dnes je 9.8.2020

Input:

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.181 544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Pokuty a penále za nedodržanie zmluvných podmienok, ktoré vyplývajú z obchodno-záväzkových vzťahov a povinnosť ich úhrady vyplýva z príslušných zákonov a zmlúv, účtované ako záväzok voči dodávateľovi  544 321 
Úroky z omeškania (vyplývajúce z Obchodného zákonníka)  544 321 
Ohrady zmluvných pokút, penálov a úrokov z omeškania bez predchádzajúceho z omeškania bez predchádzajúceho zaúčtovania predpisu záväzku  544 211,221 
Vrátené zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, ktoré boli pôvodne zaplatené a zaúčtované do nákladov, ak je ich suma nevýznamná  211, 221 544 
Rôzne pokuty, penále a úroky z omeškania vzniknuté pri činnosti účtovnej jednotky, ak sú zmluvne dohodnuté  544 211, 221,321, 379 
Sankcie zmluvného charakteru za nedodanie neodobratie alebo prekročenie dodávok energie  544 211, 221, 321 
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, ktoré sa týkajú bežného účtovného obdobia, ale budú fakturované na základe zmluvy pozadu, t.j. v budúcom účtovnom období:    
  • - ak je ich suma známa
 
544 383 
  • - ak je ich suma neznáma
 
544 323 


Spoločnosť A uzatvorila so spoločnosťou B zmluvu o kúpnu zmluvu. V platobných podmienkach sa dohodli, že ak odberateľ /B/ nazaplatí faktúru v lehote splatnosti, zaplatí úrok z omeškania vo výške 8% p.a. za každý deň omeškania.

Faktúra za vystavený tovar zo strany odberateľa dňa