dnes je 20.6.2021

Input:

347 Ostatné dotácie (účtovanie sponzorského)

21.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.99 347 Ostatné dotácie (účtovanie sponzorského)

Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Na predmetnom účte sa účtuje podľa § 52a postupov účtovania, ak ide o poskytnutie dotácie z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie.

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh    701 347 
Nárok na sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe na úhradu nákladov    347 384 
Zúčtovanie sponzorského do výnosov v tom účtovnom období, v ktorom sa účtujú kompenzované náklady  384 648 
Sponzorské na majetok spojené s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého odpisovaného majetku    347 384 
Postupné zúčtovanie sponzorského do výnosov bežného účtovného obdobia systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady, napríklad pripadajúca výška nákladov na odpisy, náklady na zostatkovú hodnotu pri vyradení majetku z účtovníctva  384 648 
Sponzorské na majetok spojené s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého neodpisovaného majetku    347 384 
Postupné zúčtovanie sponzorského do výnosov bežného účtovného obdobia v prospech vecne príslušného účtu výnosov a to v účtovnom období, v ktorom je účtovaný súvisiaci náklad, napríklad spotreba majetku, náklad na vyradenie majetku z účtovníctva  384 648 
Prijatie sponzorského na bankový účet    221 347 
Povinnosť vrátiť sponzorské:    
a) v sume do výšky nezúčtovaných výnosov budúcich období  384 347 
b) v sume prevyšujúcej sumu výnosov budúcich období  548 347 
c) ak neexistujú výnosy budúcich období  548 347 
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh    347 702 

Účtovanie „sponzorského“ u poskytovateľa

Záväzok poskytnúť sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe    548 321, 325 
Úhrada sponzorského    321, 325 221 
Účtovanie u poskytovateľa sponzorského, ak sa spozorovaný zaviazal v zmluve o sponzorstve v športe k plneniu pre sponzora (napríklad k uvádzaniu loga sponzora):      
a) záväzok poskytnúť sponzorské  381 321 
b) úhrada sponzorského  321  221  
c) časové rozlíšenie nákladov postupne počas trvania zmluvy o sponzorstve v športe alebo počas kratšieho dohodnutého obdobia  548  381  

Na účte 347 - Ostatné dotácie sa účtuje aj nárok na peňažné plnenie a nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské”) podľa osobitného predpisu - zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nárok na sponzorské sa účtuje na ťarchu účtu 347 - Ostatné dotácie na základe uzavretej zmluvy o sponzorstve v športe so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období. Suma sponzorského sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.

Sponzorské na majetok spojené s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 384 - Výnosy budúcich období pri

  1. odpisovanom dlhodobom majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady, napríklad pripadajúca výška nákladov na odpisy, náklady na zostatkovú hodnotu pri vyradení majetku z účtovníctva,
  2. neodpisovanom majetku, v prospech vecne príslušného účtu výnosov a to v účtovnom období, v ktorom je účtovaný súvisiaci náklad, napríklad spotreba majetku, náklad na vyradenie majetku z účtovníctva.

Sponzorské na úhradu nákladov, ktoré kompenzuje konkrétne náklady sponzorovaného, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Pri účtovaní sponzorského na úhradu nákladov sa na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti použije účtovanie na účte 384 - Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Pri účtovaní povinnosti vrátiť poskytnuté sponzorské sa vznik záväzku účtuje najskôr s hodnotou na účte 384 - Výnosy budúcich období. V rozsahu, v ktorom suma prevýši sumu výnosov budúcich období, alebo ak neexistujú výnosy budúcich období, sa účtuje do nákladov bežného účtovného