dnes je 20.6.2021

Input:

351 Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

22.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.100 351 Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Podľa § 53 postupov účtovania sa na predmetnom účte účtujú pohľadávky voči:

  • prepojeným účtovným jednotkám (ďalej ÚJ) v rámci skupiny,

  • ÚJ , v ktorej má ÚJ spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 22 ZoÚ zákona o účtovníctve

  • ÚJ, v ktorej má ÚJ podielovú účasť, t. j. existencia aspoň 20 % podielu na hlasovacích právach v inej účtovnej jednotke

Na tomto účte sa neúčtujú záväzky z obchodného styku.

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  351 701 
Poskytnutie krátkodobej pôžičky poskytnutej prepojenej účtovnej jednotke resp. účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti  351 211, 221 
Zaúčtovanie úrokov z krátkodobej pôžičky poskytnutej prepojenej účtovnej jednotke resp. účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti  351 662 
Inkaso splátok krátkodobej pôžičky poskytnutej prepojenej účtovnej jednotke resp. účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti vrátane úrokov  221, 211 351 
Nárok na dlhodobé dividendy resp. podiely na zisku od prepojenej účtovnej jednotky resp. účtovnej jednotky v rámci podielovej účasti (výnosy s dlhodobého finančného majetku)  351 665 
Nárok na krátkodobé dividendy resp. podiely na zisku od prepojenej účtovnej jednotky resp. účtovnej jednotky v rámci podielovej účasti (výnosy z krátkodobého finančného majetku)  351 666 
Nárok na úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka, ktorým je prepojená účtovná jednotka, resp. účtovná jednotka v rámci podielovej účasti  351 645 
Nárok na vyrovnací podiel od prepojenej účtovnej jednotky resp. účtovnej jednotky v rámci podielovej účasti  351 665 
Nárok na podiel na likvidačnom zostatku prepojenej účtovnej jednotky resp. účtovnej jednotky v rámci podielovej účasti  351 665 
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  702 351 

Podľa § 53 ods.1 postupov účtovania na účte 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti sa účtujú pohľadávky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c), pohľadávky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), pohľadávky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), pohľadávky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a pohľadávky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť, napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na