dnes je 20.6.2021

Input:

353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie

23.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.101 353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Pohľadávky voči akcionárom za upísané základné imanie zapísané do obchodného registra v EUR, ak vzniká emisné ážio:    
- pohľadávka voči akcionárom  353 - 
- menovitá hodnota akcií  - 411 
- emisné ážio  - 412 
Pohľadávka voči akcionárom alebo spoločníkom pri tvorbe zákonného rezervného fondu pri vzniku spoločnosti (z kapitálových vkladov) v EUR  353 417 
Pohľadávka voči členom družstva pri tvorbe nedeliteľného fondu pri vzniku družstva (z kapitálových vkladov) v EUR  353 418 
Pohľadávky voči akcionárom, spoločníkom alebo členom družstva za upísané základné imanie v EUR – pri ďalšom upisovaní:    
- pohľadávka za upísané vlastné imanie celkom  353 - 
- výška vkladov do základného imania alebo menovitá hodnota akcií (nezapísané do obchodného registra)  - 419 
- emisné ážio  - 412 
- vklad do zákonného rezervného fondu  - 417 
- vklad do nedeliteľného fondu  - 418 
Splatenie pohľadávok za upísané vlastné imanie (vrátane emisného ážia a vkladov do zákonného rezervného fondu a nedeliteľného fondu) v cudzej mene:    
- splatenie vkladu do valutovej pokladnice (prepočet kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu inkasa pohľadávky)  211 353 
- splatenie vkladu na bežný bankový účet (prepočet kurzom komerčnej banky devízy – nákup)  221 353 
- splatenie vkladu na devízový účet (prepočet kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu inkasa pohľadávky)  221 353 
Zaúčtovanie kurzových rozdielov:    
- kurzová strata  417, 418, 413 353 
- kurzový zisk  353 417, 418, 413 
Splatenie pohľadávok za upísané vlastné imanie (vrátenie emisného ážia a vkladov do zákonného rezervného fondu a nedeliteľného fondu) v EUR    
- v peňažnej forme v hotovosti  211 353 
- v peňažnej forme na bankový účet  221 353 
- dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom  01., 02., 03. 353 
- nedokončeným dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom  04. 353 
- dlhodobým finančným majetkom  06. 353 
- zásobami  1.. 353 
- pohľadávkami voči tretej osobe  3.. 353