dnes je 24.10.2020

Input:

562 Úroky

16.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.192 562 Úroky

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Úroky vzťahujúce sa na bežné účtovné obdobie:   
- z bankových úverov krátkodobých  562 231 
- z eskontného úveru  562 232 
- z bankových úverov dlhodobých  562 461 
- z krátkodobých dodávateľských úverov  562 321, 325 
- z dlhodobých dodávateľských úverov  562 479 
Predpis úrokov vzťahujúcich sa na bežné účtovné obdobie:   
- z krátkodobých pôžičiek v rámci konsolidovaného celku  562 361 
- z dlhodobých pôžičiek v rámci konsolidovaného celku  562 471 
- z pôžičiek v rámci konsolidovaného celku  562 365 
- z krátkodobých pôžičiek od rôznych iných subjektov  562 379 
- z dlhodobých pôžičiek od rôznych iných subjektov  562 479 
- z finančných výpomocí  562 249 
Úroky vzťahujúce sa na bežné účtovné obdobie:   
- z krátkodobých vydaných dlhopisov  562 241 
- z dlhodobých vydaných dlhopisov  562 473 
Preúčtovanie nákladových úrokov, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím, ale boli zaúčtované a zaplatené v predchádzajúcom účtovnom období (dopredu) ako náklady budúcich období  562 381 
Nákladové (platené) úroky z úverov, pôžičiek, finančných výpomocí a pod. poskytnutých účtovnej jednotke na rôzne účely, ktoré sa vzťahujú na bežné účtovné obdobie, priamo hradené alebo inkasované bez zaúčtovania predpisu:   
- inkasované z bežného bankového účtu  562 221 
- platené v hotovosti  562 211 
Nákladové úroky, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím, platené po uplynutí účtovného obdobia (pozadu) a vyplývajú z obchodných vzťahov:   
- ak poznáme ich presnú sumu  562 383, 326, 476 
- ak nepoznáme ich presnú sumu (tvorba rezervy na nákladové úroky)  562 323, 459 
Finančný prenájom (obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu) – v účtovníctve nájomcu:   
- finančný náklad (úrok) v deň splatnosti dohodnutých platieb  562 474 
- alikvotná časť finančného nákladu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  562 474 


Spoločnosť A uzatvorila v marci 2020 so spoločnosťou B zmluvu o poskytnutí finančnej pôžičky vo výške 50 000 € a úrokov 5 %