dnes je 25.10.2020

Input:

664 Výnosy z precenenia cenných papierov

28.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.234 664 Výnosy z precenenia cenných papierov

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod


§ 80 ods. 4 postupov účtovania:

V prospech účtu 664 – Výnosy z precenenia majetkových cenných papierov sa účtuje podľa § 14 postupov účtovania. V prospech účtu 664 – Výnosy z precenenia cenných papierov sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje zmena reálnej hodnoty komodity podľa § 27 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve. Účinnosť od 1. 1. 2019 (Opatrenie č. MF/017028/2018-74).

V § 80 ods. 4 postupov účtovania sa ustanovuje účtovanie zmeny ich reálnej hodnoty, a to podľa charakteru zmeny buď na účet 564 – Náklady na precenenie cenných papierov alebo 664 – Výnosy z precenenia cenných papierov.

§ 24 ods. 5 postupov účtovania, kurzové rozdiely z majetku a záväzkov podľa § 27 ods. 1 zákona sú súčasťou ich ocenenia reálnou hodnotou. Účtujú sa takým istým spôsobom, ako sa účtujú zmeny reálnej hodnoty tohto majetku a záväzkov a to do výnosov alebo nákladov, alebo na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, napríklad pri cenných papieroch podľa § 14, pri derivátoch podľa § 16 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve.

Účtovný prípad MD D 
Reálne ocenenie majetkových cenných papierov určených na obchodovanie na konci účtovného obdobia:    
- zníženie reálnej hodnoty  564 251 
- zvýšenie reálnej hodnoty  251 664 
Zaúčtovanie kurzových rozdielov na konci účtovného obdobia – je súčasťou reálneho ocenenia majetkových cenných papierov určených na obchodovanie: