dnes je 2.10.2020

Input:

481 Odložený daňový záväzok a odložená pohľadávka

14.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.155 481 Odložený daňový záväzok a odložená pohľadávka

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh, ak ide o odloženú daňovú pohľadávku  481 701 
Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh, ak ide o odložený daňový záväzok  701 481 
Odložená daňová pohľadávka z bežnej činnosti  481 592 
Odložená daňová pohľadávka z mimoriadnej činnosti  481 594 
Odložená daňová pohľadávka v prípade, že účtovná jednotka účtuje o odloženej dani z príjmov prvýkrát:    
- účtovná jednotka má nerozdelený zisk alebo nemá výsledok hospodárenia minulých rokov  481 428 
- účtovná jednotka má nenahradenú stratu  481 429 
Odložená daňová pohľadávka pri účtovných prípadoch, ktoré sa neúčtujú ako náklad alebo výnos, ale priamo v prospech alebo na ťarchu účtov vlastného imania  481 414, 416,428, 429 
Odložená daňová pohľadávka vznikajúca pri kúpe podniku alebo jeho časti účtované u kupujúceho  481 015 
Odložený daňový záväzok z bežnej činnosti  592 481 
Odložený daňový záväzok z mimoriadnej činnosti  594 481 
Odložený daňový záväzok v prípade, že účtovná jednotka účtuje o odloženej dani z príjmov prvýkrát:    
- účtovná jednotka má rozdelený zisk  428 481 
- účtovná jednotka má neuhradenú stratu alebo nemá výsledok hospodárenia minulých rokov  429 481 
Odložený daňový záväzok pri účtovných prípadoch, ktoré sa neúčtujú ako náklad alebo výnos, ale priamo v prospech alebo na ťarchu účtov vlastného imania  414, 416,428, 429 481 
Odložený daňový záväzok vznikajúci pri kúpe podniku alebo jeho časti účtované u kupujúceho  015 481 
Rozdiel vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov pri prepočítaní odloženej daňovej pohľadávky novou sadzbou dane z príjmov (pri bežnej činnosti):    
- ak došlo k zníženiu sadzby dane z príjmov  592 481 
- ak došlo k zvýšeniu sadzby dane z príjmov  481 592 
Rozdiel vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov pri prepočítaní odloženej daňovej pohľadávky novou sadzbou dane z príjmov (pri mimoriadnej činnosti):    
- ak došlo k zníženiu sadzby dane z príjmov  594 481 
- ak došlo k zvýšeniu sadzby dane z príjmov  481 594 
Rozdiel vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov pri prepočítaní odloženého daňového záväzku novou sadzbou dane z príjmov (pri bežnej činnosti):    
- ak došlo k zníženiu sadzby dane z príjmov  481 592 
- ak došlo k zvýšeniu sadzby dane z príjmov  592 481 
Rozdiel vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov pri prepočítaní odloženého daňového záväzku novou sadzbou dane z príjmov (pri mimoriadnej činnosti):    
- ak došlo k zníženiu sadzby dane z príjmov  481 594 
- ak došlo k zvýšeniu sadzby dane z príjmov  594 481 
Zníženie odloženej daňovej pohľadávky z bežnej činnosti v účtovnom období  592 481 
Zrušenie odloženej daňovej pohľadávky z bežnej činnosti z predchádzajúceho účtovného obdobia, ak bol dlhodobý majetok, ku ktorému bola vytvorená odložená daň, vyradený kvôli predaju alebo likvidácii (príp. z iných dôvodov)  592 481 
Zníženie odloženej daňovej pohľadávky z mimoriadnej činnosti v účtovnom období  594 481 
Zrušenie odloženej daňovej pohľadávky z mimoriadnej činnosti z predchádzajúceho účtovného obdobia, ak bol dlhodobý majetok, ku ktorému bola vytvorená odložená daň, vyradený kvôli predaju alebo likvidácii (príp. z iných dôvodov)  594 481 
Zníženie odloženého daňového záväzku z bežnej činnosti v účtovnom období  481 592 
Zrušenie odloženého daňového záväzku z bežnej činnosti z predchádzajúceho účtovného obdobia, ak bol dlhodobý majetok, ku ktorému bola vytvorená odložená daň, vyradený kvôli predaju alebo likvidácii (príp. z iných dôvodov)  481 592 
Zníženie odloženého daňového záväzku z mimoriadnej činnosti v účtovnom období  481 594 
Zrušenie odloženého daňového záväzku z mimoriadnej činnosti z predchádzajúceho účtovného obdobia, ak bol dlhodobý majetok, ku ktorému bola vytvorená odložená daň, vyradený kvôli predaju alebo likvidácii (príp. z iných dôvodov)  481 594 
Prevod aktívneho konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh, ak ide o odloženú daňová pohľadávku  702 481 
Prevod pasívneho konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh, ak ide o odložený daňový záväzok  481 702 

O odloženej dani z príjmov účtujú povinne účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom a účtujú o nej aj po zániku tejto povinnosti. Ostatné účtové jednotky môžu účtovať o odloženej dani z príjmov dobrovoľne.

Podkladom na výpočet odloženej dane z príjmov je dočasný rozdiel medzi ocenením jednotlivých položiek majetku a záväzku v súvahe a ich hodnotou pre daňové účely (daňová základňa).

Pri dočasnom rozdiele nie je rozhodujúce kedy nastane vyrovnanie tohto dočasného rozdielu, môže to byť až pri samotnej likvidácii účtovnej jednotky

Odložená daň z príjmov sa účtuje:

a) pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou hodnotou,

b) pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti t.j. možnosti odpočítať si daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,

c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.


Obstarávacia cena DHM – osobné auto Škoda je 21 000 €. Auto je uvedené do používania v októbri 2019. Predpokladaná doba používania je 5 rokov. Účtovné odpisy sú rovnomerné a účtovná jednotka sa rozhodla odpisovať auto 5 rokov. Daňové odpisy sa vypočítajú