dnes je 5.3.2021

Input:

343 Daň z pridanej hodnoty

21.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.96 343 Daň z pridanej hodnoty

Ing. Miroslava Muchová, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod


Daň z pridanej hodnoty je jednou z najdôležitejších nepriamych daní daňového systému SR, zároveň je to tá najzložitejšia daň. Platia ju všetci vo väčšine nakupovaného tovaru, odvádzať ju však musia len platitelia s prideleným IČ DPH. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje na účte 343, a to, či je tento účet použitý na strane Má dať alebo na strane Dal, sa určí podľa toho, či ide o daň z pridanej hodnoty na vstupe alebo na výstupe.

Ako je zrejmé už z názvu daň z pridanej hodnoty na vstupe, je daň z pridanej hodnoty, ktorá do účtovnej jednotky vstupuje spolu s tovarom, majetkom, atď., znamená to že ju účtovná jednotka uhrádza na základe daňových dokladov svojim dodávateľom. Keďže ju účtovná jednotka – platiteľ dane z pridanej hodnoty – uhrádza dodávateľom, vzniká jej nárok na jej vrátenie, tzn. takáto DPH sa vždy účtuje ako pohľadávka voči finančnej správe na účet Má dať.

Daň z pridanej hodnoty na výstupe predstavuje opačný prípad, je to DPH, ktorú platiteľovi dane z pridanej hodnoty uhrádzajú odberatelia na základe daňových dokladov, tzn. DPH prijíma a súčasne ju teda musí odvádzať štátu. Takáto DPH sa účtuje ako záväzok voči finančnej správe na účet Dal. Daňová povinnosť vyplýva aj subjektom, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť a prijímajú služby zo zahraničia.

Pre urýchlenie kontroly odvodu dane z pridanej hodnoty je vhodné daň na vstupe a na výstupe účtovať na rozdielne analytické účty účtu 343.

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  343 701 
Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 343 
Zloženie zábezpeky na DPH v prípade dobrovoľnej registrácie z bankového účtu  378 221 
Použitie zábezpeky na DPH na úhradu nedoplatku na dani z pridanej hodnoty  343 378 
Vrátenie zábezpeky na DPH správcom dane na bankový účet  221 378 
Nákup dlhodobého majetku, zásob alebo služieb v hotovosti:    
a) cena dlhodobého majetku, zásob alebo služieb bez DPH  0.., 1..,
5..
 
- 
b) DPH  343 - 
c) celková suma  - 211 
Úhrada DPH vypočítaná v daňovom priznaní k DPH (vlastnej daňovej povinnosti) z bežného bankového účtu  343 221 
Oprava daňovej povinnosti v prípade dobropisov (vystavených za uznané reklamácie) a v prípade zliav poskytnutých odberateľovi dodatočne za predaj dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod. – ak pohľadávka nebola ešte uhradená:    
a) výška dobropisu, resp. zľavy  601, 602,
604, 606,
607, 6..
 
- 
b) DPH  343 - 
c) zníženie pohľadávky  - 311 
Oprava daňovej povinnosti v prípade dobropisov (vystavených za uznané reklamácie) a v prípade zliav poskytnutých odberateľovi dodatočne za predaj dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod. – ak pohľadávka bola uhradená:    
a) výška dobropisu, resp. zľavy  601, 602,
604, 606,
607, 6..
 
- 
b) DPH  343 - 
c) vznik záväzku  - 325 
Zníženie poskytnutého preddavku o DPH (DPH na odpočítanie) na základe daňového dokladu o uskutočnení zdaniteľného plnenia  343 314 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) za obstaranie dlhodobého majetku, zásob alebo služieb:    
a) cena dlhodobého majetku, zásob alebo služieb bez DPH  0.., 1..,
5..
 
- 
b) DPH  343 - 
c) celková suma faktúry  -  321, 479 
Zvýšenie DPH na odpočítanie na základe ťarchopisov (prijatých za uznané reklamácie) pri dodávateľsky obstaranom dlhodobom majetku, pri dodávateľsky obstaraných zásobách alebo službách:    
a) výška ťarchopisu  0.., 1..,
5..
 
- 
b) DPH  343 - 
c) zvýšenie záväzku  -  321, 479 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) od zahraničného dodávateľa z iného členského štátu za dodávku dlhodobého majetku, zásob alebo služieb vyjadrená v cudzej mene (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu splnenia dodávky):    
a) cena dlhodobého majetku, zásob alebo služieb  0.., 1..,
5..
 
321, 479 
b) daňová povinnosť a daň na odpočítanie (tzv. samozdanenie – prenos daňovej povinnosti na nadobúdateľa tovarov a služieb)  343/AÚ 343/AÚ 
Nárok na odpočítanie DPH pri dovoze majetku zo zahraničia (tretích krajín) – predpis záväzku voči colnému orgánu  343 379 
Daňová povinnosť pri zrušení registrácie platiteľa (vrátenie odpočítanej dane z dlhodobého majetku, zásob)  0.., 1..,
548
 
343 
Daňová povinnosť účtovnej jednotky, o ktorej účtuje platiteľ DPH pri uskutočnení zdaniteľných plneniach (ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona) v prípade, že uskutočňuje predaj v hotovosti:    
a) cena zdaniteľného plnenia (dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod.)  - 601, 602,
604, 606,
607, 6..
 
b) DPH  - 343 
c) celková suma  211 - 
Inkaso vrátenej dane z pridanej hodnoty (nadmerného odpočtu) na bežný bankový účet  221 343 
Daňová povinnosť účtovnej jednotky, o ktorej účtuje platiteľ DPH pri uskutočnení zdaniteľných plneniach (ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona) v prípade, že vystavuje faktúru (doklad nahrádzajúci faktúru):    
a) cena zdaniteľného plnenia (dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod.)  - 601, 602,
604, 606,
607, 6..
 
b) DPH  - 343 
c) celková suma faktúry  311, 315 - 
Zvýšenie daňovej povinnosti účtovnej jednotky v dôsledku vystavenia ťarchopisu:    
a) zvýšenie ceny zdaniteľného plnenia (dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod.)  - 601, 602,
604, 606,
607, 6..
 
b) DPH  - 343 
c) celková suma ťarchopisu  311, 315 - 
Storno pôvodne vystavenej faktúry (dokladu nahrádzajúceho faktúru) za predaj dlhodobého majetku, zásob, služieb a pod. pred uhradením pohľadávky – účtované ako storno:    
a) storno výnosov  - -601, 602,
604, 606,
607, 6..
 
b) DPH  - -343 
c) storno pohľadávky  -311, 315 - 
Zníženie DPH na odpočítanie na základe dobropisov (prijatých za uznané reklamácie) a na základe zliav poskytnutých pri dodávateľsky obstaranom dlhodobom majetku, pri dodávateľsky obstaraných zásobách alebo službách v prípade, že záväzok bol uhradený:    
a) výška dobropisu, resp. zľavy  - 0.., 1..,
5..
 
b) DPH  - 343 
c) vznik pohľadávky  315 - 
Zníženie DPH na odpočítanie na základe dobropisov (prijatých za uznané reklamácie) a na základe zliav poskytnutých pri dodávateľsky obstaranom dlhodobom majetku, pri dodávateľsky obstaraných zásobách alebo službách v prípade, že záväzok nebol uhradený:    
a) výška dobropisu, resp. zľavy  - 0.., 1.., 5.. 
b) DPH  -  343 
c) zníženie záväzku  321 - 
Zníženie prijatého preddavku o DPH (daňová povinnosť) na základe daňového dokladu o uskutočnení zdaniteľného plnenia  324, 475 343 
Vznik daňovej povinnosti DPH pri:    
a) použití majetku na reprezentačné účely, ak bola pri nákupe odpočítaná daň  513 343 
b) darovaní majetku, ak bola pri nákupe odpočítaná daň  543 343 
c) odcudzení majetku (krádeži), ak bola pri nákupe odpočítaná daň  549 343 
Domeranie (dodatočné vyrubenie) dane z pridanej hodnoty za minulé účtovné obdobia  538 343 
Rozdiel z pomerného odpočítania dane z pridanej hodnoty podľa § 50 zákona o DPH za účtovné obdobie (kalendárny alebo hospodársky rok):    
a) ak priebežné odpočítanie dane je vyššie ako vypočítaná daň podľa ročného koeficientu  548 343 
b) ak priebežné odpočítanie dane je nižšie ako vypočítaná daň podľa ročného koeficientu  343 648 
Prevod aktívneho konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  702 343 
Prevod pasívneho konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  343 702 


Správca dane na základe daňovej kontroly v roku 2020 dodatočne dorubil daňovú povinnosť DPH za obdobie 05/2016 vo výške 4 500 €. Keďže sa spoločnosť neodvolala a akceptovala výsledky kontroly, má povinnosť daň zaúčtovať a zaplatiť.

Z pohľadu účtovníctva predmetná daň sa účtujete v roku prijatia rozhodnutia daňového úradu do nákladov na ťarchu účtu 538 – Dane a poplatky v súlade s ustanovením § 67 ods. 2 postupov účtovania podnikateľov a v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Účtovný prípad Suma v € MD D 
Dodatočne vyrubená daň z pridanej hodnoty  4 500 €  538 343 

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. 1. 2021 zavádza možnosť opravy základu dane a dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.

Právo na vrátenie DPH v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia pohľadávky vznikne po splnení zákonom stanovených podmienok. Zákon zadefinoval nevymožiteľnú pohľadávku, stanovil postup pri oprave základu dane a zadefinoval povinnosti platiteľa dane v súvislosti s opravou základu dane. Opraviť základ dane a daň bude možné v nasledujúcich prípadoch, teda ak ide o pôvodné pohľadávky vzniknuté ako:

  1. pohľadávky voči dlžníkom v exekučnom konaní,
  2. pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom konaní,
  3. pohľadávok voči dlžníkom v oddlžení,
  4. pohľadávok voči dlžníkom, ktorí zanikli bez právneho nástupcu,
  5. pohľadávok nepresahujúcich hodnotu 300 € vrátane DPH.

Opravu základu dane bude môcť dodávateľ uplatniť po dobu najviac troch rokov. Dodávateľ bude povinný vystaviť opravný doklad k oprave základu dane.

Novela zákona súčasne zavádza povinnosť pre odberateľa, ktorý za toto dodanie nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane. Takýto odberateľ bude povinný vrátiť celú alebo pomernú časť odpočítanej DPH a to vo výške nezaplatenej protihodnoty.

Zavedenie mechanizmu vrátenia DPH si vyžiadalo i zmeny v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze. S platnosťou od 1. 1. 2020 preto vchádza do platnosti nový vzor daňového priznania k DPH a nový vzor kontrolného výkazu.

Na predmetnú novelu zákona o DPH nadväzuje aj doplnenie opatrenia MF SR č. Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2020 č.