dnes je 20.6.2021

Input:

381 Náklady budúcich období

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.120 381 Náklady budúcich období

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  381 701 
Rôzne výdavky uskutočnené v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú konkrétnych nákladových druhov v budúcom období a poznáme ich presnú sumu  381 211, 221 
Nájomné platené vopred na nasledujúce účtovné obdobie hradené v hotovosti (ak nepodlieha DPH)  381 211 
Nájomné platené vopred na nasledujúce účtovné obdobie hradené v hotovosti (ak podlieha DPH):    
- výška nájomného bez DPH  381  
- DPH  343  
- suma úhrady celkom   211 
Nájomné platené vopred na nasledujúce účtovné obdobie hradené poštovou poukážkou (ak nepodlieha DPH):    
- suma úhrady  381  
- poštovné  518  
- celkový výdavok   211 
Nájomné platené vopred na nasledujúce účtovné obdobia hradené poštovou poukážkou (ak podlieha DPH):    
- suma úhrady  381  
- DPH  343  
- poštovné  518  
- celkový výdavok   211 
Nájomné platené vopred na nasledujúce účtovné obdobie účtované na základe výpisu z bežného bankového účtu (ak nepodlieha DPH)  381 221 
Nájomné platené vopred na nasledujúce účtovné obdobie účtované na základe výpisu z bežného bankového účtu (ak podlieha DPH):    
- výška nájomného bez DPH  381  
- DPH  343  
- suma úhrady celkom   221 
Nájomné platené vopred na nasledujúce účtovné obdobie účtované na základe zmluvy alebo faktúry (ak nepodlieha DPH)  381 321, 325 
Nájomné platené vopred na nasledujúce účtovné obdobie účtované na základe zmluvy alebo faktúry (ak podlieha DPH):    
- výška nájomného bez DPH  381  
- DPH  343  
- suma záväzku celkom   321, 325 
Zmluva na poistné (majetku, osôb, zodpovednosti za škodu, úraz a pod.) uzavretá v bežnom roku na nasledujúce účtovné obdobie  381 325, 379 
Zmluva na poistné (majetku, osôb, zodpovednosti za škodu, úraz a pod.) uzavretá v bežnom roku na nasledujúce účtovné obdobie, účtovaná pri úhrade z bežného bankového účtu v bežnom roku  381 221 
Fakturovaná suma za inzerát, ktorý bude v inzertných časopisoch zverejnený v nasledujúcom účtovnom období  381 321 
Fakturovaná suma za predplatné na odoberanie periodika v nasledujúcom účtovnom období:    
- cena periodika  381  
- DPH  343  
- fakturovaná čiastka   321 
Prijatá faktúra od dodávateľa servisných služieb zaplatená vopred:    
- cena paušálu  381  
- DPH  343  
- fakturovaná čiastka   321 
Úroky zo zmenky na úhradu, ak sa týkajú budúceho účtovného obdobia  381 322 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (pôžičky) od iných subjektov ako banky - v prípade, že účtovná jednotka sa rozhodla účtovať o celkovom záväzku už po podpísaní zmluvy (t.j. spolu s úrokmi)    
- výška výpomoci  315, 378  
- úroky pripadajúce na bežné účtovné obdobie  562  
- úroky pripadajúce na budúce účtovné obdobie  381  
- celková výška záväzku z prijatia krátkodobej finančnej výpomoci   249 
- výpis z bežného bankového účtu o prijatí výpomoci  221 315, 378 
Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia (zrušenie, čerpanie v nasledujúcom účtovnom období)  5.. 381 
Zúčtovanie nákladov budúcich období v nasledovnom účtovnom období    
- pri plnení predplatného  501, 518 381 
- storno predplatného, ak bolo predtým zaúčtované do nákladov  -501,-518 -381 
- storno predplatného pred zaúčtovaním nákladov (zrušenie predplatného)  315, 378 381 
- prijem na bežný bankový účet za zrušenie predplatného- účtované priamo  221 381 
- poplatok za storno predplatného  544, 548 211, 221, 321 
Zúčtovanie nákladov budúcich období v nasledovnom účtovnom období po zverejnení inzerátu, ktorý bol vyfakturovaný v predchádzajúcom období  518 381 
Zúčtovanie nájomného zaplateného vopred - nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia  518 381 
Zúčtovanie paušálu do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom sú servisné služby poskytované  511, 518 381 
Preúčtovanie zostatkov účtov 381 - Náklady budúcich období, reštrukturalizáciou stratili opodstatnenosť pri uzavieraní účtovných kníh  5.. 381