dnes je 25.10.2020

Input:

667 Výnosy z derivátových operácií

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.237 667 Výnosy z derivátových operácií

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na verejnom trhu:    
  • - zníženie reálnej hodnoty
 
567 373 
  • - zvýšenie reálnej hodnoty
 
373 667 
Zúčtovanie kurzových rozdielov derivátov obchodovaných na verejnom trhu (je súčasťou reálneho ocenenia cenných papierov) na konci účtovného obdobia (rozdiel medzi kurzom ECB alebo NBS a pevným kurzom dohodnutým v zmluve):    
  • - kurzová strata
 
567 373 
  • - kurzový zisk
 
373 667 
Nákupné opcie - zmena ich reálnej hodnoty v prípadoch, keď sa obchoduje so zaisťovacím derivátom na verejnom trhu a zmenu reálnej hodnoty je možné doložiť údajmi z tohto trhu:    
  • - zníženie reálnej hodnoty
 
567 376 
  • - zvýšenie reálnej hodnoty
 
376 667 
Nákupné opcie - predaj opcie (kúpnej alebo predajnej) pred skončením jej životnosti:    
  • - predajná cena
 
378 667 
  • - úbytok opcie v účtovnej cene
 
567 376 
Predané opcie - zmena ich reálnej hodnoty v prípadoch, keď' sa obchoduje so zaisťovacím derivátom na verejnom trhu a zmenu reálnej hodnoty je možné doložiť údajmi z tohto trhu:    
  • - zníženie reálnej hodnoty
 
377 667 
  • - zvýšenie reálnej hodnoty
 
567 377 
Zúčtovanie opčnej prémie v prípadoch uplatnenia predanej kúpnej opcie do výnosov  377 667 
Odúčtovanie opčnej prémie (prepadnutie opcie) v prípadoch neuplatnenia predanej opcie do výnosov  377 667 


Podnik získal kúpou kúpnej opcie právo kúpiť od banky o tri mesiace 500 000 USD, pričom zaplatí zmluvnú cenu 1,1337 EUR.

Menový kurz 30. 11. 20xx 31. 12. 20xx 28. 2. 20yy 
Devízy nákup /EUR/USD (Banka X)  1,1330  1,1250  1,1332  
Devízy predaj /EUR/USD (Banka X)  1,3450  1,3320  1,1333  

Na začiatku podniku vzniká povinnosť zaplatiť opčnú prémiu, ktorú zaúčtuje ako pohľadávku z opčného kontraktu. Do nákladov sa opčná prémia dostane až v momente exspirácie opcie.

V deň dohodnutia kúpnej opcie sa ocení na podsúvahe pohľadávka a záväzok z opcie dohodnutým kurzom. Podsúvahová pohľadávka signalizuje nárok na 500 000 USD (táto zložka sa bude v deň zostavenia účtovnej závierky preceňovať). Podsúvahový záväzok signalizuje povinnosť zaplatiť 441 033,78 EUR (1,1337 x 500 000) – táto zložka sa nebude v deň zostavenia účtovnej závierky preceňovať (ide o pevný záväzok,