dnes je 31.7.2021

Input:

379 Iné záväzky

19.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.119 379 Iné záväzky

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 379 
Obstaranie podielových cenných papierov a vkladov na kapitálovom trhu v cene majetku (záväzok z obstarania)  043 325, 379 
Záväzok voči сolnému orgánu - colný dlh vyrubený pri dovoze materiálu, ak účtovná jednotka účtuje spôsobom A obstarania zásob:    
- clo  111, 112 - 
- dovozná prirážka  111, 112 - 
- spotrebné dane  345 - 
- daň z pridanej hodnoty  343 - 
- colný dlh  - 379 
Záväzok voči сolnému orgánu- colný dlh vyrubený pri dovoze materiálu, ak účtovná jednotka účtuje spôsobom B obstarania zásob:    
- clo  501 - 
- dovozná prirážka  501 - 
- spotrebné dane  345 - 
- daň z pridanej hodnoty  343 - 
- colný dlh  - 379 
Záväzok voči colnému orgánu - colný dlh vyrubený pri dovoze tovaru, ak účtovná jednotka účtuje spôsobom A obstarania zásob:    
- clo  131, 132 - 
- dovozná prirážka  131, 132 - 
- spotrebné dane  345 - 
- daň z pridanej hodnoty  342 - 
- colný dlh  - 379 
Záväzok voči colnému orgánu- colný dlh vyrubený pri dovoze tovaru, ak účtovná jednotka účtuje spôsobom B obstarania zásob:    
- clo  504 - 
- dovozná prirážka  504 - 
- spotrebné dane  345 - 
- daň z pridanej hodnoty  343 - 
- colný dlh  - 379 
Zrážka z miezd v prospech rôznych fyzických alebo právnických osôb (na úhradu pôžičiek, sporenia, súdnych obstávok, alimentov a pod.):    
- zamestnancov  331 379 
- spoločníkov, komanditistov, členov  366 379 
Rozdelenie výsledku hospodárenia v schvaľovaní- predpis odmien (tantiém) členov štatutárnych orgánov na základe rozhodnutia príslušného orgánu spoločnosti a podiel na zisku priznaný tichému spoločníkovi  431 379 
Záväzky spoločníka a člena z úhrady straty v obchodnej spoločnosti a družstve  42. 379 
Úhrada, prípadne iný spôsob vyrovnania záväzkov účtovaných na účte 379-Iné záväzky  379 rôzne účty 
Úhrada iných záväzkov:    
- z pokladnice  379 211 
- z bežného bankového účtu  379 221 
- vystavenou krátkodobou zmenkou  379 322 
- z krátkodobého bankového úveru  379 231 
- z dlhodobého bankového úveru  379 461 
Rôzne krátkodobé záväzky, ktoré svojím charakterom nepatria jednoznačne na žiadny účet účtovej triedy 3-Zúčtovacie vzťahy (spravidla ide o záväzky, ktoré sa nevzťahujú na hospodársku činnosť)  rôzne účty 379 
Záväzky voči fyzickým alebo právnickým osobám v cudzej mene (referenčný výmenný kurz ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu)  rôzne účty 379 
Predpis refundácie cestovných a mzdových nákladov iným účtovným jednotkám za našich zamestnancov:    
- cestovné náklady  512 379 
- mzdové náklady  521 379 
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania  545 379 
Záväzky spoločnosti za vzniknutú (spôsobenú) škodu inej spoločnosti  548 379 
Prepočet neuhradeného záväzku v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (prepočet referenčným výmenným kurzom ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka), ak sa:    
- kurz zvýšil  563 379 
- kurz znížil  379 663 
Úhrada záväzku znejúceho na cudziu menu peňažnými prostriedkami:    
- v eurách z bežného bankového účtu (prepočet kurzom komerčnej banky - devízy - predaj)  379 221 
a) kurzový zisk  379 663 
b) kurzová strata  563 379 
- v cudzej mene z valutovej pokladnice alebo z devízového bankového účtu (prepočet referenčným výmenným kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, prípadne sa môže použiť VAP alebo FIFO)  379 211, 221 
a) kurzový zisk  379 663 
b) kurzová strata  563 379 
Zúčtovanie odmien členov štatutárnych orgánov (nie zamestnancov, spoločníkov alebo členov):    
- v priebehu účtového obdobia  523 379