dnes je 2.10.2020

Input:

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

14.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.225 644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania prijaté v hotovosti, ak neboli už zaúčtované ako pohľadávka  211 644 
Pokuty za nedodržanie zmluvných podmienok zmluvne dohodnuté, účtované ako pohľadávka vo odberateľovi  311 644 
Odstupné zo zrušenia zmluvy účtované ako pohľadávka voči odberateľovi  311 644 
Úroky z omeškania účtované ako pohľadávka voz odberateľovi  311,315 644 
Rôzne pokuty a penále a úroky z omeškania (výnosového charakteru) vzniknuté pri činnosti účtovnej jednotky, ak sú dohodnuté zmluvne  311,315 644 
Predpis zmluvných pokút, penále a úrokov z omeškania k náhrade zodpovednému pracovníkovi  335 644 
Predpis zmluvných pokút, penále a úrokov z omeškania k náhrade spoločníkovi  355 644 


Spoločnosť A uzatvorila so spoločnosťou B zmluvu o kúpnu zmluvu. V platobných podmienkach sa dohodli, že ak odberateľ /B/ nazaplatí faktúru v lehote splatnosti, zaplatí úrok z omeškania vo výške 8% p.a. za každý deň omeškania.

Faktúra za vystavený tovar zo strany odberateľa dňa 1.3.2020: 100 000,- EUR

  • - splatnosť faktúry 14