dnes je 23.9.2020

Input:

591 Splatná daň z príjmov

13.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.202 591 Splatná daň z príjmov

Ing. Eva Mihalíková; Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Splatná daň z príjmov sa účtuje v súlade s § 73 postupov účtovania a teda na nákladovom účte č. 591 v obvyklých prípadoch súvzťažne s účtom 341 – Daň z príjmov. Na spomínanom nákladovom účte sa účtuje daň z príjmov vo výške uvedenom v daňovom priznaní, tzn. buď príslušná vypočítaná daňová povinnosť alebo daňová licencia, v prípade, že je vypočítaná daňová povinnosť nižšia než stanovená výška daňovej licencie pre daného daňovníka – účtovnú jednotku. V analytickom členení je možné na nákladovom účte 591 taktiež účtovať daň vyberanú zrážkou súvzťažne s účtom 221, t.j. s bankovým účtom, z ktorého bola hradená. Analytickým členením je možné na tento účet zaúčtovať aj daň podliehajúcu zdaneniu v zahraničí súvzťažne s príslušným účtom pohľadávok ako aj daň z príjmu za organizačnú zložku zriadenú v zahraničí – tá sa účtuje súvzťažne s účtom 341 – Daň z príjmov.

V § 9 postupov účtovania pre podnikateľov je upravený spôsob zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve. Definuje zisťovanie výsledku hospodárenia pred zdanením a výsledok

hospodárenia po zdanení.

Podľa § 9 ods. 2 postupov účtovania pre podnikateľov výsledok hospodárenia pred zdanením (ktorý sa potom upravuje o pripočítateľné a odpočítateľné položky v súlade so zákonom o dani z príjmov) sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591, 592, 595 a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov, to znamená , že súčasťou účtovného výsledku hospodárenia pred zdanením nie je splatná daň z príjmov, to znamená, že ani daň z príjmov právnickej osoby, ktorá je vyčíslená na základe daňového priznania ( pri úprave o pripočítateľné a odpočítateľné položky ku základu dane), po jej zaúčtovaní do nákladov na účet 591, nie je daňovým výdavkom.

Daň z príjmov nám však ovplyvňuje výsledok hospodárenia po zdanení (účtovný výsledok hospodárenia), pretože je súčasťou nákladov účtovnej jednotky a preto ovplyvňuje výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov, vyplýva to z definície podľa § 9 ods. 3 postupov účtovanie pre podnikateľov, kde je uvedené, že výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov - účtovný výsledok hospodárenia, ktorým môže byť účtovný zisk alebo účtovná strata, sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.

Účtovný prípad MD D 
Predpis kladnej daňovej povinnosti z príjmov za účtovné pri uzatváraní účtovných kníh  591 341 
Zrážková daň z kreditných úrokov na bežnom bankovom alebo vkladovom účte (daň odvádza príslušná komerčná banka):    
- kreditné úroky  221 662 
- zrážková daň z úrokov (daň vyberaná zrážkou sa považuje za vysporiadanú riadnym vykonaním zrážky dane)  591 221 
Predpis daňovej povinnosti vo výške daňovej licencie  591 341 
Zúčtovanie preplatku dane v prípade, ak je jeho suma nižšia ako 3,31 eura (do tejto sumy sa daňovníkovi preplatok nevracia)  591 341 
Daň z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, ktorá bola vybraná zrážkou  591 3..