dnes je 21.6.2021

Input:

367 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

22.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.109 367 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Vznik záväzku pri upísaní cenných papierov a vkladov v obchodnej spoločnosti a družstve účtované u akcionárov, spoločníkov a členov  043  367  
Vznik záväzku akcionárov a spoločníkov z titulu tvorby zákonného rezervného fondu v obchodnej spoločnosti  043  367  
Vznik záväzku člena družstva z titulu tvorby nedeliteľného fondu  069  367  
Dobrovoľné peňažné nepeňažné kapitálové vklady účtované u akcionárov, spoločníkov členov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie spoločnosti družstva  069  367  
Splatenie upísaných cenných papierov a vkladov:    
- v peňažnej forme  367  211, 221  
- formou dlhodobého majetku odpisovaného (nepeňažným vkladom):    
- zostatková cena dlhodobého majetku  367  07., 08.  
- rozdiel medzi zostatkovou cenou a uznanou hodnotou vkladu:    
- ak je zostatková cena nižšia ako uznaná hodnota vkladu  367  668  
- ak je zostatková cena vyššia ako uznaná hodnota vkladu  568  367  
- vyradenie dlhodobého majetku z užívania v obstarávacej cene  07., 08.  01., 02.  
- formou dlhodobého majetku neodpisovaného (nepeňažným vkladom):    
- účtová cena  367  03.  
 - rozdiel medzi účtovnou cenou a uznanou hodnotou vkladu:    
- ak je účtovná cena nižšia ako uznaná hodnota vkladu  367  668  
- ak je účtovná cena vyššia ako uznaná hodnota vkladu  568  367  
- formou nedokončeného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (nepeňažným vkladom):    
- obstarávacia cena nedokončeného majetku  367  041, 042  
- rozdiel medzi obstarávacou cenou a uznanou hodnotou vkladu:    
- ak je účtovná cena nižšia ako uznaná hodnota vkladu  367  668  
- ak je účtovná cena vyššia ako uznaná hodnota vkladu  568  367  
Suma uznanej hodnoty vkladu v účtovníctve vkladateľa nepeňažného vkladu  06.  367  
Vyradenie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v účtovnej hodnote v účtovníctve vkladateľa vkladu podniku:    
- vyradenie majetku  367  0.., 1.., 2.., 3..