Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

647 - Odpis záporného goodwillu a pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

13.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

647 – Odpis záporného goodwillu a pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Vymezení goodwillu je uvedeno u účtu 015 a oceňovací rozdíl k nabytému majetku u účtu 027. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu zařazení goodwillu a oceňovacího rozdílu v účetnictví. Záporný goodwill se odpisuje podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny. Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování záporného goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce. Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje podle vyhlášky rovnoměrně 180 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento oceňovací rozdíl k nabytému majetku odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny. Pokud nejsou součástí nabytého majetku, ke kterému je tvořen oceňovací rozdíl, aktiva s dobou použitelnosti delší než 15 let, účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování pasivního oceňovacího rozdílu kratší než 180 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.

Pokud dobu použitelnosti goodwillu nelze odhadnout, účetní jednotka podle § 56 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. rozhodne o době odpisování záporného goodwillu, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek


§ 28 ZoÚ, § 6, § 7, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, část 4.5.4. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a ztráty: III.3. – Jiné provozní výnosy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Účetní odpisy záporného goodwillu  075  647  § 23 odst. 3 písm. c) ZDP (bod 5)
§ 23 odst. 15 ZDP 
2.  VZ  Účetní odpisy pasivního oceňovacího rozdílu  087  647  § 23 odst. 3 písm. c) ZDP (bod 4)
§ 23 odst. 15 ZDP 


Záporný goodwill – oceňovací rozdíl nabytý koupí obchodního závodu se podle ZDP zahrnuje do výnosů rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet měsíců v příslušném zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, pokud nebyl ve stejné výši již zahrnut do výsledku hospodaření v účetnictví. Neodepsanou část záporného goodwillu nabytého koupí obchodního závodu je poplatník povinen zahrnout do základu daně při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku. Při postupném vyřazování majetku tvořícího koupený obchodní závod se goodwill nemění (§ 23 odst. 15 ZDP).

Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23 odst. 3 písm. c) ZDP (bod 5) lze snížit o částky ve výši záporného rozdílu mezi oceněním obchodního závodu při nabytí vkladem nebo přeměnou a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill), pokud jsou podle ZoÚ zaúčtovány ve prospěch výnosů.

Seznam zkratek dokladů:

VZ  Vnitřní zúčtování