bola uhradená:    
a) výška dobropisu, resp. zľavy  601, 602, 604, 606, 607, 6.. - 
b) DPH  343 - 
c) vznik záväzku  - 325 
Zníženie poskytnutého preddavku o DPH (DPH na odpočítanie) na základe daňového dokladu o uskutočnení zdaniteľného plnenia  343 314 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) za obstaranie dlhodobého majetku, zásob alebo služieb:    
a) cena dlhodobého majetku, zásob alebo služieb bez DPH  0.., 1.., 5.. - 
b) DPH  343 - 
c) celková suma faktúry   321, 479 
Zvýšenie DPH na odpočítanie na základe ťarchopisov (prijatých za uznané reklamácie) pri dodávateľsky obstaranom dlhodobom majetku, pri dodávateľsky obstaraných zásobách alebo službách:    
a) výška ťarchopisu  0.., 1.., 5.. - 
b) DPH  343 - 
c) zvýšenie záväzku   321, 479 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) od zahraničného dodávateľa z iného členského štátu za dodávku dlhodobého majetku, zásob alebo služieb vyjadrená v cudzej mene (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu splnenia dodávky):    
a) cena dlhodobého majetku, zásob alebo služieb  0.., 1.., 5.. 321, 479 
b) daňová povinnosť a daň na odpočítanie (tzv. samozdanenie – prenos daňovej povinnosti na nadobúdateľa tovarov a služieb)  343/AÚ 343/AÚ 
Nárok na odpočítanie DPH pri dovoze majetku zo zahraničia (tretích krajín) – predpis záväzku voči colnému orgánu  343 379 
Daňová povinnosť pri zrušení registrácie platiteľa (vrátenie odpočítanej dane z dlhodobého majetku, zásob)  0.., 1.., 548 343 
Daňová povinnosť účtovnej jednotky, o ktorej účtuje platiteľ DPH pri uskutočnení zdaniteľných plneniach (ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona) v prípade, že uskutočňuje predaj v hotovosti:    
a) cena zdaniteľného plnenia (dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod.)  - 601, 602, 604, 606, 607, 6.. 
b) DPH  - 343 
c) celková suma  211 - 
Inkaso vrátenej dane z pridanej hodnoty (nadmerného odpočtu) na bežný bankový účet  221 343 
Daňová povinnosť účtovnej jednotky, o ktorej účtuje platiteľ DPH pri uskutočnení zdaniteľných plneniach (ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona) v prípade, že vystavuje faktúru (doklad nahrádzajúci faktúru):    
a) cena zdaniteľného plnenia (dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod.)  - 601, 602, 604, 606, 607, 6.. 
b) DPH  - 343 
c) celková suma faktúry  311, 315 - 
Zvýšenie daňovej povinnosti účtovnej jednotky v dôsledku vystavenia ťarchopisu:    
a) zvýšenie ceny zdaniteľného plnenia (dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod.)  - 601, 602, 604, 606, 607, 6.. 
b) DPH  - 343 
c) celková suma ťarchopisu  311, 315 - 
Storno pôvodne vystavenej faktúry (dokladu nahrádzajúceho faktúru) za predaj dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod. pred uhradením pohľadávky – účtované ako storno:    
a) storno výnosov  - -601, 602, 604, 606, 607, 6.. 
b) DPH  - -343 
c) storno pohľadávky  -311, 315 - 
Zníženie DPH na odpočítanie na základe dobropisov (prijatých za uznané reklamácie) a na základe zliav poskytnutých pri dodávateľsky obstaranom dlhodobom majetku, pri dodávateľsky obstaraných zásobách alebo službách v prípade, že záväzok bol uhradený:    
a) výška dobropisu, resp. zľavy  - 0.., 1.., 5.. 
b) DPH  - 343 
c) vznik pohľadávky  315 -