dnes je 24.10.2020

Input:

549 Manká a škody

15.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.186 549 Manká a škody

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Manká a škody a nezavinené manká presahujúce stanovené normy prirodzených úbytkov zásob – pri spôsobe A účtovania zásob:   
- na materiáli zistenom pred prevzatím materiálu na sklad  549 111 
- na materiáli zistenom v sklade materiálu  549 112 
- na nedokončenej výrobe  549 121 
- na polotovaroch vlastnej výroby  549 122 
- na hotových vlastných výrobkoch  549 123 
- na zvieratách  549 124 
- na tovare zistenom pred prevzatím tovaru na sklad alebo do predajne  549 131 
- na tovare zistenom v sklade tovaru alebo predajni  549 132 
Manká a škody a nezavinené manká presahujúce stanovené normy prirodzených úbytkov zásob – pri spôsobe B účtovania zásob:   
- na materiáli zistenom v sklade materiálu  549 501 
- na nedokončenej výrobe  549 611 
- na polotovaroch vlastnej výroby  549 612 
- na hotových vlastných výrobkoch  549 613 
- na zvieratách  549 614 
- na tovare zistenom v sklade tovaru alebo predajni  549 504 
Manká a škody na dlhodobom hmotnom majetku – neodpisovanom  549 031, 032 
Manká a škody na dlhodobom hmotnom majetku odpisovanom vo výške zostatkovej ceny  549 08. 
Manká a škody na dlhodobom nehmotnom majetku vo výške zostatkovej ceny  549 07. 
Zrušenie prác a trvalé zastavenie prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (zmarené investície), ak ide o škodu  549 041, 042 
Manká a škody na nedokončenom majetku vo výške obstarávacej ceny  549 041, 042 
Vznik záväzku zo spotrebných daní pri mankách a škodách na výrobkoch a tovare, ktoré podliehajú spotrebnej dani  549 345 
Škody spôsobené odcudzením majetku neznámym páchateľom, teda krádežou na:   
- zásobách  549 11., 12., 13. 
- dlhodobom hmotnom majetku – odpisovanom  549 08. 
- dlhodobom hmotnom majetku – neodpisovanom  549 03. 
- dlhodobom hmotnom majetku – nedokončenom  549 042 
Odvod dane z pridanej hodnoty vo výške odpočítanej dane z pridanej hodnoty pri krádeži majetku  549 343 
Prevod konečného stavu účtu pri uzatváraní účtovných kníh  710 549 


Spoločnosť sa zaoberá