dnes je 20.3.2023

Input:

701 Začiatočný účet súvahový

6.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.243 701 Začiatočný účet súvahový

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Účtovanie aktívnych začiatočných stavov súvahových účtov (pri otváraní účtovných kníh):    
 • - aktivované náklady na vývoj
 
012 701 
 • - softvér
 
013 701 
 • - oceniteľné práva
 
014 701 
 • - goodwill
 
015 701 
 • - ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 
019 701 
 • - stavby
 
021 701 
 • - samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 
022 701 
 • - pestovateľské celky trvalých porastov
 
025 701 
 • - základné stádo a ťažné zvieratá
 
026 701 
 • - ostatný dlhodobý hmotný majetok
 
029 701 
 • - pozemky
 
031 701 
 • - umelecké diela a zbierky
 
032 701 
 • - obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
 
041 701 
 • - obstaranie dlhodobého hmotného majetku
 
042 701 
 • - obstaranie dlhodobého finančného majetku
 
043 701 
 • - poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
 
051 701 
 • - poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
 
052 701